Diensten op het gebied van de reclame

[Regeling vervallen per 09-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 29-08-2006.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-12-1983 t/m 28-08-2006

Diensten op het gebied van de reclame

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Diensten op het gebied van de reclame

[Regeling vervallen per 09-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 29-08-2006]

Ingevolge artikel 6, lid 2, letter e, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 worden diensten op het gebied van de reclame, welke worden verleend aan ondernemers of aan anderen dan ondernemers voorzover zij buiten de lid-staten van de Europese Gemeenschappen wonen of zijn gevestigd, verricht op de plaats waar degene aan wie de dienst wordt verleend, woont of is gevestigd dan wel een vaste inrichting heeft waarvoor de dienst wordt verricht.

Uit de beraadslagingen van het Raadgevend Comité voor de BTW blijkt dat onder diensten op het gebied van de reclame mede begrepen dienen te worden de prestaties door acquisitiebureaus en reclamebureaus. Dit omvat alle diensten die bij degenen, tot wie de reclame zich richt, direct of indirect een besluit tot het kopen van goederen of betrekken van diensten kan doen ontstaan. Dit zijn met name het voorbereiden en ontwerpen van de reclame, het vervaardigen van het reclamemateriaal en het uitvoeren van de reclame-actie.

Naast de reclame welke rechtstreeks gericht is op het verkopen van goederen of het verlenen van diensten kan voor de toepassing van artikel 6, lid 2, letter e, 2°, van de wet onder het begrip reclame mede gerangschikt worden het plaatsen van niet direct op het betrekken van goederen en diensten gerichte advertenties ten behoeve van ondernemers, zoals mededelingen van rentetarieven door banken, personeelsadvertenties en mededelingen door de beoefenaren van een vrij beroep, zoals artsen, in verband met de uitoefening van dat beroep.

Onder het begrip diensten op het gebied van de reclame kan niet worden gerangschikt het plaatsen van mededelingen ten behoeve van personen en lichamen die ter zake buiten het kader van een onderneming handelen, zoals oproepen, felicitaties, familieberichten en advertenties van werkzoekenden.

Naar boven