Regeling meldings- en herplantplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Regeling meldings- en herplantplicht

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Boswet (Stb. 1961, 256);

Gehoord het Bosschap, de Boshouwvoorlichtingstaad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling verstaat onder:

‘wet’:

Boswet (Stb. 1961, 256);

‘minister’:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Voor bos dat na inwerkingtreding van deze regeling is aangelegd, wordt vrijstelling van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet verleend indien

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Voordat tot aanleg van het bos wordt overgegaan, dient het tijdstip en de plaats van aanleg middels een formulier te worden aangemeld bij de minister en dient de mededeling als bedoeld in het derde lid, te zijn ontvangen.

  • 2 De minister stelt het model-formulier voor de aanmelding vast. Het model-formulier voorziet onder meer in een kadastrale omschrijving van de percelen waar tot aanleg van het bos wordt overgegaan.

  • 3 Binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van het formulier doet de minister mededeling omtrent de vrijstelling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Het bos dient binnen een periode van 40 jaar na het op het formulier vermelde tijdstip van aanleg in zijn geheel te zijn geveld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De minister bericht de gemeente, waarin de te bebossen grond gelegen is, omtrent de vrijstelling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Bos dat valt onder de vrijstelling als omschreven in deze regeling wordt met betrokken bij de bepaling of een gevelde houtopstand deel uitmaakt van een boskern als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder d, van het besluit, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet (Stb. 1962, 220).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling meldings- en herplantplicht.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 5 oktober 1982

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

J. de Koning

Naar boven