Wijziging tarieven Quarantainewet

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 05-09-2002 t/m 30-11-2008

Wijziging tarieven Quarantainewet

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Gelet op artikel 30 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Het tarief voor het onderzoek van schepen ter verkrijging van één der certificaten, als bedoeld in artikel 53 van de Internationale Gezondheidsregeling, wordt vastgesteld als volgt:

 • a. voor een onderzoek dat plaatsvindt tussen 8.00 uur en 16.00 uur:

  (Bruto)tonnage van

  het schip (GT)

  Tarief (€)

  1.000 of minder

  180

  1.001–7.000

  200

  7.001–15.000

  210

  15.001–50.000

  225

  50.001 of meer

  240

 • b. voor een onderzoek dat plaatsvindt tussen 16.00 uur en 8.00 uur of op zaterdagen, zon- en feestdagen 125% van de onder a genoemde bedragen; een en ander vermeerderd met de werkelijk gemaakte kosten voor het vervoer van personeel dat het onderzoek verricht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Het tarief voor verrichte ontrattingen ter verkrijging van een certificaat van ontratting bedraagt de kostprijs van het voor ontratting gebruikte verdelgingsmiddel, de kosten van het aantal manuren en de kosten van vervoer, vermeerderd met een opslag van maximaal 50% van het totaal derzer kosten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 9 oktober 1963, Directie Volksgezondheid, Hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, Afdeling B.Z.D.G. (Stcrt. 200) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tiende dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant is geplaatst.

Leidschendam, 26 maart 1982

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen

Naar boven