Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1983)

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 18-07-1983 t/m heden

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Naar mij is gebleken bestaat onduidelijkheid omtrent de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten.

Dienaangaande deel ik u het volgende mede.

Opties op termijncontracten (de zgn. commodities) verlenen aan de optiehouder het recht op een bepaald tijdstip een termijncontract met betrekking tot bepaalde goederen te sluiten. Bij het beleggen in een commodity is het echter niet de bedoeling ooit een reëel termijncontract af te sluiten; derhalve is het evenmin de bedoeling de goederen te leveren of te ontvangen. Men streeft er veeleer naar tot afwikkeling van de gesloten contracten te komen door verrekening van prijsverschillen.

Gezien het bijzondere karakter van de onderhavige transacties ter zake van het overdragen van commodities en het bemiddelen daarbij, ontmoet het bij mij geen bezwaar, indien ter zake geen omzetbelasting wordt voldaan, mits in zoverre wordt afgezien van de aanspraak op aftrek van voorbelasting.

Naar boven