Wet op de expertisecentra

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWEC
Niet officiële titelISOVSO
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003549
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 4. Besluit bekostiging WEC
 5. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 6. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
 7. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
 8. Besluit kerndoelen WEC
 9. Besluit overgangsmaatregelen s.o. 1985
 10. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 11. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
 12. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 13. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen
 14. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 15. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 16. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
 17. Besluit Verzuimmelding
 18. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 19. Boekhoudvoorschriften ISOVSO
 20. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
 21. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
 22. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
 23. Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
 24. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel
 25. Intrekkingsbesluit diverse besluiten (volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden PO)
 26. Intrekkingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC
 27. Inwerkingtredingsbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente)
 28. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 29. OCW-intrekkingsregeling 2004
 30. OCW-intrekkingsregeling 2008
 31. Onderwijskundig besluit WEC
 32. Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
 33. Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019
 34. Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs
 35. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011
 36. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
 37. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
 38. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
 39. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
 40. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
 41. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
 42. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 43. Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
 44. Regeling bevoegdheid (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma's
 45. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 46. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020
 47. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 48. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
 49. Regeling informatievoorziening WVO
 50. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 51. Regeling modellen getuigschriften vso
 52. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 53. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 54. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 55. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 56. Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020
 57. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 58. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 59. Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
 60. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 61. Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019
 62. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
 63. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
 64. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 65. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 66. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 67. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 68. Toetsbesluit PO
 69. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 70. Vaststellingsbesluit Kaderbesluit rechtspositie PO
 71. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 72. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 73. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)
 74. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (invoering lumpsumbekostiging primair onderwijs)
 75. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 76. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)
 77. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 78. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)
 79. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (wijziging Werkloosheidswet)
 80. Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
 81. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 82. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (introductie nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
 83. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)
 84. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, enz.
 85. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 86. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (schrappen van geneeskundig onderzoek voor benoeming en bezoldiging van herintreders)
 87. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (arbeidsduurverkorting 1998)
 88. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 89. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carrièrepatronen)
 90. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)
 91. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)
 92. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
 2. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.5
 2. Aanvullende formatie zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk-leerlingen) in de groepen drie tot en met acht van de basisschool
  Tekst: tekst
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 5. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikelen: 7c, 8, 28
 6. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
  Artikelen: 1, 3
 8. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 9. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 1
 10. Besluit bekostiging WEC
  Titeldeel: III
  Artikelen: 1, 26, 58b
 11. Besluit bekostiging WPO
  Artikelen: 34.11, 36
 12. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikelen: 2.1, 5.1
 13. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
  Artikelen: 1, 2, 3
 14. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: III
 15. Besluit kerndoelen WEC
  Bijlage: 3
 16. Besluit overgangsmaatregelen s.o. 1985
  Artikel: A1
 17. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikelen: 1, 2, 3
 18. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 5a
 19. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
  Artikel: 1
 20. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 21. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 24. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 25. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 1, 14
 26. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 1, 14
 27. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 28. Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikelen: 1, 15
 29. Experimentenwet onderwijs
  Artikelen: 1, 7c
 30. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
  Bijlage: II
 31. Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001
  Bijlage: 1
 32. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 3
 33. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 109
 34. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlagen: 1, 2
  Tekst: tekst
 35. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 2
 36. Onderwijskundig besluit WEC
  Artikel: 1
 37. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 7
 38. Overzicht publicaties primair onderwijs 2003
  Tekst: tekst
 39. Protocol Voorzieningen UWV 2019
  Bijlage: Protocol voorzieningen UWV 2019
 40. Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties
  Artikel: 3
 41. Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 42. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011
  Artikelen: 1, 32
 43. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
  Artikelen: 1, 32
 44. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
  Artikelen: 1, 18, 32
 45. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
  Artikelen: 1, 32
 46. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikelen: 1, 44
 47. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikelen: 1, 38
 48. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikelen: 1, 14
 49. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 50. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
  Artikel: 1
 51. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 52. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikelen: 2, 4, 8
 53. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 4, 6, 7
 54. Regeling nationale EZ-subsidies
  Bijlage: 4.2.9
 55. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 56. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 57. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 58. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 59. Regeling overlopende kosten PO
  Artikel: 1
 60. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 61. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 62. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
  Bijlage: 1
 63. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 7
 64. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
  Artikel: 1
 65. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 66. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 67. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 68. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
 69. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 70. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 5:40:7, 5:47:7
 71. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:6, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:6
 72. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 73. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:65:7
 74. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 75. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 76. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 77. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 78. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 79. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 80. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 81. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 82. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikelen: 1, 21
  Bijlage: 1
 83. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikelen: 1, 21
 84. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 85. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 62
 86. Schoolbudget voor het primair onderwijs per 1 augustus 2001
  Bijlage: bijlage
 87. Schoolbudget voor het schooljaar 2003 - 2004
  Bijlage: bij PO/PJ-2003/7796
 88. Schoolbudget voor ontwikkeling en ondersteuning per 1 augustus 2001
  Bijlage: bijlage
 89. Schoolbudget, meer vrijheid voor eigen personeelsbeleid
  Tekst: tekst
 90. Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs
  Artikel: 2
 91. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 92. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 93. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 94. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 1
 95. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 1
 96. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 97. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 98. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 99. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs
  Bijlage: Basisselectiedocument
 100. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 101. Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001
  Bijlage: 1
 102. Voorlichting over leerlinggebonden financiering (lgf)
  Tekst: tekst
 103. Voorlichtingspublicatie meetjaar lumpsum primair onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging
  Tekst: tekst
 104. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 9*
 105. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.5.5a, 8.2.2a, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2, 2.6b
 106. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 4, 8, 13, 14, 20, 40
 107. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 7
 108. Wet op de beroepen in het onderwijs
  Artikel: XIX
 109. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 7
 110. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7a.3
 111. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3, 11, 11a, 11b, 24c, 24f, 27
 112. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 1, 18a, 29, 30a, 31, 42, 43, 47, 48, 64, 68, 118, 118b, 125a, 125b, 132, 148, 176k, 178a
 113. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 2, 6h, 10g, 17a, 27, 27c, 42a, 42b, 53b, 53e, 76d, 85b, 85c, 85d, 89a, 89b, 99, 103b, 118g, 118h, 118t, 85c1, 89b1
  Afdeling: IIa
 114. Wet privatisering ABP
  Artikel: 2
 115. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikelen: 2, 4
 116. Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
  Artikel: 13
 117. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 2.9
 118. Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
  Artikel: IIB
 119. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: XIV, XV, XVI
 120. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)
  Bijlage: bijlage
 121. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 122. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 3
 123. Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met het vervallen van de opslagpercentages bij de leerlingentelling
 124. Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.
  Hoofdstuk: I
 125. Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school)
 126. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)
  Artikel: III
 127. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)
  Artikel: IIa
 128. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikelen: I, IX, VII, VIII
  Hoofdstuk: I
 129. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: IV, V, VI, XII
 130. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)
  Artikel: I
 131. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)
  Artikel: II
 132. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht)
  Artikel: IXE
 133. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
  Artikel: V
 134. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo
  Artikel: VA
 135. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)
  Artikel: XI
 136. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
  Artikelen: IL, IX, LV, LV-3, VIII, XLII, XXXIII, XXXIX, XXXV
 137. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: XI
 138. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)
  Artikel: II
 139. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum)
 140. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs. enz. (afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding)
 141. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra (decentralisatie van arbeidsvoorwaarden)
 142. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen
 143. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding
 144. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet medezeggenschap onderwijs 1992
  Artikel: IX
 145. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: II
 146. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
  Artikelen: II, VI
 147. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)
 148. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: II
 149. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)
  Artikel: II
 150. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lumpsumbekostiging in het primair onderwijs)
  Artikelen: VI, VII, VIII
 151. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten alsmede aanvulling interventiemogelijkheden in het kader van overheidstoezicht, en verbetering van intern toezicht
 152. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming ouders)
  Artikel: II
 153. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: IV
 154. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikelen: III, XIb
 155. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
  Artikel: II
 156. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
  Artikel: II
 157. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen)
  Artikel: II
 158. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikelen: VIII, X
 159. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
  Artikel: V
 160. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)
  Artikel: II
 161. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting)
  Artikel: III
 162. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: XXVI
 163. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
  Artikel: V
 164. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (uitbreiden en verduidelijken mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling leraren voortgezet onderwijs en beperken mogelijkheid tot inzetten onbevoegden)
  Artikel: Ia
 165. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, invoeren vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)
  Artikel: III
 166. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: II
 167. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikelen: 1.3, 2.2, 3.32
 168. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: II, XI, XII, XIa, XVII, XXIII, XXIV
 169. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikelen: VII, XVIIC
 170. Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs)
 171. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikelen: XII, XIV, XXX
Terug naar begin van de pagina