Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-10-1984.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 06-10-1982 t/m heden

Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983

De Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17),

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1982 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 24,7 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincie te heffen aantal opcenten in 1983 derhalve ten hoogste 25,8.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983.

's-Gravenhage, 29 september 1982

De

Minister

van Financiën,

Van der Stee.

Naar boven