Meet- en rekenvoorschrift geluidsbelasting binnen gebouwen

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 25-02-2005 t/m 30-06-2012

Meet- en rekenvoorschrift geluidsbelasting binnen gebouwen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

gelet op de artikelen 73 en 102 van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99), en artikel 23 van het Besluit geluidhinder spoorwegen (Stb. 1987, 122);

Besluit:

Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder gevel: de bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder mede begrepen het dak.

 • 2 In dit besluit worden mede tot de gevel gerekend konstruktiedelen, bevestigd aan het gebouw, die de geluidsbelasting binnen dat gebouw beinvloeden door reflectie of afscherming van het geluid.

Bepaling van het equivalente geluidsniveau binnen een gebouw vanwege een industrieterrein een weg of een spoorweg

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 2 De geluidwering van een gevel wordt bepaald door middel van meting. De geluidwering van een gevel kan worden bepaald door berekening indien het betreft de bepaling van de geluidwering van een gevel, voordat de voorzieningen zijn aangebracht, en alle voor die berekening benodigde gegevens bekend zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Bij de bepaling van de geluidwering van de gevel wordt rekening gehouden met:

 • a. het geluidsspectrum, behorend bij het equivalente geluidsniveau buiten het gebouw;

 • b. de structuur van de gevel en de oriëntatie van de geveldelen ten opzichte van de geluidsbron;

 • c. de geluidwerende kwaliteit en de afmetingen van de elementen waaruit de gevel is opgebouwd;

 • d. het volume van het betreffend vertrek bij berekening, of de nagalmtijd van het betreffend vertrek bij meting;

 • e. de geluidwerende kwaliteit van voorzieningen in de gevel voor ventilatie – niet zijnde ramen – in geopende stand;

 • f. geluidlekken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

De meting van de geluidwering van een gevel wordt uitgevoerd volgens de in bijlage 1 bij dit besluit beschreven meetmethode.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

De berekening van de geluidwering van een gevel wordt uitgevoerd volgens de in bijlage I bij dit besluit beschreven rekenmethode.

Rapportage

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

De invoergegevens en de resultaten van de metingen of berekeningen ter bepaling van de geluidsbelasting binnen een gebouw, worden vastgelegd overeenkomstig het in bijlage II van dit besluit bepaalde.

Verdere bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

De waarde van de door meting of berekening bepaalde geluidwering wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

In gevallen waarin toepassing van de in bijlage I beschreven meet- of rekenmethode niet mogelijk is, of leidt tot een voor betreffende situatie onvoldoende representatief equivalent geluidsniveau binnen, kan een andere meet- of rekenmethode worden toegepast.

Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Meet- en rekenvoorschrift geluidsbelasting binnen gebouwen.

 • 2 Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant. Het treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 2 november 1982

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

J. J. Lambers-Hacquebard

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Voorschrift m.b.t. het berekenen en meten van de geluidwering

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1.1 De bepaling van de geluidwering dient te geschieden voor de octaaf-banden met de middenfrequenties 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz.

 • 1.2 Bij de bepaling van de geluidwering van de gevel dient te worden uitgegaan van het A-gewogen referentiespectrum, behorend bij het equivalent geluidsniveau buiten de woning of het andere geluidsgevoelige gebouw.

  Het A-gewogen referentiespectrum wordt zodanig weergegeven, dat het bijbehorend geluidsniveau 0 dB is.

 • 1.3 Tenzij anders vermeld en gemotiveerd, wordt bij de bepaling van de geluidwering als referentiespectrum voor weg- of spoorweglawaai het in tabel 1 gegeven standaardspectrum gehanteerd.

  Tabel 1. Het A-gewogen standaardspectrum in octaafbanden voor weg- of spoorwegverkeer

   

  Octaafbanden met middenfrequentie in Hz

  frequentie (Hz)

  125

  250

  500

  1000

  2000

  Index i

  1

  2

  3

  4

  5

  Ci (dB)

  –14

  –10

  –6

  –5

  –7

 • 1.3.a Als in de maatgevende periode op de betreffende spoorweg geen railvoertuigen passeren behorende tot de categorieën 4 of 5, bedoeld in artikel 1 van het Reken- en meetvoorschrift railverkeerslawaai, kan de met behulp van het standaardspectrum bepaalde geluidwering met 3 dB(A) worden vermeerderd.

 • 1.4 De geluidwering van de gevel wordt genormeerd voor de nagalmtijd in de geluidsgevoelige ruimte. Voor geluidsgevoelige ruimten in woningen bedraagt de referentienagalmtijd To 0,5 seconde voor de onder 1.1. genoemde octaafbanden. Voor geluidsgevoelige ruimten, anders dan woonruimten, in andere geluidsgevoelige gebouwen dan woningen bedraagt de referentienagalmtijd To 0,8 seconde voor de onder 1.1. genoemde octaafbanden.

 • 1.5 Indien door een aanwezige gevel, anders dan door het openen van ramen, ventilatie kan plaatsvinden, zoals door kieren, ventilatieroosters of ventilatieklepjes, dan wordt de geluidwering bepaald voor de situatie dat desbetreffende ventilatieopeningen zijn gesloten en afgedicht. Ter compensatie wordt een opening in de gevel in rekening gebracht ter grootte van de helft van de volgens de bouwverordening te bepalen ventilatie-opening in de gevel, met een geluidsisolatiewaarde van 0 dB(A) voor het netto oppervlak van de opening.

  Indien evenwel ventilatie-openingen in de gevel aanwezig zijn of worden aangebracht waaraan een hogere geluidsisolatiewaarde wordt toegekend dan 0 dB(A), dan worden deze bij de bepaling van de geluidwering geopend respectievelijk geopend geacht.

2. Meetmethode

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 2.1 Ter bepaling van de waarde van de geluidwering van de gevel worden metingen uitgevoerd per begrenzingsvlak met behulp van een luidspreker of een luidsprekerscombinatie op zodanige wijze dat de metingen voor wat betreft de invalsrichtingen representatief kunnen worden geacht.

  Daarbij wordt uitgegaan van een geluidsbron op één of meer vaste posities.

  Het begrenzingsvlak wordt daartoe onder een hoek van 45° ± 5° ten opzichte van de normaal aangestraald, zodanig dat de geluidsbelasting op de andere van belang zijnde begrenzingsvlakken te verwaarlozen is. De afstand van de bron tot het begrenzingsvlak gemeten vanuit de geluidsgevoelige ruimte is ten minste tweemaal de gevelbreedte (van die ruimte). De bron dient een signaal voort te brengen met het karakter van een ruis en met een breedte van tenminste één octaaf waarvan de middenfrequentie overeenkomt met de middenfrequentie van het te meten octaafgeluiddrukniveau. De frequentiekarakteristiek moet vlak zijn binnen een hoek van ca. 40°.

  De door de bron op de meetplaatsen veroorzaakte geluidsniveaus dienen ten minste 10 dB hoger te zijn dan het achtergrondgeluid, dat wil zeggen alle geluiden die niet van de bron afkomstig zijn.

 • 2.2 Het geluiddrukniveau buiten het gebouw L2, i wordt per octaafband bepaald op 2 meter afstand van het begrenzingsvlak. Het (ruimtelijk gemiddelde) geluiddrukniveau binnen de ruimte Lb, i wordt per octaafband bepaald. Voor indicatieve doeleinden kan voor de bepaling van het geluiddrukniveau binnen de geluidgevoelige ruimte – Lb, i – eventueel worden volstaan met één meting op 1 à 1,5 meter van het gevelvlak, ter hoogte van het middel van de gevel. Ter compensatie van een systematische fout dient het aldus gemeten geluiddrukniveau met 1 dB te worden verlaagd.

 • 2.3 In de geluidsgevoelige ruimte dient per octaafband met de middenfrequenties 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, de nagalmtijd Ti te worden bepaald. Uit de waarden L2, i, L b, i en Ti en de referentienagalmtijd To, (zie onder 1.4) wordt het partiële geluidsniveauverschil van de gevel Di bepaald volgens de formule:

  Di= L2, i – Lb, i + 10 log (Ti/To) (dB) (1)

 • 2.4 In verband met reflecties van het geluid op de gevel dient het partiële geluidsniveauverschil gecorrigeerd te worden voor de bepaling van de partiële geluidwering volgens de formule:

  Gi = Di–Ci (dB) (2)

  waarin Ci = o of 3 dB.

  Uit de partiele geluidwering Gi (voor de octaafbanden met de middenfrequenties 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, en 2000 Hz) wordt rekening houdende met het standaardspectrum de waarde van de geluidwering van de gevel bepaald volgens de formule (5) (zie onder 3.5.).

 • 2.5 De bij de bepaling van de geluiddrukniveaus te gebruiken apparatuur dient zodanig te zijn dat de meetketen voldoet aan IEC-publicatie 651, uitgave 1979, type 2.

3. Berekeningsmethode

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 3.1 De partiele geluidwering (Gi) van een gevel – dat wil zeggen de geluidwering in één octaafband (i) – wordt berekend uit de geluidsisolaties van de totale, uit te onderscheiden elementen samengestelde, gevel met de formule:

  Bijlage 36237.png

  waarin:

  Ri=

  de luchtgeluidsisolatiewaarde van de gevel in de octaafband i in dB.

  Cr=

  correctieterm in verband met de gevelreflectie.

  V =

  het volume van de geluidsgevoelige ruimte.

  To=

  de referentienagalmtijd: 0,5 s, tenzij anders is aangegeven.

  S =

  totale geveloppervlakte in m² (gezien vanuit de geluidgevoelige ruimte).

 • 3.2 3.2. In formule (1) geldt:

  Bijlage 36238.png

  waarin:

  n =

  het aantal te onderscheiden elementen waaruit de gevel is opgebouwd.

  Sj =

  het oppervlak van het gevelelement j in m².

  Rji=

  de (laboratorium) luchtgeluidisolatiewaarde van het gevelelement j in de octaafband i in dB.

  K =

  kierterm. Indien speciale dubbele kierdichting worden toegepast, kan K op 10–5 worden gesteld, in de overige gevallen op 3.10–4.

  Indien een afwijkende kierterm wordt toegepast, wordt deze afwijking nader gemotiveerd.

 • 3.3 De correctieterm Cr (gevelreflectie) bedraagt 3 dB indien de hoek tussen de kortste verbindingslijn geluidbron – gebouw en de normaal op de gevel of het gevelvlak 70° of minder is en bedraagt 0 dB indien deze hoek meer dan 70° is. Bij de bepaling van de partiële geluidwering van een gevel volgens formule (3) wordt gerekend met de gebruikelijke gevelstructuren. Indien er sprake is van een bijzondere gevelstructuur kan een correctie worden toegepast welke wordt gemotiveerd.

 • 3.4 Indien de waarden Rj gegeven zijn voor het A-gewogen standaardreferentiespectrum – dus in dB(A) –, geven de formules (3) en (4) direct de geluidwering van de gevel in dB(A).

 • 3.5 Uit de partiële geluidwering van de gevel (Gi) wordt de geluidwering van de gevel berekend met de formule:

  Bijlage 36239.png

  waarin:

  Ci = standaard-referentiespectrum in dB (zie onder 1.2 en 1.3.).

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Rapportage van invoergegevens en resultaten van meting en berekening van de geluidwering van een gevel

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Het rapport inzake de meting of berekening dient informatie te bevatten betreffende alle voor het onderzoeksresultaat van belangzijnde aspecten. In het rapport worden in elk geval de volgende gegevens opgenomen.

A. Organisatorische en algemene gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Naam van de opdrachtgever van het onderzoek.

 • 2 Naam van de instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd.

 • 3 Datum van het onderzoek.

 • 4 Aanleiding en doel van het onderzoek, onder vermelding van de artikelen van de Wet geluidhinder of regeling ingevolge Wet geluidhinder, ten behoeve waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd.

B. Gegevens betreffende de toegepaste reken- en/of meetmethoden

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Indien een andere methode dan de in dit besluit beschreven methoden is toegepast, wordt de noodzaak daarvan gegeven en de betreffende methode beschreven.

 • 2 Een akoestisch rapport inzake een berekening van een geluidwering vermeldt alle gegevens die in de berekening zijn ingevoerd.

C. Ruimtelijke en fysieke gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Een of meer kaarten en/of tekeningen op een zodanige schaal dat daarmede een duidelijk beeld wordt gegeven van:

  • a. de situering van de gebouwen ten opzichte van het industrieterrein de weg of de spoorweg.

  • b. de geluidsbelasting van de gevel;

  • c. de samenstelling van de gevels waarop het rapport betrekking heeft.

D. Gegevens betreffende metingen van de geluidwering

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Data, adressen en ruimten waarin is gemeten.

 • 2 Gebruikte meetapparatuur, microfoon- en bronopstelling, wijze van calibreren en een beschouwing over de signaal-stoorverhouding tijdens de metingen.

 • 3 De aangetroffen situatie, indien deze anders is dan uit de tekeningen blijkt.

 • 4 De oorzaken indien de geluidwering niet voldoet aan de verwachting.

 • 5 Wijze waarop de meetresultaten zijn verwerkt en uitgewerkt.

E. Akoestische gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het referentiespectrum.

 • 2 Invoergegevens voor berekening, bronvermelding van invoergegevens.

 • 3 Wijze waarop geventileerd kan worden terwijl aan de eisen voor de geluidwering is voldaan.

Naar boven