Vaststelling leeftijdsgrens deeltijd kort-m.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 16-09-1989 t/m 30-12-2004

Vaststelling leeftijdsgrens deeltijd kort-m.b.o.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs (Stb. 1983, 128);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De leeftijd, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs, stel ik op 19 jaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 gelden ten aanzien van jongeren, die werkzaam zijn in een sociaal werkverband als bedoeld in artikel 10 van de Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) of wel daarin door gebrek aan plaatsingsmogelijkheden feitelijk nog niet werkzaam zijn, terwijl ze wel definitief voor plaatsing zijn aangemerkt, de volgende voorschriften:

 • a. Een eerste toelating tot een instituut is mogelijk voor hen, die bij de aanvang van het cursusjaar nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;

 • b. Zij die met inachtneming van de voor hen geldende leeftijdsgrens tot een instituut zijn toegelaten worden in de gelegenheid gesteld een educatief programma van maximaal drie achtereenvolgende jaren te volgen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kunnen deelnemers, onder voorwaarden genoemd in het tweede lid, een tweejarig programma voltooien, indien zij bij de aanvang van het eerste cursusjaar van het programma de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

 • 2 De in het eerste lid bedoelde deelnemers kunnen uitsluitend tot het tweede cursusjaar worden toegelaten, indien:

  • a. het eerste cursusjaar van het programma tevens het eerste jaar is, waarop de deelnemers aan het vormingswerk binnen het deeltijd-k.m.b.o. deelnemen;

  • b. het instituut voor deeltijd-k.m.b.o. kan aantonen dat bij de aanvang van het eerste cursusjaar van het tweejarig vormingsprogramma was aangegeven dat het educatief doel van het programma eerst in het tweede cursusjaar kon worden bereikt;

  • c. het instituut voor deeltijd-k.m.b.o. aantoont dat, indien het programma schakelt naar een andere onderwijsinstelling of naar een scholingsprogramma in het kader van de arbeidsvoorziening, met de betrokken instelling overleg heeft plaatsgevonden over de afstemming;

  • d. het instituut voor deeltijd-k.m.b.o. het onder b genoemde tweejarig vormingsprogramma heeft aangemeld bij het regionaal educatief beraad bedoeld in de Rijksregeling basiseducatie (Stb. 1986, 433) van de woonplaats van de betrokken deelnemers.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 geldt voor leerlingen die een schakelend programma volgen met het oog op deelname aan een beroepsopleiding geen leeftijdsgrens.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot 1 augustus 1983.

Naar boven