Wet Stichting Instituut Clingendael

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-02-2011.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-1983 t/m heden

Wet van 29 december 1982, houdende machtiging tot mede-oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael"

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat overgaat tot mede-oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael" en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) machtiging bij de wet vereist is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Onze Minister van Defensie wordt gemachtigd mede op te richten de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael".

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 29 december 1982

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de eenendertigste december 1982

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven