Beschikking ex artikel 48 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 01-04-1983 t/m 27-08-2004

Beschikking ex artikel 48 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 48, tweede lid, sub 1°, onder a en b, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655);

Gezien de beschikking van 28 december 1967, nr. 141916 (Stcrt. 1967, 253);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Door de hierna genoemde, naar zijn oordeel representatieve organisaties van ziektekostenverzekeraars, wordt het mede aangegeven aantal leden en plaatsvervangende leden ter toevoeging aan de Ziekenfondsraad voor de uitvoering van diens taken krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aangewezen:

  • -

    de organisaties, samenwerkende in het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (K.L.O.Z.) te Bunnik, gezamenlijk; één lid en één plaatsvervangend lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Door de hierna genoemde, naar zijn oordeel representatieve organisatie van personen en instellingen die meer in het bijzonder zijn betrokken bij het verlenen van de krachtens artikel 6, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vastgestelde verstrekkingen, wordt het mede aangegeven aantal leden en plaatsvervangende leden ter toevoeging aan de Ziekenfondsraad voor de uitvoering van diens taken krachtens voornoemde wet aangewezen:

  • -

    de Nationale Ziekenhuisraad te Utrecht: twee leden en twee plaatsvervangende leden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 april 1983 en geldt voor de per die datum aan te vangen driejarige zittingsperiode van de Ziekenfondsraad.

Leidschendam, 13 april 1983

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven