Besluit bepaling referentieniveauperiode

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-09-1982 t/m 31-12-2006

Besluit bepaling referentieniveau-periode

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 1 van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen (Stb. 1982, 465);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

etmaalperiode:

de dag (07,00–19,00 uur), de avond (19,00–23,00 uur) of de nacht (23,00–07,00 uur);

bedrijfsperiode:

het gedeelte of de gedeelten van een of meer etmaalperiodes, gedurende welke een of meer inrichtingen op een industrieterrein in bedrijf zijn;

beschermingsperiode:

het gedeelte of de gedeelten van een of meer etmaalperiodes, gedurende welke een woning of andere geluidsgevoelige bestemming een akoestische bescherming nodig heeft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De beschermingsperiode van woningen, bejaardenoorden, algemene, categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, algemene en categorale psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehandicapten, medische kindertehuizen en sanatoria omvat alle etmaalperiodes.

  • 2 De beschermingsperiode van kleuterscholen, scholen voor lager onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs omvat die gedeelten van etmaalperiodes, gedurende welke in die scholen onderwijs pleegt te worden gegeven.

  • 3 De beschermingsperiode van gebouwen voor sociaal-cultureel of maatschappelijk gebruik, niet zijnde inrichtingen in de zin van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) of het Besluit recreatie-inrichtingen Wet geluidhinder (Stb. 1981, 687), medische kleuterdagverblijven en kantoorgebouwen omvat die gedeelten van etmaalperiodes, gedurende welke die gebouwen als zodanig in gebruik plegen te zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het referentieniveau dient te worden bepaald over de periode waarin de bedrijfsperiode en de beschermingsperiode samenvallen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bepaling referentieniveauperiode.

  • 2 Het besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1982.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het besluit wordt met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatcourant bekend gemaakt.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

J. J. Lambers-Hacquebard

Naar boven