Reglement gegevensbeheer College tarieven gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-01-2005

Reglement gegevensbeheer College tarieven gezondheidszorg

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Overwegende dat het wenselijk is dat voor het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg een reglement inzake het beheer van gegevens wordt vastgesteld;

Gelet op artikel 30, vierde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646);

Gezien het advies van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, uitgebracht 22 juli 1982 (Mö/mtm/IV/82/219);

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet:

De Wet tarieven gezondheidszorg;

b. gegevens:

de gegevens, verstrekt overeenkomstig het Besluit gegevensverstrekking Wet tarieven gezondheidszorg;

c. registratie:

het al dan niet geautomatiseerd systeem waarin de gegevens zijn opgenomen;

d. berichtgever:

orgaan voor gezondheidszorg aangewezen bij het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg of ziektekostenverzekeraar die gegevens heeft verstrekt;

e. houder:

het College tarieven gezondheidszorg.;

f. beheerder:

de algemeen secretaris van het College tarieven gezondheidszorg.;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De houder is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de bepalingen van dit reglement.

 • 2 De beheerder draagt zorg voor het goed functioneren van de registratie en voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de registratie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 In de registratie worden geen andere gegevens opgenomen dan die, bedoeld in artikel 1, onder b.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben uitsluitend:

 • a. de houder;

 • b. de beheerder;

 • c. personen werkzaam bij het College tarieven gezondheidszorg., die door de beheerder daartoe gemachtigd;

 • d. personen die in verband met controlewerkzaamheden telkens daartoe door de beheerder worden gemachtigd;

 • e. de commissie, bedoeld in artikel 10 van det reglement;

 • f. personen, bedoeld in artikel 31 van de wet.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De houder verstrekt op verzoek gegevens aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur binnen 30 dagen nadat het verzoek is gedaan.

 • 2 De houder is gerechtigd over de gegevens te beschikken ten dienste van de goede uitvoering van de wet. Hieronder wordt mede verstaan het op verzoek verstrekken van gegevens aan de onder de houder ressorterende commissies in het kader van de hun opgedragen werkzaamheden.

 • 3 De houder neemt bij de beoordeling van een verzoek op grond van het tweede lid de gevoeligheid van de gegevens, de bij of krachtens de wet omschreven taak van verzoeker, alsmede het oogmerk van dat verzoek in aanmerking.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Door de berichtgever of diens gemachtigde kan aan de beheerder schriftelijk worden verzocht:

  • a. inlichtingen te verstrekken over of inzage te verlenen in de gegevens die met betrekking tot deze berichtgever direct dan wel herleidbaar in de registratie zijn opgenomen;

  • b. wijziging in die gegevens aan te brengen, waarbij de verzoeker gemotiveerd aangeeft hoe de gegevens gewijzigd moeten worden.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan alleen gedaan worden ten aanzien van gegevens, verstrekt binnen een tijdvak van ten hoogste twee jaren vóór het tijdstip van het verzoek.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De beheerder willigt een verzoek als bedoeld in artikel 6, eerste lid, in tenzij het verzoek kennelijk onredelijk is of onvoldoende gemotiveerd.

 • 2 De inlichtingen worden gegeven door het verstrekken van een door de beheerder gewaarmerkt afschrift of door het ter inzage geven van de gegevens. Van de wijziging in de gegevens wordt de verzoeker schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3 Een beslissing op een vezoek wordt genomen binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek. Een weigering het verzoek in te willigen wordt schriftelijk aan de verzoeker medegedeeld en wordt met redenen omkleed. Het uitblijven van een beslissing binnen de genoemde termijn wordt met een weigering gelijkgesteld.

 • 4 Binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing dan wel na het tijdstip waarop inwilliging van het verzoek wordt geacht te zijn geweigerd, kan de verzoeker daartegen in beroep gaan bij de houder.

 • 5 De beheerder kan verlangen dat verzoeker de kosten van de in het tweede lid genoemde afschriften vergoedt, alvorens de beheerder tot afgifte overgaat.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De beheerder houdt van de verstrekking van gegevens een register bij.

 • 2 Hij houdt tevens aantekening van alle verzoeken die op grond van de artikelen 5, 6 en 7 van dit reglement worden gedaan en van de wijze waarop aan deze verzoeken gevolg is gegeven.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De houder treft de technische en organisatorische voorzieningen die nodig zijn voor de bescherming van de gegevens.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De houder kan een commissie als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg instellen, welke tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van dit reglement.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Afschrift van dit reglement ligt voor een ieder ter inzage bij de houder, de beheerder, de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Justitie en bij de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als ‘Reglement gegevensbeheer College tarieven gezondheidszorg’, wordt met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, en werkt terug tot 7 februari 1982.

Leidschendam, 30 juni 1983

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven