Besluit bescherming persoonlijke levenssfeer psychisch gestoorde patiënten en zwakzinnigen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 30-01-1986 t/m 27-08-2004

Besluit bescherming persoonlijke levenssfeer psychisch gestoorde patiënten en zwakzinnigen

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Overwegende, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van psychisch gestoorde patiënten en zwakzinnigen, over wie gegevens in een geautomatiseerde registratie van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne worden opgenomen;

Gelet op de aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, bij de rijksoverheid, zoals vastgesteld bij Besluit van de Minister-President van 7 maart 1975 (Stcrt. 50).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

‘de Minister’:

de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

‘de registratie’:

de geautomatiseerde registratie waarin persoonsgegevens van patiënten zijn opgenomen;

‘het systeem’:

het ingevolge artikel 4, eerste lid, voor de verwerking van de gegevens in de registratie toegepaste systeem;

‘inrichting’:

een inrichting voor psychisch gestoorde patiënten of zwakzinnigen;

‘patiënt’:

een persoon die als psychisch gestoorde patiënt of als zwakzinnige op 31 december 1977 in een inrichting verbleef dan wel een persoon die als psychisch gestoorde patiënt of als zwakzinnige na genoemde datum in een inrichting is opgenomen of opgenomen is geweest;

‘houder’:

de Geneeskundige Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid;

‘de Sectie’:

de Sectie Geestelijke Gezondheidszorg van de Nationale Ziekenhuisraad.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De registratie heeft ten doel gegevens te verschaffen die van belang zijn voor beleidsinformatie en beleidsontwikkeling van zowel particuliere instellingen als overheid alsmede voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De houder draagt zorg voor het goed functioneren van de registratie en is verantwoordelijk voor de naleving van de bepaling van dit besluit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De verwerking van de gegevens in de registratie geschiedt onder de projectaanduiding ‘PSYCHI 300’.

 • 2 Met de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de registratie is belast het bureau registratie van de Geneeskundige Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid.

 • 3 De technische verwerking van de gegevens vindt plaats bij het computercentrum van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

 • 4 De houder kan het systeem wijzigen of door een ander systeem vervangen. Voor wijzigingen die het systeem als zodanig aantasten en voor vervanging van het systeem door een ander systeem behoeft de houder de voorafgaande goedkeuring van de Minister.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de registratie worden uitsluitend de volgende gegevens met betrekking tot patiënten opgenomen:

A. Algemene gegevens:

 • 1. Nummer van de inrichting;

 • 2. Code van de afdeling van de inrichting (met inbegrip van wijzigingen);

 • 3. Datum opname in de inrichting;

 • 4. Geboortegemeente of geboorteland;

 • 5. Geboortedatum;

 • 6. Geslacht;

 • 7. (Bij psychisch gestoorde patiënten) laatste woongemeente vóór opname/begin van de behandeling;

 • 8. (Bij zwakzinnigen) laatste woongemeente ouders of verzorgers vóór opname/begin van de behandeling;

 • 9. Nationaliteit;

 • 10. Degene die om opname of behandeling heeft gevraagd;

 • 11. Verblijfssituatie vóór opname/begin van de behandeling;

 • 12. Diagnose(n) bij en na opname/begin van de behandeling.

B. Gegevens psychisch gestoorde patiënten:

 • 1. Aard van het verblijf (indicatie) (met inbegrip van wijzigingen);

 • 2. Burgerlijke staat bij opname;

 • 3. Opleidingsniveau bij opname;

 • 4. (Belangrijkste) bron van inkomsten bij opname;

 • 5. Vrijwillige of onvrijwillige opname (indien onvrijwillige opname: titel);

 • 6. Opname (mede) een gevolg van bedreiging van de omgeving of eigen persoon;

 • 7. Opname een gevolg van justitiële vervolging van crimineel gedrag (zo ja, soort crimineel gedrag?);

 • 8. Burgerlijke staat moeder (bij patiënten jonger dan 19 jaar);

 • 9. Beroepsniveau ouders (bij patiënten jonger dan 19 jaar);

 • 10. Datum uitschrijving;

 • 11. Reden uitschrijving;

 • 12. Diagnose(n) bij uitschrijving;

 • 13. Behandeling/begeleiding na uitschrijving;

 • 14. Verblijfssituatie na uitschrijving;

 • 15. Aantal dagen per week (bij dag- of nachtbehandeling);

 • 16. Aantal uren per dag (bij dag- of nachtbehandeling);

 • 17. Aantal malen dat de polikliniek werd bezocht;

 • 18. Gemiddelde duur van het poliklinisch contact.

C. Gegevens zwakzinnigen:

 • 1. Soort dagopvang voor opname;

 • 2. Meervoudige handicap(s) (met inbegrip van wijzigingen hierin);

 • 3. Mobiliteit bij opname en wijzigingen hierin;

 • 4. Leeftijd moeder bij geboorte patiënt;

 • 5. Gezinssamenstelling;

 • 6. Bij een tijdelijke opname: de reden hiervan;

 • 7. Aantal dagen dagopvang per week;

 • 8. Aantal uren dagopvang per week;

 • 9. Datum uitschrijving;

 • 10. Reden uitschrijving;

 • 11. Diagnose(n) bij uitschrijving;

 • 12. Verblijfssituatie na uitschrijving.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben uitsluitend:

 • a. de houder;

 • b. ambtenaren van de geneeskundige inspectie voor de geestelijke volksgezondheid die door de houder daartoe zijn gemachtigd,

 • c. personen die in verband met controle-werkzaamheden telkens daartoe door de Minister worden gemachtigd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De houder is gerechtigd in de registratie opgenomen gebundelde gegevens die niet tot de patiënt herleidbaar zijn, voor beleidsdoeleinden en voor wetenschappelijk onderzoek aan ambtenaren ter beschikking te stellen, op een met redenen omkleed schriftelijk verzoek.

 • 2 De houder is eveneens gerechtigd de in het eerste lid bedoelde gegevens aan derden te verschaffen voor wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek, op een met reden omkleed schriftelijk verzoek.

 • 3 De houder is gerechtigd tot verstrekking van gegevens uit de registratie anders dan bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel over te gaan, na daartoe verkregen voorafgaande machtiging van de Minister. Deze machtiging kan beperkingen ten aanzien van die te verstrekken gegevens inhouden.

 • 4 De houder verstrekt de in de voorgaande leden bedoelde gegevens niet dan na ontvangst van een verklaring, ondertekend door verzoeker, dat deze gegevens niet zonder voorafgaande goedkeuring aan anderen ter beschikking of ter inzage worden gegeven.

 • 5 Zodra de ingevolge de voorafgaande leden verstrekte gegevens niet langer voor het opgegeven doel vereist zijn, worden zij terstond vernietigd. Van de vernietiging moet zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis worden gegeven aan de houder.

 • 6 De besluiten van de houder ingevolge het tweede en derde lid worden eerst uitgevoerd nadat hieromtrent overeenstemming is bereikt in de in het Reglement van de Sectie genoemde Structuur- en Beheerscommissie Patiëntenregistratie Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Door een patiënt, diens gemachtigde dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger kan aan de houder schriftelijk worden verzocht:

 • a. inlichtingen te verstrekken over de gegevens die met betrekking tot hem respectievelijk de patiënt als zodanig herleidbaar in de registratie zijn opgenomen;

 • b. wijziging in die gegevens aan te brengen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De houder willigt een verzoek als bedoeld in artikel 8 in tenzij het verzoek kennelijk onredelijk is.

 • 2 Indien rechtstreeks kennisneming door de patiënt van zijn geregistreerde gegevens schadelijk kan zijn voor zijn geestelijke of lichamelijke gezondheid, geschiedt de informatieverstrekking door tussenkomst van een door de patiënt aan te wijzen gemachtigde, die advocaat, procureur, arts of academisch gevormd psycholoog is.

 • 3 Aan het verzoek kan alleen uitvoering worden gegeven indien de verzoeker voldoende gegevens verstrekt om hem in het systeem te identificeren.

 • 4 Inlichtingen worden gegeven door het verstrekken van een door of vanwege de houder gewaarmerkt afschrift van de op de informatiedrager aanwezige gegevens, voorzien van een codeersleutel.

 • 5 Van de wijziging als bedoeld in artikel 8, onder b, wordt aan de verzoeker schriftelijk kennis gegeven.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Indien de houder een verzoek als bedoeld in artikel 8 niet inwilligt, brengt hij zijn beslissing met redenen omkleed schriftelijk ter kennis aan verzoeker.

 • 2 Binnen 30 dagen na de dag waarop de kennisgeving is verzonden kan de verzoeker bij de Minister schriftelijk om herziening vragen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De houder treft de voorzieningen als bedoeld in de artikelen 17 tot en met 24 van de aanwijzingen, genoemd in de aanhef van deze beschikking.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De beschikking persoonlijke levenssfeer psychisch gestoorde patiënten en zwakzinnigen van 30 december 1976, Stcrt. nr. 255, wordt ingetrokken met dien verstande dat zij blijf: gehandhaafd voor de gegevens die in de periode 1970 tot en met 1977 in de registratie zijn opgenomen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit bescherming persoonlijke levenssfeer psychisch gestoorde patiënten en zwakzinnigen’.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Afschrift van dit besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de houder, de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en bij de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Justitie.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 2 februari 1982

De

Minister

voornoemd,

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen

Naar boven