Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-10-2019.
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting BBRA
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0003630
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 2. Besluit nadere regeling van diensttijduitloop ambtenaren werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 3. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding personenchauffeurs
 4. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (1)
 5. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)
 6. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)
 7. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (5)
 8. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (6)
 9. Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007
 10. Besluit overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag duikteam ROB/NISA
 11. Besluit toeslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 12. Besluit toeslagen duikteam ROB/NISA
 13. Besluit waarnemingstoelagen 1987
 14. Besluit werktijd en overwerk personenchauffeurs Raad van State
 15. FIOD-toelage regeling
 16. Inconveniëntenregeling Eerste Kamer der Staten-Generaal
 17. Inconveniëntenregeling Tweede Kamer der Staten-Generaal
 18. Intrekkingsregeling BZK 2004
 19. Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984
 20. Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984
 21. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
 22. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
 23. Regeling vliegtoelage ambtenaar-vlieger
 24. Regeling werktijd en overwerkvergoeding personenchauffeurs AZ
 25. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen
 26. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen Ministerie van Algemene Zaken
 27. Salarisbesluit werkervaringsplaatsen ministerie van Verkeer en Waterstaat
 28. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
 29. Vaststelling functietyperingen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 30. Vaststelling Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst
 31. Vaststellingsregeling bedrag nominaal deel eindejaarsuitkering 2001
 32. Vergoedingsregeling opschaling bij crises
 33. Vergoedingsregeling opschaling Nationaal Coördinatiecentrum
 34. Wijzigingsbesluit aanpassing nadere regeling diensttijduitloop ambtenaren voor 1 januari 1984 in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bewust belonen AZ

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 4
 2. Algemene salarisverhoging sector Rijk per 1 oktober 1996
  Tekst: tekst
  Bijlage: IV
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 4, 6
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 7. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlagen: I, V
 8. Bedrijfshulpverleningsregeling VROM
  Artikel: 4
 9. Beleidsregels benoemingen vanaf schaal 14 EZ
  Artikel: 1
 10. Besluit Kapittel voor de civiele orden
  Artikel: 10
 11. Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 12. Besluit bepalingen met betrekking tot de betaling van de vakantie-uitkering in 1985 en vaststelling van een overgangsregeling in verband met de Wet afschaffing overneming premie A.O.W./A.W.W.
  Artikel: II
 13. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
  Artikel: 1
 14. Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers
  Artikel: 3
 15. Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikel: I
 16. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
  Artikel: 1
 17. Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs
  Bijlage: 1
 18. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
  Artikelen: VIII, XI
 19. Besluit houdende regels met betrekking tot aanstelling, schorsing en ontslag van de tot het bureau van de Nationale ombudsman behorende personen
  Artikel: 1
 20. Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk
  Artikel: 1
 21. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 1
 22. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 1
 23. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
  Artikel: 2
 24. Besluit nadere regeling van diensttijduitloop ambtenaren werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
  Artikel: 1
 25. Besluit operationalisering RDBZ
  Artikel: 3
 26. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 1
 27. Besluit overwerkvergoeding en onregelmatigheidstoeslag duikteam ROB/NISA
 28. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikelen: 4, 12
 29. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikelen: 1, 4
 30. Besluit toekenning van een eenmalige uitkering van 11,3% in 1992 aan (gewezen) burgerlijk rijkspersoneel en anderen
  Artikel: 1
 31. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
  Artikel: 1
 32. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie van Toezicht Terugkeer
  Artikel: 1
 33. Besluit toeslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  Artikel: 1
 34. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 35. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: bijlage
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 39. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand
  Artikel: 1
 40. Besluit werktijd en overwerk personenchauffeurs Raad van State
  Artikel: 1
 41. Bezoldiging commissarissen van de Koningin, vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
  Tekst: tekst
 42. Bezoldigingsbesluit Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
  Artikel: 7
 43. Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
  Bijlage: 2
 44. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
  Bijlage: 3
 45. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010
  Teksten: tekst, tekst
 46. Circulaire optrekken van KB-grens bij aanstelling en ontslag van ARAR- en RDBZ-ambtenaren per 1 maart 2007
  Tekst: tekst
 47. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Tekst: tekst
 48. Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
  Tekst: tekst
 49. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 50. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
  Artikelen: 3, 4
 51. Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018
  Artikelen: 1, 71
 52. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 33
 53. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 54. Herziening beloningsbeleid sector Rijk per 1-1-1997
  Tekst: tekst
  Bijlagen: I, II
 55. IKAP-Regeling rijkspersoneel
  Artikel: 1
 56. Inconveniëntenregeling Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 1
 57. Inconveniëntenregeling Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 1
 58. Intrekkingsregeling BZK 2004
 59. Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst
  Tekst: tekst
 60. Levensloopregeling rijkspersoneel
  Artikel: 1.1
 61. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikel: 19
 62. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
  Bijlage: bij Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 63. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 64. Mandaatbesluit personele bevoegdheden Kabinet der Koningin 1992
  Bijlage: bijlage
 65. Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007
  Artikel: 14
 66. Nadere regeling aflopende toelage artikel 18 BBRA 1984
  Artikel: 1
 67. Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011
  Artikelen: 7, 14
 68. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2009
  Artikel: 7
 69. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2010
  Artikel: 7
 70. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 71. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 4
 72. Rangenbesluit rijksbrandweerpersoneel
  Artikel: 1
 73. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikelen: 1, 2, 3
 74. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikelen: 1, 2, 4, 8
 75. Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 1
 76. Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen
  Artikelen: 1, 7
 77. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs
  Artikel: 80
 78. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikelen: 1, 3, 10
 79. Regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984
  Artikelen: 1, 2
 80. Regeling dienstreizen defensie
  Artikel: 4
 81. Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014
  Artikel: 2
 82. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
  Artikel: 1
 83. Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013
  Artikel: 1
 84. Regeling substantieel bezwarende functies
  Artikel: 2
 85. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
  Artikel: 1
 86. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
  Artikel: 1
 87. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019
  Bijlage: 2
 88. Regeling werktijd en overwerkvergoeding personenchauffeurs AZ
 89. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 4, 34, 87, 106
 90. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 28
 91. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikelen: 2, 4
 92. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikel: 6
 93. Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022
  Artikel: 1.2
 94. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 95. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 7.1b
 96. Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst
  Bijlage: Model KB
 97. Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs
  Artikel: 1
 98. Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
  Artikel: 1
 99. Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad
  Artikel: 1
 100. Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming
  Artikelen: 1, 2
 101. Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand
  Artikelen: 2, 3
 102. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 103. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 4
 104. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 33, 83, 84
 105. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 5
 106. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 19
 107. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 108. Wijziging salarissen rijkspersoneel
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 4, 8
 109. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement (rechtspositionele aspecten ambtenaren in algemene dienst van het Rijk)
  Artikel: II
 110. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003)
  Artikelen: IV, X
 111. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (centrales van overheidspersoneel overeengekomen pakket arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk)
  Artikel: XII
 112. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
  Artikel: V
 113. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
  Artikel: VI
 114. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
  Artikel: XI
 115. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)
  Artikel: II
 116. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
  Paragraaf: I
  Artikel: VII
 117. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ivm invoering algemene bestuursdienst
  Artikel: II
 118. Wijzigingsbesluit diverse rechtspositievoorschriften ivm invoering rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk
  Artikel: VI
 119. Wijzigingsbesluit van bezoldigingsbedragen in bezoldigingswetten in verband met een wijziging in bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 april 1990, enz.
  Hoofdstuk: II
 120. Ziektewet
  Artikelen: 76a, 105

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 25-10-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 13-12-2017
samen met
15-11-2016
Stb. 2017, 509
samen met
Stb. 2016, 446
Wijziging 15-11-2016
samen met
10-12-2015
Stb. 2016, 446
samen met
Stb. 2015, 519
Wijziging 10-12-2015
samen met
06-12-2013
Stb. 2015, 519
samen met
Stb. 2013, 540
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
t/m 01-01-2019 1) , t/m 01-07-2019 2) Wijziging 07-10-2019 Stb. 2019, 366 07-10-2019 Stb. 2019, 366
Wijziging 17-06-2019 Stcrt. 2019, 35795 17-06-2019 Stcrt. 2019, 35795
Wijziging 13-05-2019 Stb. 2019, 189 13-05-2019 Stb. 2019, 189
t/m 01-07-2018 3) Wijziging 13-05-2019 Stb. 2019, 189 13-05-2019 Stb. 2019, 189
Wijziging 18-12-2018 Stcrt. 2018, 72813 18-12-2018 Stcrt. 2018, 72813
t/m 01-01-2017 4) , t/m 01-01-2018 5) , t/m 01-07-2018 6) Wijziging 18-10-2018 Stb. 2018, 384 18-10-2018 Stb. 2018, 384
Wijziging 18-06-2018 Stcrt. 2018, 34808 18-06-2018 Stcrt. 2018, 34808
t/m 01-07-2017 7) Wijziging 20-12-2017 Stcrt. 2017, 75504 20-12-2017 Stcrt. 2017, 75504
Wijziging 13-12-2017 Stb. 2017, 509 13-12-2017 Stb. 2017, 510
t/m 01-01-2017 8) , t/m 01-07-2017 9) , t/m 01-12-2016 10) Wijziging 09-11-2017 Stb. 2017, 367 09-11-2017 Stb. 2017, 367
Wijziging 14-06-2017 Stb. 2017, 270 14-06-2017 Stb. 2017, 270
Wijziging 30-05-2017 Stb. 2017, 277 30-05-2017 Stb. 2017, 277
Wijziging 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68809 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68809
t/m 01-01-2016 11) Wijziging 15-11-2016 Stb. 2016, 445 15-11-2016 Stb. 2016, 445
Wijziging 14-12-2015 Stb. 2015, 531 14-12-2015 Stb. 2015, 531
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 454 17-11-2016 Stb. 2016, 454
t/m 01-01-2016 12) Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 227 08-06-2016 Stb. 2016, 227
Wijziging 14-12-2015 Stb. 2015, 531 14-12-2015 Stb. 2015, 531
t/m 01-01-2015 13) , t/m 01-09-2015 14) Wijziging 14-12-2015 Stb. 2015, 531 14-12-2015 Stb. 2015, 531
t/m 01-01-2012 15) , t/m 01-01-2010 16) Wijziging 01-09-2014 Stb. 2014, 324 01-09-2014 Stb. 2014, 324
Wijziging 21-03-2014 Stb. 2014, 145 21-03-2014 Stb. 2014, 145
Wijziging 06-12-2013 Stb. 2013, 540 06-12-2013 Stb. 2013, 540
t/m 01-01-2008 17) Wijziging 10-06-2010 Stb. 2010, 233 10-06-2010 Stb. 2010, 233
Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
t/m 01-01-2002 18) Wijziging 10-10-2008 Stb. 2008, 483 10-10-2008 Stb. 2008, 483
Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
t/m 01-01-2007 19) , t/m 01-12-2006 20) Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
Wijziging 13-04-2007 Stb. 2007, 214 13-04-2007 Stb. 2007, 214
Wijziging 06-02-2007 Stb. 2007, 52 06-02-2007 Stb. 2007, 52
t/m 01-01-2006 21) , t/m 01-01-2005 22) , t/m 29-12-2005 23) , t/m 01-01-2004 24) Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 670 07-12-2006 Stb. 2006, 670
Wijziging 26-09-2003 Stb. 2003, 394 26-09-2003 Stb. 2003, 394
Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 591 17-11-2005 Stb. 2005, 591
t/m 01-12-2001 25) Wijziging 14-12-2004 Stb. 2004, 688 14-12-2004 Stb. 2004, 688
t/m 01-07-2003 26) , t/m 01-12-2002 27) , t/m 01-05-2003 28) Wijziging 26-09-2003 Stb. 2003, 394 26-09-2003 Stb. 2003, 394
Wijziging 24-07-2002 Stb. 2002, 433 24-07-2002 Stb. 2002, 433
Wijziging 25-04-2002 Stb. 2002, 216 25-04-2002 Stb. 2002, 216
t/m 01-10-2001 29) , t/m 01-04-2002 30) , t/m 01-01-2002 31) , t/m 01-01-2001 32) Wijziging 25-04-2002 Stb. 2002, 216 25-04-2002 Stb. 2002, 216
Wijziging 17-12-2001
samen met
14-09-2001
Stb. 2001, 666
samen met
Stb. 2001, 415
14-09-2001 Stb. 2001, 415
01-03-2001 t/m 01-01-2001 33) , t/m 01-11-2000 34) Wijziging 16-02-2001 Stb. 2001, 99 16-02-2001 Stb. 2001, 99
01-01-2001 Wijziging 08-12-2000 Stb. 2000, 573 17-07-1999 Stb. 1999, 354
23-12-2000 t/m 01-07-2000 35) Wijziging 08-12-2000 Stb. 2000, 554 08-12-2000 Stb. 2000, 554
01-01-2000 Wijziging 13-11-1999 Stb. 1999, 491 13-11-1999 Stb. 1999, 491
04-12-1999 t/m 01-08-1999 36) Wijziging 13-11-1999 Stb. 1999, 491 13-11-1999 Stb. 1999, 491
23-10-1998 Wijziging 27-08-1998 Stb. 1998, 598 27-08-1998 Stb. 1998, 598
01-07-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1998, 3 17-12-1997 Stb. 1998, 3
14-01-1998 t/m 01-01-1998 37) Wijziging 17-12-1997 Stb. 1998, 3 17-12-1997 Stb. 1998, 3
t/m 01-01-1998 38) Wijziging 09-12-1997 Stb. 1998, 5 09-12-1997 Stb. 1998, 5
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 655 04-12-1997 Stb. 1997, 655
19-12-1997 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 655 04-12-1997 Stb. 1997, 655
01-10-1997 Wijziging 02-08-1997 Stb. 1997, 363 02-08-1997 Stb. 1997, 363
29-08-1997 t/m 01-05-1997 39) Wijziging 18-08-1997 Stb. 1997, 374 18-08-1997 Stb. 1997, 374
29-01-1997 t/m 01-01-1997 40) Wijziging 15-01-1997 Stb. 1997, 20 15-01-1997 Stb. 1997, 20
01-01-1997 Wijziging 28-11-1996 Stb. 1996, 609 28-11-1996 Stb. 1996, 609
Wijziging 25-10-1996 Stb. 1996, 568 25-10-1996 Stb. 1996, 568
20-12-1996 t/m 01-01-1996 41) Wijziging 28-11-1996 Stb. 1996, 609 28-11-1996 Stb. 1996, 609
10-01-1996 t/m 01-01-1996 42) Wijziging 19-12-1995 Stb. 1996, 2 19-12-1995 Stb. 1996, 2
04-10-1995 t/m 01-01-1995 43) Wijziging 01-09-1995 Stb. 1995, 449 01-09-1995 Stb. 1995, 449
15-08-1994 t/m 01-01-1994 44) Wijziging 14-06-1994 Stb. 1994, 451 14-06-1994 Stb. 1994, 451
01-07-1994 Wijziging 13-06-1994 Stb. 1994, 452 13-06-1994 Stb. 1994, 452
27-05-1994 t/m 01-04-1993 45) , t/m 01-07-1993 46) , t/m 01-01-1994 47) , t/m 01-01-1993 48) Wijziging 25-04-1994 Stb. 1994, 346 25-04-1994 Stb. 1994, 346
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 683 23-12-1993 Stb. 1993, 693
31-12-1993 Wijziging 20-12-1993 Stb. 1993, 719 02-12-1993 Stb. 1993, 718
06-08-1993 t/m 01-04-1992 49) Wijziging 05-07-1993 Stb. 1993, 417 05-07-1993 Stb. 1993, 417
01-04-1993 t/m 01-01-1993 Wijziging 24-02-1993 Stb. 1993, 143 24-02-1993 Stb. 1993, 143
01-01-1993 Wijziging 24-02-1993 Stb. 1993, 143 24-02-1993 Stb. 1993, 143
09-10-1992 t/m 01-04-1991 50) Wijziging 27-08-1992 Stb. 1992, 515 27-08-1992 Stb. 1992, 515
25-04-1992 t/m 01-10-1991 51) Wijziging 03-04-1992 Stb. 1992, 171 03-04-1992 Stb. 1992, 171
12-12-1991 Wijziging 18-11-1991 Stb. 1991, 638 18-11-1991 Stb. 1991, 638
16-11-1991 t/m 01-10-1990 Wijziging 23-09-1991 Stb. 1991, 562 23-09-1991 Stb. 1991, 562
07-11-1991 t/m 01-04-1990 Wijziging 14-10-1991 Stb. 1991, 538 14-10-1991 Stb. 1991, 538
01-06-1991 Wijziging 24-04-1991 Stb. 1991, 244 24-04-1991 Stb. 1991, 244
30-05-1991 Wijziging 22-04-1991 Stb. 1991, 236 22-04-1991 Stb. 1991, 236
11-04-1991 Wijziging 01-03-1991 Stb. 1991, 154 01-03-1991 Stb. 1991, 154
01-10-1990 Wijziging 23-09-1991 Stb. 1991, 562 23-09-1991 Stb. 1991, 562
01-04-1990 Wijziging 14-10-1991 Stb. 1991, 538 14-10-1991 Stb. 1991, 538
01-12-1989 t/m 01-01-1989 Wijziging 21-11-1989 Stb. 1989, 517 21-11-1989 Stb. 1989, 517
21-10-1989 Wijziging 15-09-1989 Stb. 1989, 422 15-09-1989 Stb. 1989, 422
19-10-1989 t/m 01-07-1989 Wijziging 15-09-1989 Stb. 1989, 418 15-09-1989 Stb. 1989, 418
01-07-1989 t/m 01-10-1990 52) Wijziging 23-09-1991 Stb. 1991, 562 23-09-1991 Stb. 1991, 562
Wijziging 15-09-1989 Stb. 1989, 418 15-09-1989 Stb. 1989, 418
01-01-1989 Wijziging 21-11-1989 Stb. 1989, 517 21-11-1989 Stb. 1989, 517
Wijziging 14-12-1988 Stb. 1988, 652
rectificatie in
Stb. 1988, 652
14-12-1988 Stb. 1988, 652
rectificatie in
Stb. 1988, 652
01-09-1988 Wijziging 24-08-1988 Stb. 1988, 401 24-08-1988 Stb. 1988, 401
28-04-1988 t/m 01-09-1987 Wijziging 08-04-1988 Stb. 1988, 152 08-04-1988 Stb. 1988, 152
02-04-1988 Wijziging 03-03-1988 Stb. 1988, 108 03-03-1988 Stb. 1988, 108
01-01-1988 Wijziging 23-08-1989 Stb. 1989, 353 23-08-1989 Stb. 1989, 353
24-12-1987 Wijziging 18-11-1987 Stb. 1987, 555 18-11-1987 Stb. 1987, 555
17-10-1987 t/m 01-01-1987 Wijziging 16-09-1987 Stb. 1987, 447 16-09-1987 Stb. 1987, 447
01-09-1987 Wijziging 08-04-1988 Stb. 1988, 152 08-04-1988 Stb. 1988, 152
01-07-1987 Wijziging 20-05-1987 Stb. 1987, 268 20-05-1987 Stb. 1987, 268
01-01-1987 Wijziging 16-09-1987 Stb. 1987, 447 16-09-1987 Stb. 1987, 447
Wijziging 22-12-1986 Stb. 1986, 646 22-12-1986 Stb. 1986, 646
03-07-1986 Wijziging 06-05-1986 Stb. 1986, 333 06-05-1986 Stb. 1986, 333
20-02-1986 t/m 01-07-1985 Wijziging 10-01-1986 Stb. 1986, 32 10-01-1986 Stb. 1986, 32
11-01-1986 Wijziging 18-11-1985 Stb. 1985, 721 18-11-1985 Stb. 1985, 721
24-08-1985 t/m 01-07-1985 Wijziging 22-07-1985 Stb. 1985, 454 22-07-1985 Stb. 1985, 454
01-07-1985 Wijziging 22-07-1985 Stb. 1985, 454 22-07-1985 Stb. 1985, 454
01-06-1985 Wijziging 08-08-1985 Stb. 1985, 451 08-08-1985 Stb. 1985, 451
09-03-1985 Wijziging 28-02-1985 Stb. 1985, 110 28-02-1985 Stb. 1985, 110
01-01-1985 Wijziging 08-08-1985 Stb. 1985, 451 08-08-1985 Stb. 1985, 451
16-08-1984 t/m 01-07-1984 53) Wijziging 08-08-1985
samen met
01-08-1984
Stb. 1985, 451
samen met
Stb. 1984, 371
01-08-1984 Stb. 1984, 371
01-07-1984 Wijziging 08-08-1985
samen met
01-08-1984
Stb. 1985, 451
samen met
Stb. 1984, 371
01-08-1984 Stb. 1984, 371
14-04-1984 t/m 01-01-1984 Wijziging 27-03-1984 Stb. 1984, 113 27-03-1984 Stb. 1984, 113
01-01-1984 Nieuwe-regeling 01-11-1983 Stb. 1983, 571 01-11-1983 Stb. 1983, 572
Wijziging 27-03-1984 Stb. 1984, 113 27-03-1984 Stb. 1984, 113

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Bijlage C , Artikel 25b1)
 2. Heeft betrekking op Bijlage C2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B , Artikel 25ac3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B4)
 5. Heeft betrekking op Bijlage C5)
 6. Heeft betrekking op Bijlage C6)
 7. Heeft betrekking op Bijlage D7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 9 , Bijlage A , Artikel 25a , Artikel 25c , Artikel 25d8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 8 , Bijlage C9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 25ab10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 811)
 12. Heeft betrekking op Bijlage B12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B13)
 14. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B14)
 15. Heeft betrekking op Bijlage A15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 11b16)
 17. Heeft betrekking op Artikel 18b , Artikel 2417)
 18. Heeft betrekking op Bijlage A18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B19)
 20. Heeft betrekking op Artikel 20a , Artikel 2120)
 21. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 20a , Artikel 21 , Artikel 26 , Bijlage A , Bijlage B21)
 22. Heeft betrekking op Artikel 20a22)
 23. Heeft betrekking op Artikel 20a23)
 24. Heeft betrekking op Artikel 20a24)
 25. Heeft betrekking op Artikel 20a25)
 26. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 17 , Artikel 17a , Artikel 18 , Artikel 22e26)
 27. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B27)
 28. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B28)
 29. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 6 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B29)
 30. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 17b , Artikel 21 , Artikel 22d30)
 31. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B , Artikel 22d31)
 32. Heeft betrekking op Artikel 20a32)
 33. Heeft betrekking op Artikel 20a , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B33)
 34. Heeft betrekking op Artikel 22c34)
 35. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 24 , Bijlage A , Artikel 22b35)
 36. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B36)
 37. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage B37)
 38. Heeft betrekking op Artikel 20a38)
 39. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B39)
 40. Heeft betrekking op Bijlage A40)
 41. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B41)
 42. Heeft betrekking op Artikel 5 , Artikel 20a42)
 43. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B43)
 44. Heeft betrekking op Bijlage A44)
 45. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B45)
 46. Heeft betrekking op Artikel 146)
 47. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 17b , Artikel 2547)
 48. Heeft betrekking op Artikel 20a48)
 49. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B49)
 50. Heeft betrekking op Artikel 21 , Bijlage A , Bijlage B50)
 51. Heeft betrekking op Artikel 2351)
 52. Heeft betrekking op Artikel 1752)
 53. Heeft betrekking op Artikel 1753)
Naar boven