Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan [...] en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van overgang

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 10-08-1983 t/m heden

Besluit van 22 juni 1983, houdende aanwijzing van de rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Lelystad en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van overgang

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze ministers van Binnenlandse Zaken van 18 mei 1983, nr. FJ83/U927, directoraat-generaal Binnenlands Bestuur, directie Financiën Binnenlands Bestuur, afdeling Financieel-Juridische Zaken, van Verkeer en Waterstaat van 26 mei 1983, nr. A 20455, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, en van de Staatssecretaris van Financiën van 13 juni 1983, nr. 383-6962, Generale Thesaurie, Directie der Domeinen, Afdeling Rentambten;

Overwegende, dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de wet van 5 juli 1979 tot instelling van een gemeente Lelystad en nadere vaststelling van de grens van de gemeente Dronten, Stb. 378, aan te wijzen de navolgende binnen het gebied van de gemeente Lelystad en het gebied van de gemeente Dronten gelegen rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente Lelystad overgaan dan wel waarop de gemeente Lelystad een recht van koop verkrijgt:

gronden bestemd tot bouw- en industrieterrein, insteekhavens, stadshoofdwegen, straten, wegen, fietspaden, onderdoorgangen, openbaar groen, plantsoenen, parkeerterreinen, recreatieterreinen, zwembaden, begraafplaats, volkstuinen en andere terreinen, een en ander met opstallen cum annexis, leidingstelsels, viaducten voor fiets- en voetpaden, watergangen met taluds, bruggen, stuwen en duikers, alles gelegen in de stadsgebieden 0.1.1., 0.1.2., 0.4.9., 1.0.0., 1.0.1., 1.0.7., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.8., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.3.9., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.7.5., 1.7.7., 1.8.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 3.1.9., 3.2.9., 3.3.9., 3.8.2., 5.1.9., 5.2.9., 5.3.9., en 5.4.9., quartaire wegen en polderwegen (niet-planwegen) en daarbij behorende op- en afritten, duikers, bruggen, paden in wegbermen en wegstrookbeplantingen, alsmede duikers in de Eland- en Wisentweg;

Overwegende, dat het voorts ter uitvoering van genoemde wetsbepaling wenselijk is de voorwaarden en tijdstippen van overgang te bepalen;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van voornoemde wet;

De Raad van de gemeente Lelystad gehoord (brief van 20 september 1982, nr. 32982-1);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over op de gemeente Lelystad, hierna te noemen de gemeente, met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

  Groep I De met het recht van erfpacht belaste percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad

   

  Nummer

  Oppervlakte in m²

  sectie F

  42

  1 523

   

  48

  2 465

   

  75

  13 649

   

  120

  1 674

   

  167

  10 494

   

  175

  6 330

   

  179

  1 000

   

  190

  250

   

  223

  1 251

   

  224

  1 500

   

  230

  17 470

   

  239

  3 150

   

  247

  1 340

   

  326

  10 400

   

  339

  6 680

   

  340

  3 196

  sectie K

  31

  2 396

   

  44

  2 169

   

  98

  619

   

  213

  402

   

  400

  2 172

   

  401

  930

   

  880

  724

   

  1189

  376

   

  2178

  351

   

  2287

  2 119

   

  2316

  1 899

   

  2317

  1 894

   

  2599

  1 277

   

  2605

  1 252

   

  2875

  681

   

  4094

  998

   

  4756

  1 125

   

  4899

  176

   

  4913

  84

   

  4954

  1 199

   

  4978

  143

  sectie M

  70

  277

   

  246

  374

   

  278

  1 486

   

  367

  573

   

  866

  260

   

  2091

  5 513

   

  2579

  340

  sectie N

  14

  10 000

  Groep II De percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad

   

  Nummer

  Oppervlakte in m²

   

  sectie F

  214

  38 029

   

  217

  10 682

   

  253

  271

   

  255

  429

   

  256

  535

   

  257

  534

   

  258

  532

   

  259

  271

   

  260

  271

   

  261

  271

   

  262

  271

   

  263

  988

   

  264

  531

   

  265

  531

   

  266

  531

   

  267

  426

   

  268

  898

   

  270

  502

   

  272

  589

   

  273

  161

   

  278

  906

   

  279

  351

   

  281

  292

   

  283

  292

   

  285

  291

   

  286

  1 505

   

  287

  853

   

  288

  354

   

  294

  457

   

  295

  180

   

  296

  237

   

  299

  1 765

   

  306

  616

   

  311

  301

   

  312

  2 990

   

  313

  894

   

  314

  361

   

  315

  927

   

  376

  466

   

  389

  4 142

   

  403

  6 200

   

  404

  188 232

   

  411

  120 274

   

  412

  6 867

   

  413

  13 674

   

  415

  76 964

   

  416

  14 051

   

  417

  21 337

   

  418

  2 460

   

  420

  28 538

   

  421

  167 759

   

  422

  7 885

   

  423

  3 733

   

  425

  7 955

   

  426

  325 797

   

  427

  5 165

   

  428

  158 521

   

  429

  3 644

   

  430

  206 958

   

  431

  13 289

   

  432

  84 449

   

  433

  6 273

   

  434

  75 996

   

  438

  89 483

   

  440

  93 906

   

  441

  1 286

  sectie H

  451

  126 158

   

  453

  214 593

   

  462

  543 046

   

  486

  121

   

  531

  214 433

   

  539

  82 784

   

  540

  75 524

   

  543

  237 819

   

  589

  151 112

  sectie K

  146

  84

   

  280

  78

   

  318

  3 860

   

  335

  2 620

   

  340

  2 550

   

  351

  2 020

   

  355

  2 340

   

  365

  2 010

   

  371

  2 000

   

  377

  1 630

   

  383

  7 330

   

  634

  5 090

   

  882

  2 870

   

  1161

  287

   

  1232

  2 270

   

  1245

  2 280

   

  1273

  1 990

   

  1445

  1 490

   

  1476

  1 870

   

  1501

  1 870

   

  1534

  1 880

   

  1985

  2 800

   

  2189

  6 040

   

  2192

  1 450

   

  2210

  15 730

   

  2393

  2 922

   

  2604

  70

   

  2682

  4 736

   

  2777

  1 011

   

  2809

  3 275

   

  2831

  4 580

   

  2885

  3 248

   

  2957

  21 900

   

  2959

  4 560

   

  2960

  2 690

   

  2961

  15 470

   

  2968

  12 630

   

  2970

  13 960

   

  2973

  17 950

   

  2974

  5 020

   

  2975

  7 100

   

  2977

  6 030

   

  2978

  18 600

   

  3290

  3 003

   

  3313

  8 710

   

  3314

  9 230

   

  3315

  970

   

  3318

  20 770

   

  3319

  26 980

   

  3320

  43 680

   

  3321

  17 740

   

  3324

  120 140

   

  3326

  10 030

   

  3327

  9 040

   

  3328

  39 020

   

  3329

  10 080

   

  3331

  21 340

   

  3332

  5 170

   

  3333

  12 680

   

  3334

  2 760

   

  3336

  7 380

   

  3362

  13 150

   

  3369

  14 353

   

  3373

  12 370

   

  3378

  12 484

   

  3557

  10 137

   

  3730

  289

   

  3732

  289

   

  3734

  289

   

  3742

  156 530

   

  3808

  2 387

   

  3810

  19 750

   

  3817

  4 224

   

  3818

  3 928

   

  4093

  602

   

  4715

  1 262

   

  4717

  3 421

   

  4719

  4 310

   

  4727

  29 174

   

  4733

  109

   

  4734

  19 642

   

  4738

  30 110

   

  4742

  19 623

   

  4749

  12 011

   

  4767

  278 681

   

  4771

  2 367

   

  4776

  4 667

   

  4783

  12 987

   

  4787

  19 045

   

  4789

  61 778

   

  4798

  37

   

  4808

  120 484

   

  4836

  250

   

  4845

  52

   

  4847

  160 681

   

  4850

  96

   

  4851

  62 675

   

  4855

  1 464

   

  4856

  3 300

   

  4858

  10 905

   

  4860

  7 626

   

  4863

  4 926

   

  4869

  100 697

   

  4870

  3 407

   

  4872

  26 247

   

  4877

  2 286

   

  4878

  24 871

   

  4885

  605

   

  4886

  11 788

   

  4889

  15 900

   

  4890

  9 249

   

  4892

  1 573

   

  4894

  2 284

   

  4896

  2 343

   

  4898

  4 549

   

  4900

  400 054

   

  4905

  146 114

   

  4907

  8 442

   

  4908

  10 639

   

  4910

  4 081

   

  4923

  48

   

  4925

  232

   

  4926

  53

   

  4943

  167

   

  4948

  230 251

   

  4951

  4 884

   

  4953

  99 053

   

  4955

  1 062 977

   

  4966

  4 626

   

  4967

  19

   

  4976

  5 765

   

  4977

  128 350

   

  4979

  139 667

   

  4980

  229

   

  4981

  92 984

   

  4983

  82 695

   

  4989

  63 771

   

  4993

  101 142

   

  4995

  117 770

   

  4998

  209 272

   

  4999

  785

   

  5003

  43 979

   

  5004

  228 655

   

  5008

  63 244

   

  5010

  72 928

  sectie L

  587

  6 206

   

  593

  437

   

  600

  13 159

   

  614

  2 145

   

  615

  145 448

   

  619

  53 939

   

  681

  13 799

   

  730

  1 782 275

   

  732

  1 271 923

   

  734

  39 843

  sectie M

  761

  1 431

   

  766

  1 848

   

  771

  1 600

   

  792

  40

   

  793

  33

   

  808

  20

   

  809

  34

   

  823

  44

   

  825

  19

   

  840

  5 580

   

  841

  2 900

   

  895

  21

   

  908

  1 960

   

  909

  860

   

  910

  2 830

   

  911

  26 860

   

  912

  5 470

   

  931

  160

   

  933

  7

   

  934

  97

   

  1050

  17

   

  1062

  25

   

  1063

  2 585

   

  1064

  23

   

  1111

  12

   

  1242

  63

   

  1244

  30

   

  1266

  26

   

  1268

  21

   

  1600

  28

   

  1602

  13

   

  1961

  129

   

  2101

  36

   

  2102

  6

   

  2160

  10

   

  2354

  10 035

   

  2357

  97 508

   

  2359

  69 833

   

  2424

  73 535

   

  2428

  44 400

   

  2460

  26

   

  2461

  27

   

  2462

  25

   

  2463

  24

   

  2464

  26

   

  2465

  28

   

  2466

  29

   

  2467

  33

   

  2477

  36

   

  2500

  24

   

  2508

  7

   

  2509

  7

   

  2537

  32

   

  2538

  44

   

  2545

  60

   

  2564

  21

   

  2565

  17

   

  2566

  24

   

  2567

  24

   

  2568

  49

   

  2569

  69

   

  2570

  85

   

  2572

  26

   

  2573

  27

   

  2574

  27

   

  2575

  27

   

  2576

  24

   

  2577

  25

   

  2581

  47

   

  2582

  37

   

  2584

  61

   

  2700

  210 232

   

  2701

  247 952

   

  2706

  119 683

   

  2711

  170 020

   

  2719

  275 032

   

  2722

  255 699

   

  2801

  266 982

   

  3023

  25

   

  3024

  322 578

  sectie N

  255

  47 740

  sectie P

  81

  239 314

   

  82

  100 093

  Groep III De wegpercelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad

   

  Nummer

  Oppervlakte in m²

  Naam

  sectie H

  59

  18 760

  Klokbekerweg

   

  77

  21 815

  Bijlweg

   

  82

  8 845

  -

   

  218

  62 660

  Visvijverweg

   

  229

  27 530

  Elandweg

   

  237

  23 010

  Wisentweg

   

  293

  17 760

  Plavuizenweg

   

  338

  22 780

  Plavuizenweg

   

  397

  2 434

  Visvijverweg

   

  398

  19 555

  Visvijverweg

   

  409

  1 798

  Binnenhavenweg

   

  417

  34 201

  Bronsweg

   

  419

  29 606

  -

   

  421

  12 122

  -

   

  422

  77 020

  Zuigerplasdreef

   

  445

  2 864

  -

   

  448

  272

  -

   

  501

  2 027

  -

   

  506

  29 292

  Swifterringweg

   

  511

  32 906

  Klokbekerweg

   

  513

  26 677

  Bijlweg

   

  515

  33 434

  Klokbekerweg

   

  518

  79 023

  Swifterringweg

   

  519

  13 592

  Edelhertweg

   

  523

  53 675

  Edelhertweg

   

  524

  2 232

  Edelhertweg

   

  527

  5 125

  Edelhertweg

   

  530

  32 986

  Runderweg

   

  536

  93 649

  Runderweg

   

  552

  9 568

  Oude Bosweg

   

  591

  37 169

  -

  sectie I

  3

  15 180

  Lisdoddeweg

   

  33

  24 500

  Zeeasterweg

   

  171

  45 780

  Lisdoddeweg

   

  215

  26 100

  Lisdoddeweg

   

  219

  41 330

  Vlotgrasweg

   

  226

  43 770

  Zeebiesweg

   

  351

  54 130

  Meerkoetenweg/Vlotgrasweg

   

  356

  108 809

  Larserringweg

   

  357

  39 230

  Zeeasterweg

   

  363

  11 233

  Swifterringweg

   

  364

  21 399

  Zeeasterweg

   

  367

  71 245

  Larserringweg

  sectie L

  24

  7 180

  -

   

  25

  57 630

  Meerkoetenweg

   

  42

  68 270

  Knarweg

   

  47

  53 580

  Eendenweg

   

  128

  25 780

  Knarweg

   

  151

  50 060

  Meeuwenweg

   

  199

  40 280

  Pijlstaartweg

   

  232

  43 460

  Pijlstaartweg

   

  416

  23 230

  Meeuwenweg

   

  417

  14 450

  -

   

  544

  53 191

  Meerkoetenweg

   

  606

  27 134

  Buizerdweg

   

  613

  62 833

  Torenvalkweg

   

  616

  93 031

  Buizerdweg

   

  642

  3 228

  -

   

  646

  64 720

  Zwanenweg

   

  648

  60 290

  Zwanenweg

   

  649

  6 250

  Zeebiesweg

   

  650

  36 140

  Larserpad

   

  652

  19 200

  Larserpad

   

  655

  24 359

  Zwanenweg

   

  656

  53 300

  Knarweg

   

  659

  53 082

  Torenvalkweg

   

  661

  57 930

  Knarweg

   

  665

  4 950

  -

   

  666

  38 637

  -

   

  667

  10 228

  Eendenweg

   

  693

  31 831

  -

   

  703

  7 623

  Buizerdweg

  een en ander met inbegrip van de op- en afritten, bermen, wegstrookbeplantingen, in de bermen en wegstrookbeplantingen gelegen fietspaden, glooiingen, wegslootgedeelten, duikers, bruggen in de Klokbekerweg over de Noordertocht, in de Meerkoetenweg over de Larservaart, in de Plavuizenweg over de Noordertocht, in de Swifterringweg over de Lagevaart en in de Zeebiesweg over de Larservaart,

  alsmede de percelen, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H, nummers 447 en 449, respectievelijk groot 114 m² en 75 m².

 • 2 Als gevolg van de in het vorige lid genoemde eigendomsovergang zijn op de gemeente onder meer overgegaan:

  • a. de buurthuizen en jeugdcentra, gelegen aan Breehorn, Fjord, Hoek van 't IJ, Geldersehoek, Marderhoek, Voorhof, Schouw, Karveel en Kempenaar, op respectievelijk de in het vorige lid genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1161, 2777 en 4953, 3730, 3732, 3734, 4998, sectie M, nummers 2706, 2700 en 2722;

  • b. de wisselhal en het wisselkantoor, gelegen op de in het vorige lid genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie F, nummer 389, respectievelijk sectie K, nummer 4776;

  • c. de viaducten over de Oostranddreef, genaamd IJsbaanbrug, Oostrandbrug en Geldersebrug, over de Binnenhavenweg, genaamd Beginbrug, over de Kustendreef, genaamd Plantagebrug, Geulbrug en Gorsbrug, over de Zuigerplasdreef, genaamd Gooisebrug en Zuiderzeebrug, over de Polderdreef, genaamd Damrifbrug, Bovenoverbrug, Strandbrug en Oostkaapsebrug, over de Parkdreef, genaamd Lauwersbrug en Zwembadbrug, over de Houtribdreef, genaamd Gildebrug, Vlieterbrug, Veluwebrug, Pampusbrug, Karveelbrug en Kempenaarbrug, alsmede de viaducten - gerekend tot en met de aansluitingsvoorziening op het landhoofd aan het eindpunt - over de Zuigerplasdreef, genaamd Archipelbrug, Kunstrifbrug, Zandbankbrug en Centrumbrug, over de Houtribdreef, genaamd Rotondebrug en Boeierbrug, over de Houtribweg, genaamd Sluisbrug, over de Middendreef, genaamd Vestebrug, Schansbrug en Waagbrug, over de Visarenddreef, genaamd Schouwbrug en Botterbrug en over de Westerdreef, genaamd Jolbrug, Gondelbrug en Koggebrug.

 • 3 Voor de eigendomsovergang van genoemde onroerende goederen betaalt de gemeente aan het Rijk een bedrag van veertienmiljoen negenhonderddertienduizend zevenhonderd eenendertig gulden (f 14 913 731,00). De gemeente voldoet dit bedrag binnen drie maanden na de dag van eigendomsovergang door overmaking op de rekening van 's Rijks Schatkist bij de Nederlandsche Bank, nr. 60.01.13.019, onder vermelding van de reden van betaling en het verzoek dat de Rijkshoofdboekhouding dit bedrag overmaakt op de rekening van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders bij de AMRO-Bank, nr. 45.90.72.005.

Artikel 2

 • 1 Indien en voor zover de raad van de gemeente deze voor de stadsuitleg benodigd acht, biedt het Rijk de gemeente binnen een maand na het schriftelijk verzoek daartoe te koop aan de op de bij dit besluit behorende tekeningen A 2, nummers 181023, 181028, 181029, 181030, 181031, 181032, 181035, 181037, 181038, 181041, 181042, 181053, 181059, 181060, 181061, 181071, 181076, 181078, 181079, 181080 en 181081 in ruit- en rondraster aangegeven oppervlakten grond, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie F, nummers 398, 402, 407, 419, 435 en 439, sectie H, nummers 432, 442, 444, 446, 450 gedeeltelijk, 454, 455 gedeeltelijk, 456, 469, 471, 474, 476, 488, 489, 493, 529, 541, 542, 561, 565, 566, 571, 572, 575 gedeeltelijk, 576, 582 gedeeltelijk en 585, sectie K, nummers 4763, 4765, 4768, 4770, 4773, 4984 en 4988, sectie L, nummers 88, 96, 557 gedeeltelijk, 558, 605, 609, 611 gedeeltelijk, 612 gedeeltelijk, 630, 632, 634 gedeeltelijk, 637 gedeeltelijk, 685, 687, 689 en 704 gedeeltelijk en sectie P, nummers 85, 88, 89 en 91.

 • 2 De in het vorige lid genoemde in rondraster aangeduide oppervlakten grond, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie H, nummer 571 gedeeltelijk, sectie K, nummers 4984 en 4988 en sectie P, nummers 85, 88, 89 en 91 worden door het Rijk aan de gemeente te koop aangeboden indien ten aanzien van die oppervlakten bovendien sprake is van een verhoogde taakstelling voor de woningbouw, vergeleken met die bestaande bij de instelling van de gemeente. De koopprijs wordt bij wijze van bindend advies vastgesteld door één of meer door het Rijk en de gemeente in onderling overleg aan te wijzen niet-ambtelijke deskundigen, voor wie als uitgangspunt voor het bepalen van de koopprijs zullen gelden de prijzen per m², die ter vaststelling van het in artikel 1, derde lid, genoemde bedrag, zijn aangehouden. De aan het bindend advies verbonden kosten worden door het Rijk en de gemeente gelijkelijk gedragen.

 • 3 Het Rijk geeft te koop aangeboden gronden aan de gemeente vervroegd in gebruik indien dit naar het oordeel van de raad van de gemeente voor de realisering van de stadsuitleg nodig wordt geacht. Voor de vervroegde ingebruikneming is de gemeente aan het Rijk tot en met de dag van het verlijden van de transportakte een vergoeding verschuldigd, die op jaarbasis acht procent van de koopsom bedraagt.

 • 4 Van de koopaanbieding als bedoeld in het eerste lid worden evenwel uitgesloten de oppervlakten grond die zijn gelegen binnen het tracé van rijksweg nr. 6.

Artikel 3

 • 1 De verharding van het tussen de Praamweg en de Oostvaardersdijk gelegen gedeelte van de weg op de Knardijk en van de afritten vanaf de Knardijk, behorende tot de Buizerdweg en de Torenvalkweg, gaat in beheer en onderhoud op de gemeente over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

 • 2 De bermen, grenzend aan de in het vorige lid genoemde verhardingen, gaan in beheer - in de zin van de Wegenwet - op de gemeente over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

 • 3 Het is de gemeente bekend dat op het in de vorige leden bedoelde gedeelte van de Knardijk het Rijkszeeweringenreglement van toepassing is.

Artikel 4

 • 1 De in artikel 1 genoemde onroerende goederen gaan met inachtneming van het hierna in dit besluit bepaalde op de gemeente over in de staat waarin deze zich op de dag van de eigendomsovergang bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten, heersende en lijdende erfdienstbaarheden.

 • 2 Ten nutte van onderscheidenlijk de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1162, 3731, 3733, 3735 en 4780 en ten laste van onderscheidenlijk de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1161, 3730, 3732, 3734 en 4905 worden gevestigd erfdienstbaarheden van voetpad om te komen van en te gaan naar de aangrenzende straten.

 • 3 Ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 884 en 885 en ten laste van de percelen, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 2885,

  ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 976 en 977 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 4719,

  ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1218 en 1231 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 1245,

  ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1244 en 1254 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 1273,

  ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 2871, 2872 en 2873 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 4983,

  ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 5000 en 5001 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 4999,

  ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummers 2259 en 2260, 2261 en 2262, 2269 en 2270, 2274 en 2275, 2329 en 2330, 2335 en 2336, 2336 en 2339, 2338 en 2339, 2340 en 2341, 2345 en 2347 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummer 2719 worden erfdienstbaarheden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van een overbouw.

 • 4 De gemeente werkt mee aan de vestiging van erfdienstbaarheden bij de eigendomsoverdracht van de woningcomplexen "Schouw-Oost" en "Damrif/Kustrif" door de Stichting Woningbouw Lelystad aan de woningbouwvereniging "De Opdracht".

  Ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummers 1631 en 1633 en nummers 1645 en 1646 en ten laste van het bij de gemeente in eigendom verblijvende perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 2359 zullen dan erfdienstbaarheden worden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van een overbouw.

  Tevens zullen dan ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 3744 en 3745, nummers 3749 en 3750, nummers 3752 en 3753, nummers 3761 en 3762 en nummers 3769 en 3773 en ten laste van het bij de gemeente in eigendom verblijvende perceel, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummer 4738, alsmede ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 3759 en 3778, nummers 3774 en 3799, nummers 3779 en 3781, nummers 3781 en 3784, nummers 3785 en 3786, nummers 3786 en 3788, nummers 3789 en 3791, nummers 3794 en 3795, nummers 3796 en 3797 en nummers 3798 en 3799 en ten laste van het bij de gemeente in eigendom verblijvende perceel, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummer 4847 erfdienstbaarheden worden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van voetstukken voor steunen van overbouwen, alsmede tot het hebben, houden en onderhouden van overbouwen boven openbare voetpaden.

Artikel 5

Voor zover op de dag van de eigendomsovergang nog niet uitgevoerd, verricht het Rijk voor zijn rekening de werkzaamheden die zijn opgenomen in de afwerkprogramma's van het Rijk (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en Directie Zuiderzeewerken van het departement van Verkeer en Waterstaat), waarvan de inhoud de gemeente bekend is.

Artikel 6

 • 1 De gemeente aanvaardt de in artikel 1, eerste lid, genoemde onroerende goederen, met uitzondering van de onder groep I genoemde, terstond in bezit en genot, voor zover dit niet reeds is geschied.

 • 2 De onroerend-goed- en alle andere zakelijke belastingen en lasten die van de in het vorige lid bedoelde onroerende goederen worden geheven, zijn met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op de dag van de eigendomsovergang voor rekening van de gemeente.

Artikel 7

 • 1 De rechten en verplichtingen van het Rijk die bestaan met betrekking tot de in artikel 1 genoemde onroerende goederen, gaan over op de gemeente met ingang van de dag van de eigendomsovergang. Aan de gemeente is/wordt voor de overgang een opgave van deze rechten en verplichtingen gedaan.

 • 2 De gemeente vrijwaart het Rijk voor alle aanspraken, voortvloeiende uit de in het vorige lid bedoelde verplichtingen.

 • 3 Alle vóór de dag van de eigendomsovergang opeisbaar geworden vergoedingen voor het in gebruik geven van de in artikel 1 genoemde onroerende goederen komen toe aan het Rijk. Vanaf genoemde dag opeisbaar geworden vergoedingen komen toe aan de gemeente. Hiervan zijn uitgezonderd de inkomsten uit onroerende goederen die reeds door het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" en door de gemeente met toestemming van het Rijk in gebruik zijn gegeven.

Artikel 8

In dit besluit wordt verstaan onder

 • 1. hoofdafvoerleiding: een watergang die hoofdzakelijk dient tot transport van polderwater van de greppels, weg- en kavelsloten naar de vaarten;

 • 2. vaart: een watergang die hoofdzakelijk dient tot ontvangst van het polderwater uit de hoofdafvoerleidingen en andere watergangen en tot transport daarvan naar de gemalen aan de rand van de polder;

 • 3. brug: een vaste brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over hoofdafvoerleidingen en vaarten;

 • 4. viaduct: een vaste brug met inbegrip van pijlers, gelegen over wegen;

 • 5. duiker: een doorlaat voor het transport van water onder een weg of dam door;

 • 6. kunstwerken: een verzamelnaam van de werken, genoemd onder 3, 4 of 5.

Artikel 9

Voor zover de op de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen aan één zijde dan wel aan weerszijden grenzen aan percelen die niet in eigendom op de gemeente overgaan, wordt de begrenzing van de wegen gevormd door:

 • 1. de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek van deze sloot of sloten;

 • 2. de aan de wegzijde gelegen insteek van een hoofdafvoerleiding of vaart, met dien verstande dat ten aanzien van het onderhoud van het boven water gelegen talud het bepaalde in artikel 11, eerste lid, onder b, van toepassing is.

Artikel 10

 • 1 De met het waterstaatkundig beheer belaste instantie is bevoegd de door haar nodig geachte werkzaamheden aan hoofdafvoerleidingen en vaarten vanaf de wegzijde uit te voeren of te doen uitvoeren.

 • 2 De gemeente heeft het recht tot:

  • a. het hebben en houden van de in artikel 1, eerste lid, onder groep III, genoemde bruggen;

  • b. het rechtstreeks of via wegsloten laten uitstromen van water, afkomstig van de wegen in de hoofdafvoerleidingen en vaarten.

Artikel 11

 • 1 Ten genoegen van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:

  • a. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt de gemeente van onkruid zuiver de wegslootgedeelten die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, met uitsluiting van die slootgedeelten waarvan uitsluitend het beheer bij de gemeente berust;

  • b. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt van onkruid zuiver het aan de wegzijde boven water gelegen talud van de aan de in artikel 1 genoemde wegen grenzende hoofdafvoerleidingen en vaarten, met uitzondering van de rietbermen langs de vaarten;

  • c. onderhoudt de gemeente in goede staat de duikers, aanwezig in de in artikel 1 genoemde wegen.

 • 2 Zonder voorafgaande toestemming van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:

  • a. brengt de gemeente geen verandering van welke aard ook in de afmetingen van de aan de in artikel 1 genoemde wegen grenzende watergangen met inbegrip van de daarbij behorende bruggen, dammen, kokers, kaden, stuwen en andere kunstwerken;

  • b. belemmert de gemeente op generlei wijze de waterafvoer in de watergangen en brengt daarin geen verandering;

  • c. legt de gemeente geen gasbronnen of wellen in de wegbermen aan;

  • d. brengt de gemeente op een vijf meter brede strook langs een hoofdafvoerleiding dan wel een vaart geen beplantingen en opstallen in de bermen aan.

 • 3 De in het vorige lid bedoelde toestemming wordt gegeven tenzij een door de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie te behartigen belang zich daartegen verzet. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 4 Indien de gemeente de in het eerste en het tweede lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie bevoegd voor rekening van de gemeente het nodige te verrichten. Van deze bevoegdheid wordt niet eerder gebruik gemaakt dan nadat de gemeente schriftelijk is gewaarschuwd en in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen.

 • 5 Het in de vorige leden bepaalde treedt buiten werking zodra en voor zover hierin door een voor het gebied van Flevoland ingesteld waterschap of een dergelijk lichaam bij publiekrechtelijk voorschrift is voorzien.

Artikel 12

 • 1 Zolang voor het gebied van Flevoland nog geen waterschap of een dergelijk lichaam is ingesteld, voldoet de gemeente als tegemoetkoming in de door het Rijk in dit gebied te verrichten uitgaven voor het waterstaatkundig beheer jaarlijks een door het Rijk te bepalen bedrag, ten laste te brengen van de bij dit besluit op de gemeente in volle eigendom overgaande en de reeds bij wijze van vooroverdracht door het Rijk aan de gemeente in volle eigendom overgedragen ongebouwde en gebouwde onroerende goederen.

 • 2 Deze verplichting geldt zolang en voor zover de in het vorige lid bedoelde onroerende goederen in volle eigendom bij de gemeente verblijven. Bij eigendomsoverdracht van dan wel vestiging van een zakelijk genotsrecht op deze onroerende goederen neemt de gemeente ten behoeve van het Rijk in de desbetreffende notariële akte een ketting- en boetebeding op met betrekking tot de in het vorige lid opgenomen verplichting om jaarlijks een bepaald bedrag te voldoen. De gemeente doet het Rijk (Dienst der Domeinen) een afschrift van de notariële akte toekomen.

 • 3 De bepaling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding geschiedt voor de bebouwde eigendommen aan de hand van de heffingsgrondslagen voor de onroerend-goedbelastingen, waarbij onder bebouwd wordt verstaan een gebouwd eigendom met zijn gebouwde en ongebouwde aanhorigheden, daaronder begrepen de ondergrond van die eigendom en van die aanhorigheden. Voor de niet als zodanig aan te merken eigendommen wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de oppervlakte.

 • 4 De gemeente stelt ten behoeve van de vaststelling van de verschuldigde vergoedingen de heffingsgrondslagen van de onroerend-goedbelastingen van de gebouwde eigendommen met hun aanhorigheden jaarlijks aan het Rijk om niet beschikbaar.

Artikel 13

 • 1 Indien onroerende goederen die bij dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, alsnog benodigd blijken te zijn voor de aanleg van de spoorlijn Almere-Lelystad, verkoopt de gemeente deze aan het Rijk.

 • 2 Indien onroerende rijkseigendommen, grenzende aan eigendommen van de gemeente, niet voor de aanleg van de in het vorige lid genoemde spoorlijn nodig blijken te zijn, verkoopt het Rijk deze aan de gemeente.

 • 3 De koopprijs van de in de vorige leden bedoelde onroerende goederen wordt bij wijze van bindend advies vastgesteld door één of meer door het Rijk en de gemeente in onderling overleg aan te wijzen niet-ambtelijke deskundigen, voor wie als uitgangspunt voor het bepalen van de koopprijs zullen gelden de prijzen per m² die ter vaststelling van het in artikel 1, derde lid, genoemde bedrag zijn aangehouden.

Artikel 14

Vergunning wordt geacht te zijn verleend om de landbouwerven, bossen, beplantingsstroken, natuurterreinen, transformatorhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, recreatieobjecten e.d. aan te sluiten en aangesloten te houden op de wegen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan. Het onderhoud van de aansluitingen komt voor rekening van de exploitanten van vorenbedoelde voorzieningen.

Artikel 15

 • 1 Het Rijk (Staatsbosbeheer) verleent de gemeente toestemming tot het hebben, houden en onderhouden van fietspaden in of langs de beplantingsstroken, behorende tot de Runderweg, ter hoogte van de kavels G 131, 140, 145, 146, 147, 148, 157 en 160, en de Swifterringweg, ter hoogte van de kavels J 8, 44, 58 en 73, en vrijwaart de gemeente voor schade aan het wegdek van genoemde fietspaden als gevolg van wortelgroei van de in de beplantingsstroken aanwezige bomen.

 • 2 Het Rijk (Rijkswaterstaat) verleent de gemeente vergunning tot het hebben, houden en onderhouden van het wegdek op de in eigendom bij de Staat blijvende viaducten over rijksweg nr. 6, gelegen in de Klokbekerweg, de Edelhertweg en de Runderweg.

Artikel 16

 • 1 De gemeente gedoogt dat het Rijk:

  • a. (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) onder- en bovengrondse P.T.T.-leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen aanlegt, behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen, een en ander uit hoofde van de algemeen landelijke vergunning van 7 maart 1961, nummer 15731, afdeling Waterstaatsrecht;

  • b. (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) ten behoeve van het waterleidingbedrijf leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen aanlegt, behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • c. (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) de onderzoekingen voortzet in de watergangen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan;

  • d. (Rijkswaterstaat) grondwaterstandbuizen heeft, houdt, onderhoudt, vernieuwt en wijzigt in de bermen langs de Sportparkweg, Torenvalkweg, Meerkoetenweg, Eendenweg, Vlotgrasweg, Zeebiesweg, Meeuwenweg, Pijlstaartweg en Knarweg;

  • e. (Landbouw en Visserij, Centraal Diergeneeskundig Instituut) ten behoeve van de vestigingen aan de Houtribweg en de Edelhertweg rioolpersleidingen, lozend op de stadsriolering, behoudt.

 • 2 De gemeente gedoogt dat:

  • a. de naamloze vennootschap N.V. Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij ten behoeve van een regelmatige levering van elektrische energie aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;

  • b. de naamloze vennootschap N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland, ten behoeve van een regelmatige levering van gas aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen.

 • 3 Het Rijk en de naamloze vennootschap N.V. Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij en N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland, zijn aansprakelijk voor schaden aan gemeentelijke eigendommen, veroorzaakt door het gebruik maken van de in de vorige leden omschreven bevoegdheden.

Onze ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 22 juni 1983

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Rietkerk

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

De Staatssecretaris van Financiën,

H. E. Koning

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1983

De Minister van Justitie a.i.,

G. J. M. Braks

Naar boven