Regeling afgifte certificaten van oorsprong bepaalde landbouwgoederen 1982

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-07-2008

Regeling afgifte certificaten van oorsprong bepaalde landbouwgoederen 1982

De Staatssecretaris van Economische Zaken, W. Dik,

Gelet op artikel 2, vierde, vijfde en zesde lid, van het Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976 (Stb. 605);

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Besluit:

Besluit afgifte oorsprongsverklaringen 1976 (Stb. 605);

NAK :

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen;

NAKG:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden;

NAKB:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen;

NAKS:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Ter zake van een aanvrage tot afgifte van een certificaat van oorsprong met betrekking tot teeltmateriaal als bedoeld in artikel 2 van de Zaaizaad- en plantgoedwet (Stb. 1966, 455) dient door de aanvrager aan de Kamer van Koophandel, waarbij de aanvrage is ingediend, te worden overgelegd een volledig ingevulde en overeenkomstig het derde lid ondertekende verklaring, die met betrekking tot die goederen is afgegeven door of vanwege:

  • -

   de NAK, voor wat betreft teeltmateriaal van de gewassen, genoemd in het Aansluitingsbesluit NAK (Besluit van 5 april 1967, Stb. 217);

  • -

   de NAKG, voor wat betreft teeltmateriaal van de gewassen, genoemd in het Aansluitingsbesluit NAKG (Besluit van 5 april 1967, Stb. 219);

  • -

   de NAKB, voor wat betreft teeltmateriaal van de gewassen, genoemd in het Aansluitingsbesluit NAKB (Besluit van 5 april 1967, Stb. 216);

  • -

   de NAKS, voor wat betreft teeltmateriaal van de gewassen genoemd in het Aansluitingsbesluit NAKS (Besluit van 5 april 1967, Stb. 218);

  dan wel enig ander bewijsstuk dat kan dienen om, met toepassing van de in artikel 1, eerste lid, onder a, van het Besluit bedoelde EEG-verordeningen dan wel de in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Besluit bedoelde internationale afspraken, de oorsprong van de in de aanvrage vermelde goederen vast te stellen, dat door de Plantenziektekundige Dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij voor het desbetreffende teeltmateriaal is afgegeven.

 • 2 Het model van de in het eerste lid bedoelde verklaring is als bijlage bij deze regeling gevoegd.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt ondertekend door de Directeur van de bevoegde keuringsdienst, als bedoeld in dat lid, of door een door hem daartoe gemachtigde, werkzaam bij die keuringsdienst.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid dient ter zake van een aanvrage tot afgifte van een certificaat van oorsprong met betrekking tot groenten en fruit als bedoeld in artikel 1 van het Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit (Stb. 1977, 490) door de aanvrager aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waarbij de aanvrage is ingediend, te worden overgelegd een gewaarmerkt afschrift van het volledig ingevulde controlebewijs, dat door het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit, bedoeld in artikel 10 van het genoemde besluit, is afgegeven.

 • 2 Ter zake van een aanvrage tot afgifte van een certificaat van oorsprong met betrekking tot goederen, die zowel onder de definitie van teeltmateriaal in artikel 2 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455), als onder de definitie van groenen en fruit in artikel 1 van het Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit (Stb. 1977, 490) begrepen zijn, dient door de aanvrager aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waarbij de aanvrage is ingediend, afhankelijk van de bestemming van de goederen, een verklaring of een bewijsstuk als bedoeld in het eerste lid van artikel 2, dan wel een controlebewijs als bedoeld in het eerste lid van dit artikel te worden overgelegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De beschikking afgifte certificaten van oorsprong bepaalde landbouwgoederen (Stcrt. 1976, 234) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling afgifte certificaten van oorsprong bepaalde landbouwgoederen 1982.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 10 maart 1982

De

Staatssecretaris

voornoemd,

W. Dik

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De Directeur van de NAK (in voorkomend geval: de NAKG, de NAKB of de NAKS) verklaart hierbij dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(omschrijving van de partij door middel van partij- of verpakkingsnummer, soort, ras, categorie en netto- en brutogewicht):

 • a. bestaat uit teeltmateriaal dat is geoogst in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (land, waarin het is geoogst);

 • b. voor ongeveer ...% bestaat uit teeltmateriaal dat buiten Nederland is vermeerderd uit teeltmateriaal van Nederlandse oorsprong en van daaruit weer naar Nederland is teruggeleverd;

 • c. voor ongeveer ...% bestaat uit in het buitenland geoogst teeltmateriaal, dat niet valt onder de onder b, bedoelde categorie.

plaats

datum

handtekening

(stempel)

Naar boven