Besluit herindeling van een aantal departementale taken

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 11-11-1982 t/m heden

Besluit van 4 november 1982, houdende herindeling van een aantal departementale taken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 4 november 1982, nr. 325335;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan: Met ingang van heden:

[Red: Enig artikel] .

  • 1 Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tevens te belasten met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de Volksgezondheid voorzover thans opgedragen aan het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en met dienovereenkomstige wijziging van de taak, de naam van het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te wijzigen in departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

  • 2 Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tevens te belasten met de aangelegenheden op het terrein van de Milieuhygiëne, voorzover thans opgedragen aan het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en met dienovereenkomstige wijziging van de taak, de naam van het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te wijzigen in departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

  • 3 Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur tijdelijk te belasten met de behartiging van die taken van het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, voorzover daarvoor in het bepaalde onder 1 tot en met 2 geen voorziening is getroffen.

  • 4 Het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op te heffen.

  • 5 Onze Minister van Landbouw en Visserij te belasten met de zorg voor het Natuurbehoud, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de taak van beide departementen dienovereenkomstig te wijzigen.

  • 6 Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te belasten met de zorg voor Bijstandszaken, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de taak van beide departementen dienovereenkomstig te wijzigen.

  • 7 De organisatorische afwikkeling van zaken, verband houdende met het bepaalde onder 1 tot en met 6, op te dragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan afschrift in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

's-Gravenhage, 4 november 1982

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de elfde november 1982

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven