Vrijstelling van het bepaalde in artikel 42, eerste lid, Wet toezicht kredietwezen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 13-10-1982 t/m 31-12-2006

Vrijstelling van het bepaalde in artikel 42, eerste lid, Wet toezicht kredietwezen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 42 van de Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255),

De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Van het bepaalde in artikel 42, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen wordt vrijstelling verleend, indien het betreft het aantrekken van gelden tegen uitgifte van effecten waarvoor toelating tot de officiele notering aan een in een der lid-staten van de Europese Gemeenschappen gevestigde effectenbeurs is verkregen of zal worden verkregen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van het bepaalde in artikel 42, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen wordt vrijstelling verleend, indien het betreft het aantrekken van gelden legen uitgifte van waardepapieren aan toonder zoals zegels en dergelijke als onderdeel van een verkooptransactie in het groothandels industrieel of detailhandelsbedrijf.

 • 2 Aan de vrijstelling als bedoeld in het eerste lid worden de volgende voor schriften verbonden.

  • a. het eigen vermogen van de uitgevende onderneming of instelling, onder aftrek van immateriele activa dient ten minste f 500 000, – te bedragen.

  • b. per verkooptransactie, als bedoeld in het eerste lid, mag voor een bedrag van ten hoogste een vierde van de verkoopprijs aan zegels en dergelijke worden verkocht;

  • c. jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dient de uitgevende onderneming of instelling haar jaarrekening (waaronder wordt verstaan de balans en de winst- en verliesrekening met als bijlage een toelichting op deze stukken) in. In de jaarrekening wordt het bedrag van het eigen vermogen als bedoeld onder a vermeld; de jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring van hetzij een registeraccountant, hetzij een deskundige die overeenkomstig artikel 102, eerste lid, tweede zin, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de Minister van Economische Zaken bij herroepelijke vergunning is toegelaten op grond van een bewijs van bekwaamheid dat in het buitenland is verkregen; in afwijking daar van kan in een onderneming of instelling, behorende tot het midden- en kleinbedrijf, worden volstaan met een rapport van bevindingen van een accountant administratieconsulent

   De jaarrekening en de daarbij behorende stukken worden gezonden naar De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De beschikking van 1 juni 1981, nr. 381–4925, Generale Thesaurie. Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiële Markten en Instellingen.

Bureau Financiele Instellingen en Betalingsverkeer (Stcrt. 1 juni 1981, nr. 101), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 4 oktober 1982

De

Minister

van Financien,

Van der Stee

Naar boven