Nadere regels betreffende de veiligheidscommissie aan boord van schepen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-12-1983 t/m 31-12-2004

Nadere regels betreffende de veiligheidscommissie aan boord van schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26h van de Schepenwet (Stb 1932, 86).

Gezien het advies van de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden dd 22 juni 1983, PBS/S 23.376.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De veiligheidscommissie aan boord van schepen dienen zich voor wat betreft hun werkwijze te laten leiden door de Richtlijnen betreffende de veiligheidscommissie aan boord, zoals die zijn vastgesteld en als bijlage opgenomen bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De door de veiligheidscommissie aan boord uitgebrachte adviezen worden door haar aangetekend op een registratieformulier als opgenomen in de Richtlijnen en aan de kapitein ter hand gesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De kapitein deelt binnen redelijke tijd aan de veiligheidscommissie aan boord mede of het advies al dan niet zal worden opgevolgd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Bij gebreke van overeenstemming tussen de kapitein en de veiligheidscommissie aan boord brengt deze laatste dit schriftelijk ter kennis van de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden onder bijvoeging van de op de zaak betrekking hebbende stukken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 1983.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant, en, met de bijlage verspreid onder betrokkenen.

Exemplaren hiervan zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het hoofd van de Scheepvaartinspectie, Bordewijkstraat 4 Rijswijk.

's-Gravenhage, 23 november 1983

De

Minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven