Voorwaarden en tarieven medegebruik van lokalen en/of terreinen van rijksscholen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-08-1983 t/m 30-12-2004

Voorwaarden en tarieven medegebruik van lokalen en/of terreinen van rijksscholen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende, dat het noodzakelijk is voorwaarden te verbinden aan overeenkomsten tot medegebruik van lokalen en/of terreinen van de rijksscholen voor voortgezet onderwijs, laatstelijk vastgesteld bij beschikking dd. 25 november 1982, kenmerk DGVO-11,949 te wijzigen,

Besluit:

Met ingang van 1 augustus 1983 sluit het Rijk slechts overeenkomsten tot medegebruik van lokalen en/of terreinen van rijksscholen onder de onderstaande voorwaarden:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het medegebruik van één of meer lokalen of terreinen geschiedt als zodanig om niet. Voor de uit het medegebruik voortvloeiende kosten terzake van verlichting, verwarming, waterverbruik, schoonhouden, gebruik van meubilair, leer- en hulpmiddelen (met uitzondering van verbruiksartikelen, welke afzonderlijk worden vergoed), alsmede voor het gebruik van lestoestellen is een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de hierna vermelde uurtarieven voor een lokaal of terrein. Het bedrag der vergoeding(en) wordt door de desbetreffende school, namens het bevoegd gezag, geïnd. Voor de tijdsbepaling benodigd voor de berekening van de medegebruiksvergoeding, wordt indien geen morgen-, middag- of avondtarief kan worden toegepast, voor gedeelten van een klokuur minder dan een half uur belopende, een half uur, en meer dan een half uur belopende, een heel uur als gebruiksduur aangemerkt. De morgen-, middag- en avondtarieven zijn met inachtneming van de bovenstaande afrondingen van toepassing bij een gebruiksduur van 3½ aaneengesloten klokuur.

 • 2 Aan het bedienende personeel van de school, dat buiten zijn werktijd voor de school werkzaamheden verricht, welke voortvloeien uit een overeenkomst van medegebruik, moet de medegebruiker aan het desbetreffende bedienende personeelslid van de school een in overleg met de rector vastgestelde passende vergoeding geven. De betaling aan dat personeelslid dient rechtstreeks te geschieden zonder tussenkomst van het bevoegd gezag van de school.

 • 3 Voor zover het medegebruik betrekking heeft op bijzondere outillage, dient de medegebruiker in overleg met de rector namens het bevoegd gezag, hiervoor een passende vergoeding te betalen. Bestaat de bijzondere outillage uit computerapparatuur, dan geldt voor het medegebruik een tarief van f 130,70 per gebruiksuur.

 • 4 De medegebruiker is aansprakelijk voor de schade die door zijn schuld tijdens of tengevolge van het medegebruik wordt toegebracht aan lokalen en inventaris van de school, dan wel aan het terrein, de opstal(len) en/of de omrastering.

 • 5a De medegebruiker dient van iedere beschadiging, alsmede van iedere onregelmatigheid tijdens het medegebruik door zijn schuld ontstaan, onverwijld mededeling te doen aan de rector of tijdens afwezigheid aan het aanwezige lid van het schoolpersoneel. Deze mededeling moet binnen 24 uur schriftelijk worden bevestigd.

 • 5b Constateert de medegebruiker beschadiging respectievelijk onregelmatigheden veroorzaakt door derden, dan meldt hij deze aan de rector of het aanwezige lid van het schoolpersoneel.

 • 6 Binnen het schoolgebouw, op het terrein en in de omgeving ervan dient men zich te gedragen overeenkomstig de voor de leerlingen van de rijksschool geldende voorschriften.

 • 7 De medegebruiker biedt de inspecteur belast met het toezicht op de school en de rector steeds vrije toegang tot het in medegebruik gegeven lokaal en/of terrein.

 • 8 Indien de school een in medegebruik gegeven lokaal of terrein incidenteel zelf nodig heeft op een voor medegebruik overeengekomen periode, zulks ter beoordeling van de rector, moet de medegebruiker feitelijk afzien van het medegebruik in die periode. Hij heeft geen aanspraak op schade vergoeding en is over die periode niet het tarief verschuldigd.

  De rector zal de medegebruiker ten minste twee weken tevoren mededeling doen van de gerezen noodzaak om zelf over lokaal of terrein te kunnen beschikken.

 • 9 Gymnastieklokalen moeten met speciaal schoeisel of blootsvoets worden betreden. Er mag niet worden gerookt, noch mogen er verversingen worden gebruikt in gymnastieklokalen c.a.

 • 10 Alléén die takken van sport of aanverwante activiteiten (bij voorbeeld vormen van sportieve recreatie, volksdansen of balletlessen) waarvan tevoren redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat bij gebruik van het gymnastieklokaal geen beschadigingen zullen ontstaan, mogen in het gymnastieklokaal worden beoefend.

 • 11 De medegebruiker ziet er op toe, dat het medegebruik onder bevoegde leiding plaatsvindt.

 • 12 Het Rijk aanvaardt géén aansprakelijkheid en sluit deze zo nodig uit voor ongevallen – door welke oorzaak dan ook – tijdens het medegebruik ontstaan, overkomen aan personen die de medegebruiker tot het lokaal of terrein heeft toegelaten.

 • 13 Uitvoering van de overeenkomst tot medegebruik kan van rijkswege tijdelijk worden geschorst, indien het medegebruik tot klachten aanleiding geeft of in geval de toestand van het lokaal of terrein noch medegebruik noch andere gebruik toestaat. De schorsing duurt niet langer dan strikt nodig is. De medegebruiker heeft geen aanspraak op schadevergoeding voor deze schorsing en is over die periode niet het tarief verschuldigd. De rector van de school kan tot schorsing besluiten.

 • 14 In overleg tussen de rector van de school en de medegebruiker worden de dagen en uren van gebruik vastgesteld.

 • 15 Indien niet aan één der onder 3, 7, 9 en 11 genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de overeenkomst tot medegebruik van rijkswege met onmiddellijke ingang, zonder dat de medegebruiker deswege aanspraak heeft op schadevergoeding, worden beeindigd.

Tarieven

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

I

algemene theorielokalen

f 3,50 per uur

f 9,70 per morgen, middag of avond

II

theorie-vaklokalen 1

f 6,05 per uur

f 19,35 per morgen, middag of avond

III

vaklokalen 2

f 14,30 per uur

f 38,40 per morgen, middag of avond

IV

bijzondere ruimten (kantines, aula's hulpgymnastieklokalen, dokterskamers etc.)

afhankelijk van oppervlakte tarief als II, waarbij als oppervlakte van een lokaal 60 m² kan worden aangehouden

V

gymnastieklokalen en sporthallen (voor sporthallen geldt het tarief per uitgezet gymnastiekveld)

f 19,35 per uur

f 51,25 per morgen, middag of avond

VI

sportterreinen

f 23,15 per uur.

VII

2de medegebruiker dient de tijdens of ten behoeve van het medegebruik, gebruikte of verbruikte chemicaliën e.d. tegen de kostende prijs aan de rector te voldoen.

 1. lokalen speciaal ingericht voor lessen in m n. aardrijkskunde, muziek, theorie nabisk, tekenen. ^ [1]
 2. lokalen speciaal ingericht voor lessen in m n. lespraktikum nabisk, gecomb. prakt, lokalen, handvaardigheidslokaal en gecomb. tekenen/handvaardigheid. ^ [2]
Naar boven