Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingBBRA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0003630
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 2. Besluit nadere regeling van diensttijduitloop ambtenaren werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 3. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding personenchauffeurs
 4. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (1)
 5. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)
 6. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)
 7. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (5)
 8. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (6)
 9. Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007
 10. Besluit overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag duikteam ROB/NISA
 11. Besluit toeslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 12. Besluit toeslagen duikteam ROB/NISA
 13. Besluit waarnemingstoelagen 1987
 14. Besluit werktijd en overwerk personenchauffeurs Raad van State
 15. FIOD-toelage regeling
 16. Inconveniëntenregeling Eerste Kamer der Staten-Generaal
 17. Inconveniëntenregeling Tweede Kamer der Staten-Generaal
 18. Intrekkingsregeling BZK 2004
 19. Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984
 20. Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984
 21. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
 22. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
 23. Regeling vliegtoelage ambtenaar-vlieger
 24. Regeling werktijd en overwerkvergoeding personenchauffeurs AZ
 25. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen
 26. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen Ministerie van Algemene Zaken
 27. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen ministerie van Verkeer en Waterstaat
 28. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
 29. Vaststelling functietyperingen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 30. Vaststelling Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst
 31. Vaststellingsregeling bedrag nominaal deel eindejaarsuitkering 2001
 32. Vergoedingsregeling opschaling bij crises
 33. Vergoedingsregeling opschaling Nationaal Coördinatiecentrum
 34. Wijzigingsbesluit aanpassing nadere regeling diensttijduitloop ambtenaren voor 1 januari 1984 in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bewust belonen AZ

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 4
 2. Algemene salarisverhoging sector Rijk per 1 oktober 1996
  Tekst: tekst
  Bijlage: IV
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 4, 6
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 7. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlagen: I, V
 8. Bedrijfshulpverleningsregeling VROM
  Artikel: 4
 9. Beleidsregels benoemingen vanaf schaal 14 EZ
  Artikel: 1
 10. Besluit Kapittel voor de civiele orden
  Artikel: 10
 11. Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 12. Besluit bepalingen met betrekking tot de betaling van de vakantie-uitkering in 1985 en vaststelling van een overgangsregeling in verband met de Wet afschaffing overneming premie A.O.W./A.W.W.
  Artikel: II
 13. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
  Artikel: 1
 14. Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers
  Artikel: 3
 15. Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel: I
 16. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
  Artikel: 1
 17. Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs
  Bijlage: 1
 18. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
  Artikelen: VIII, XI
 19. Besluit houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen
  Artikel: 1
 20. Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk
  Artikel: 1
 21. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 1
 22. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 1
 23. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
  Artikel: 2
 24. Besluit nadere regeling van diensttijduitloop ambtenaren werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
  Artikel: 1
 25. Besluit operationalisering RDBZ
  Artikel: 3
 26. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 1
 27. Besluit overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag duikteam ROB/NISA
 28. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikelen: 4, 12
 29. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikelen: 1, 4
 30. Besluit toekenning van een eenmalige uitkering van 11,3% in 1992 aan (gewezen) burgerlijk rijkspersoneel en anderen
  Artikel: 1
 31. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
  Artikel: 1
 32. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie van Toezicht Terugkeer
  Artikel: 1
 33. Besluit toeslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  Artikel: 1
 34. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 35. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: bijlage
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 39. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand
  Artikel: 1
 40. Besluit werktijd en overwerk personenchauffeurs Raad van State
  Artikel: 1
 41. Bezoldiging commissarissen van de Koningin, vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
  Tekst: tekst
 42. Bezoldigingsbesluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
  Artikel: 7
 43. Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
  Bijlage: 2
 44. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
  Bijlage: 3
 45. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010
  Teksten: tekst, tekst
 46. Circulaire optrekken van KB-grens bij aanstelling en ontslag van ARAR- en RDBZ-ambtenaren per 1 maart 2007
  Tekst: tekst
 47. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Tekst: tekst
 48. Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
  Tekst: tekst
 49. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 50. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
  Artikelen: 3, 4
 51. Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018
  Artikelen: 1, 71
 52. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 33
 53. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 54. Herziening beloningsbeleid sector Rijk per 1-1-1997
  Tekst: tekst
  Bijlagen: I, II
 55. IKAP-Regeling rijkspersoneel
  Artikel: 1
 56. Inconveniëntenregeling Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 1
 57. Inconveniëntenregeling Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 1
 58. Intrekkingsregeling BZK 2004
 59. Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst
  Tekst: tekst
 60. Levensloopregeling rijkspersoneel
  Artikel: 1.1
 61. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikel: 19
 62. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
  Bijlage: bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 63. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 64. Mandaatbesluit personele bevoegdheden Kabinet der Koningin 1992
  Bijlage: bijlage
 65. Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007
  Artikel: 14
 66. Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984
  Artikel: 1
 67. Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011
  Artikelen: 7, 14
 68. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2009
  Artikel: 7
 69. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2010
  Artikel: 7
 70. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 71. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 4
 72. Rangenbesluit rijksbrandweerpersoneel
  Artikel: 1
 73. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikelen: 1, 2, 3
 74. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikelen: 1, 2, 4, 8
 75. Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 1
 76. Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen
  Artikelen: 1, 7
 77. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs
  Artikel: 80
 78. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikelen: 1, 3, 10
 79. Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984
  Artikelen: 1, 2
 80. Regeling dienstreizen defensie
  Artikel: 4
 81. Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014
  Artikel: 2
 82. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
  Artikel: 1
 83. Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013
  Artikel: 1
 84. Regeling substantieel bezwarende functies
  Artikel: 2
 85. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
  Artikel: 1
 86. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
  Artikel: 1
 87. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019
  Bijlage: 2
 88. Regeling werktijd en overwerkvergoeding personenchauffeurs AZ
 89. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 4, 34, 87, 106
 90. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 28
 91. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikelen: 2, 4
 92. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikel: 6
 93. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
  Artikel: 1.2
 94. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 95. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 7.1b
 96. Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst
  Bijlage: Model KB
 97. Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs
  Artikel: 1
 98. Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
  Artikel: 1
 99. Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad
  Artikel: 1
 100. Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming
  Artikelen: 1, 2
 101. Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand
  Artikelen: 2, 3
 102. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 103. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 4
 104. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 33, 83, 84
 105. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 5
 106. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 19
 107. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 108. Wijziging salarissen rijkspersoneel
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 4, 8
 109. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement (rechtspositionele aspecten ambtenaren in algemene dienst van het Rijk)
  Artikel: II
 110. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003)
  Artikelen: IV, X
 111. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (centrales van overheidspersoneel overeengekomen pakket arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk)
  Artikel: XII
 112. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
  Artikel: V
 113. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
  Artikel: VI
 114. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
  Artikel: XI
 115. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)
  Artikel: II
 116. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
  Paragraaf: I
  Artikel: VII
 117. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ivm invoering algemene bestuursdienst
  Artikel: II
 118. Wijzigingsbesluit diverse rechtspositievoorschriften ivm invoering rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk
  Artikel: VI
 119. Wijzigingsbesluit van bezoldigingsbedragen in bezoldigingswetten in verband met een wijziging in bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 april 1990, enz.
  Hoofdstuk: II
 120. Ziektewet
  Artikelen: 76a, 105
Terug naar begin van de pagina