Regeling instelling 12-mijlszone

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 30-07-2004 t/m 31-07-2006

Regeling instelling 12-mijlszone

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerst lid, aanhef en onder a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 (Stb. 666),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Er is voor de Nederlandse kust in de Noordzee een exclusieve 12-mijlszone als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visserijhulpbronnen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 358).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De in artikel 1 bedoelde zone strekt zich uit tot 12 zeemijlen, gemeten zeewaarts vanaf de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Het is verboden met een vissersvaartuig dat de vlag voert van, dan wel geregistreerd is in één der andere Lid-Staten van de Europese Gemeenschap dan Nederland de visserij uit te oefenen binnen de in artikel 1 bedoelde zone anders dan voortvloeiend uit artikel 17, tweede lid, van de in artikel 1 genoemde verordening.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1983.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling instelling 12-mijlszone.

's-Gravenhage, 23 augustus 1983

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Naar boven