Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 20-02-2024.
Geldend van 02-02-1983 t/m heden

Wet van 13 januari 1983, houdende machtiging tot deelneming door Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden bij te dragen in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden

  • - voor een totaal bedrag van f 98 230 000 (acht en negentig miljoen tweehonderd en dertig duizend gulden) wordt bijgedragen in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 januari 1983

Beatrix

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking a.i.,

J. de Ruiter

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

Uitgegeven de eerste februari 1983

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven