Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren wet geluidhinder

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 19-11-1982 t/m 24-02-2005

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren wet geluidhinder

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Miliehygiëne, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 148, eerste lid, van de Wet geluidhinder (Stb. 1979,99);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Met het toezicht op de naleving van de Wet geluidhinder zijn belast

  • a. de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de aan hem toegevoegde ambtenaren;

  • b. de regionale inspecteurs van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de onder hun bevelen werkzame inspecteurs, technisch-hygiënische en milieu-hygiënische medewerkers.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Met het toezicht op de naleving van hoofdstuk II van de Wet geluidhinder zijn mede belast de districtshoofden van de Arbeidsinspektie, voor zover dit mede betrekking heeft op het voorkomen of beperken van schadelijk of hinderlijk geluid op de arbeidsplaats.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2005]

Met het toezicht op de naleving van hoofdstuk IV van de Wet geluidhinder zijn mede belast de Inspecteur-Generaal der Mijnen en de ambtenaren van het Staatstoezicht der Mijnen in de rang van inspecteur der Mijnen, mijntechnisch hoofdambtenaar of mijntechnisch ambtenaar, voor zover het betrekking heeft op onder de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73) vallende inrichtingen.

Artikel 4

[Vervallen per 25-02-2005]

Het in dit besluit bedoelde toezicht heeft geen betrekking op toestellen of inrichtingen als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet geluidhinder, die in gebruik zijn bij de krijgsmacht.

Artikel 5

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na die der plaatsing.

Leidschendam, 3 november 1982

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

J.J. Lamers-Hacquebard

Terug naar begin van de pagina