Vrijstellingsbesluit geluidproduktie motorvoertuigen landsverdediging

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-02-1982 t/m 31-12-2015

Besluit van 14 december 1981, houdende toepassing van artikel 170, eerste lid, onder a, van de Wet geluidhinder

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 20 juli 1981, DGMH/G, nr. 53088, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Overwegende dat het wenselijk is voor tactische motorvoertuigen welke thans ten behoeve van de landsverdediging gebezigd worden, vrijstelling te verlenen van de verboden vervat in de artikelen 2, 3, 4 en 6 van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741);

Gelet op artikel 170, eerste lid, onder a, van de Wet geluidhinder;

De Raad van State gehoord (advies van 11 september 1981, no. 810909/22);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 10 december 1981, DGMH/G, nr. 54192, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Van de verboden vervat in de artikelen 2, 3, 4 en 6 van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741) wordt in het belang van de landsverdediging vrijstelling verleend voor de tactische motorvoertuigen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden gebezigd, alsmede voor de tactische motorvoertuigen die voor dat tijdstip zijn aangekocht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Vrijstellingsbesluit geluidproduktie motorvoertuigen landsverdediging" en treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen.

Lasten en bevelen dat dit besluit, met de daarbij behorende nota van toelichting, in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 14 december 1981

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

J. J. Lambers-Hacquebard

Uitgegeven de zesentwintigste januari 1982

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven