Beschikking beëdiging technische en administratieve ambtenaren Korps Rijkspolitie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-01-1982 t/m 01-01-2005

Beschikking beëdiging technische en administratieve ambtenaren Korps Rijkspolitie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 51 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord de Afdeling Rijkspolitie van het Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De ambtenaar van het Korps Rijkspolitie die is aangesteld om een der volgende functies te vervullen:

  • a. parketwachter, parketwachter A, hoofdparketwachter;

  • b. technisch assistent, technisch controleur;

  • c. velddienstassistent;

  • d. veiligheidsassistent;

   legt, alvorens zijn ambt te aanvaarden, de eden, dan wel verklaring en belofte af, vermeld in het tweede en het derde lid.

 • 2 De eed/verklaring van zuivering luidt:

  ‘Ik zweer/verklaar, dat ik middellijk of onmiddellijk onder welke vorm of voorwendsel, tot het verkrijgen mijner benoeming, aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, of zal geven of beloven. Ik zweer/beloof dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig! Dat verklaar en beloof ik!’

 • 3 De ambtseed/-belofte luidt:

  ‘Ik zweer/beloof trouw aan de Koningin, aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks.

  Ik zweer/beloof, dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en de verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en dat ik de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben, en dat ik mij als een nauwgezet en ijverig ambtenaar van het Korps Rijkspolitie zal gedragen.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig! Dat beloof ik!’

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De eden, verklaringen en beloften worden door de ambtenaar afgelegd in handen van de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie of van een door deze aan te wijzen dirigerend officier.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Deze beschikking, die kan worden aangehaald als:

  Beschikking beëdiging technische en administratieve ambtenaren Korps Rijkspolitie, wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1982.

Terug naar begin van de pagina