Besluit gegevensverstrekking WTG

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 21-01-2000 t/m 30-09-2006

Besluit van 4 maart 1982, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 30, tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne a.i. en van Economische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen, van Defensie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 29 december 1981, DG Vgz/VKG/THP, nr. 270041;

Gelet op artikel 30, tweede en derde lid, en artikel 41, eerste en tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646);

De Raad van State gehoord (advies van 29 januari 1982 no. 820127/24);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Economische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen, van Defensie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 17 februari 1982, DG Vgz/VKG/THP, nr. 120503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De verstrekking van gegevens door de organen voor gezondheidszorg en de ziektekostenverzekeraars op grond van artikel 30 van de Wet tarieven gezondheidszorg geschiedt ten behoeve van:

 • a. het beoordelen van een ter goedkeuring of vaststelling voorgelegd tarief of maximumtarief door het College;

 • b. het vaststellen of wijzigen van beleidsregels door het College;

 • c. het beoordelen van de door het College ter kennisneming voorgelegde tarieven of maximumtarieven en ter goedkeuring voorgelegde beleidsregels door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • d. het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in artikel 13 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

 • e. het verkrijgen van inzicht in de effecten van het gevoerde beleid dan wel in de effecten die zijn te verwachten van het te voeren beleid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het College.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De door de organen voor gezondheidszorg te verstrekken gegevens kunnen naar hun aard worden onderscheiden in:

  • a. financiële gegevens, zijnde gegevens met betrekking tot:

   • 1°. de omzetten;

   • 2°. de daaraan ten grondslag liggende tarieven;

   • 3°. de met de omzetten verband houdende kosten;

   • 4°. de inkomens, anders dan voortvloeiend uit 1°-3°, direct dan wel indirect verband houdende met de beroepsuitoefening, en de daarmee verband houdende kosten;

   • 5°. de vermogenspositie van de instellingen, bedoeld in artikel 1, onder A, C en D, en artikelen 2 tot en met 4 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992;

  • b. personele gegevens, zijnde gegevens met betrekking tot:

   • 1°. de structuur van de onder a, 5°, bedoelde organen voor gezondheidszorg;

   • 2°. de samenstelling van het personeelsbestand;

   • 3°. de onderscheiden functies van de personen in dienst van de organen voor gezondheidszorg;

   • 4°. de samenwerkingsverbanden;

   • 5°. de samenstelling van de categorieën van organen voor gezondheidszorg;

  • c. functionele gegevens, zijnde gegevens met betrekking tot:

   • 1°. de aard van prestaties;

   • 2°. de capaciteit;

   • 3°. het aantal prestaties;

   • 4°. de wijze waarop de prestaties worden geleverd;

   • 5°. de tijd die het leveren van de onderscheiden prestaties of het geheel van prestaties in beslag neemt;

   • 6°. het aantal patiënten onderscheidenlijk cliënten.

 • 2 De door de ziektekostenverzekeraars te verstrekken gegevens hebben betrekking op:

  • 1°. het aantal prestaties waarvoor aan hen een vergoeding wordt gevraagd;

  • 2°. de tarieven die voor die prestaties in rekening worden gebracht;

  • 3°. de bedragen die voor die prestaties door hen worden uitgekeerd;

  • 4°. het aantal verzekerden;

  • 5°. de te onderscheiden verzekeringsvormen op grond waarvan naar aanleiding van prestaties uitkeringen kunnen worden gedaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

 • 1 De in dit besluit bedoelde gegevens die overeenkomstig artikel 30 van de Wet tarieven gezondheidszorg ter zake van een verzoek om goedkeuring of vaststelling van een tarief dienen te worden verstrekt, hebben

  • a. indien het een tarief betreft, in rekening te brengen door een instelling als bedoeld in artikel 1, onder A, C of D, en artikelen 2 tot en met 4 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, betrekking op het kalenderjaar waarin het tijdstip valt, met ingang waarvan het tarief volgens het verzoek zal gelden;

  • b. indien het een tarief betreft, in rekening te brengen door een persoon als bedoeld in artikel 1, onder B, en artikelen 2 tot en met 4 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, betrekking op de periode waarvoor een tarief gold, onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip met ingang waarvan het tarief volgens het verzoek zal gelden, dan wel indien nog geen tarief gold, op het tijdvak van twaalf maanden, voorafgaande aan bedoeld tijdstip.

 • 2 De in dit besluit bedoelde gegevens worden bovendien verstrekt:

  • a. eenmaal per jaar, alsmede

  • b. op verzoek van het College, van Onze Minister, dan wel van de Economische Controledienst.

 • 3 De gegevens die overeenkomstig het tweede lid, onder a, elk jaar worden verstrekt, hebben betrekking op het vorige kalenderjaar.

 • 4 De gegevens die overeenkomstig het tweede lid, onder b, worden verstrekt, hebben betrekking op een jaar tenzij degene die de gegevens verzoekt, daarbij een andere termijn aangeeft. Een langere termijn kan slechts worden aangegeven indien dit voor een goede vervulling van de taak van degene die gegevens verzoekt noodzakelijk is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De in dit besluit bedoelde gegevens worden verstrekt:

 • a. in het in artikel 3, eerste lid, bedoelde geval: gelijktijdig met het indienen van het verzoek om goedkeuring of vaststelling van een tarief;

 • b. in het in artikel 3, tweede lid, onder a, bedoelde geval: voor 1 maart van elk jaar, behoudens voor wat betreft de gegevens betreffende de jaarrekening, welke voor 1 augustus van elk jaar worden verstrekt;

 • c. in het in artikel 3, tweede lid, onder b, bedoelde geval: indien zij betrekking hebben op ten hoogste een maand, binnen dertig dagen na het verzoek om verstrekking, en overigens binnen zestig dagen na dat verzoek.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

In het in artikel 3, tweede lid, onder a, bedoelde geval worden de in dit besluit bedoelde gegevens verstrekt aan het College. Deze gegevens worden, op verzoek van Onze Minister door het College geheel of gedeeltelijk aan hem doorgezonden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking WTG.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 4 maart 1982

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

M. Gardeniers-Berendsen

De Minister van Economische Zaken,

J. C. Terlouw

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. A. van Kemenade

De Minister van Defensie,

H. van Mierlo

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Van der Louw

Uitgegeven de dertigste maart 1982

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven