Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Toekomstige wijziging(en) op 20-07-1983. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-1983 t/m heden

Besluit van 18 april 1983, houdende regeling van de zorg voor het archief van het voormalig ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 13 april 1983, nr. 330512 en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 13 april 1983, nr. OA83/1138/4735, Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering;

Overwegende dat onderdeel 4 van Ons besluit van 4 november 1982, nr. 102 (Stb. 613), houdende herindeling van een aantal departementale taken, nadere uitwerking behoeft;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel 1

  • 1 De zorg voor de archieven van het opgeheven departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gaat voor wat betreft:

    • - het archief van het Ministerie over naar Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

    • - de archieven van instellingen, diensten, bedrijven en commissies over naar de Minister van dat departement aan wie deze instellingen, diensten, bedrijven en commissies zijn overgedragen.

  • 2 Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur stelt ter beschikking aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer die gedeelten van het archief van het voormalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, die deze nodig heeft voor het behartigen van zijn taak op het terrein van het milieubeheer (de milieuhygiëne).

  • 3 Dit besluit werkt terug tot 1 januari 1983.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage, 18 april 1983

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Rietkerk

Uitgegeven de dertigste juni 1983

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven