Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1984

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-12-1985.]
Geldend van 16-12-1983 t/m heden

Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigen belasting 1984

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17).

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1983 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 25,8 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincies te heffen aantal opcenten in 1984 derhalve ten hoogste 26,0.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1984.

's-Gravenhage, 11 november 1983

De

Staatssecretaris

van Financiën,

H. E. Koning

Terug naar begin van de pagina