Ministeriële voorschriften tarieven in strafzaken

[Regeling vervallen per 01-10-2003.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-09-2003

Ministeriële voorschriften in strafzaken

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 3, 4, 7, 13 en 17 van de Wet tarieven in strafzaken (Stb. 1963, 130) en op de artikelen 1, 2 en 9 van het Besluit tarieven in strafzaken (Stb. 1963, 469) zoals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 2 december 1981 (Stb. 1981, 744);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

De vergoedingen verschuldigd voor de in artikel 1, lid 1, sub II, onder b, van het Besluit tarieven in strafzaken bedoelde werkzaamheden, worden berekend naar de volgende tarieven: Voor vertalingen uit of in

 • a. veel beheerste Europese talen: f 2,60 per regel;

 • b. de overige Europese talen: f 3,25 per regel;

 • c. veel beheerste niet-Europese talen: f 2,90 tot f 3,25 per regel;

 • d. de overige niet-Europese talen: f 3,65 per regel.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 1 De vergoedingen verschuldigd voor de in artikel 1, lid 1, sub III, van het Besluit tarieven in strafzaken bedoelde werkzaamheden en het in artikel 2, lid 1, sub II, van dat Besluit bedoelde tijdverzuim worden berekend naar de hieronder genoemde tarieven. Ten aanzien van tolken en vertalers die hun werkzaamheden beroepsmatig plegen te verrichten – afhankelijk van hun vakbekwaamheid –:

  • a. voor de Franse, Duitse en Engelse taal: ten hoogste f 66,55 per uur;

  • b. voor andere veel beheerste Europese talen: ten hoogste f 83,40 per uur;

  • c. voor de overige Europese talen: ten hoogste f 100 per uur;

  • d. voor veel beheerste niet-Europese talen: ten hoogste f 105 per uur;

  • e. voor de overige niet-Europese talen: ten hoogste f 116,60 per uur.

 • 2 Aan niet-beroepsmatig optredende tolken en vertalers wordt – afhankelijk van hun vakbekwaamheid – ten hoogste 70% van de in het vorige lid genoemde bedragen toegekend.

 • 3 Indien een tolk tengevolge van één opdracht langer dan twee dagen achtereen zijn diensten verleent, kan van de derde dag af de op grond van de vorige leden toe te kennen uurvergoeding, al naar gelang de duur van het tijdverzuim, met ten hoogste 30% worden verminderd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

De vergoedingen verschuldigd voor de in artikel 1, eerste lid, sub IV, onderdeel a van het Besluit tarieven in strafzaken bedoelde verrichtingen worden berekend naar de door het College tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarieven met betrekking tot medische specialistische of huisartsenhulp verleend aan particulier verzekerden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 2 De declaratie wordt onderworpen aan de goedkeuring van de autoriteit die het verzoek tot het beschikbaar stellen van de lokaliteit heeft gedaan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Vervoer in een andere dan de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer kan worden aangemerkt als bijzonder middel van vervoer, bedoeld in artikel 7 van de Wet tarieven in strafzaken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 1 voor het declareren van vergoedingen voor verrichte werkzaamheden moet gebruik worden gemaakt van daarvoor vastgestelde formulieren.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde formulieren zijn zonder betaling verkrijgbaar bij de griffies der gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken en kantongerechten en de in het eerste lid bedoelde formulieren tevens bij de parketten van de procureurs-generaal bij de gerechtshoven en bij de arrondissementsparketten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Bij het vragen van vergoedingen voor met het tijdverzuim verband houdende kosten en voor reis- en verblijfkosten moeten, voor zoveel mogelijk, worden overgelegd bewijzen van betaling der gemaakte kosten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 2 Het verschuldigde recht moet worden voldaan door het plakken van informatiezegels.

 • 3 De informatiezegels zijn tegen betaling van het verschuldigde recht verkrijgbaar bij de griffies van de burgerlijke gerechten.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 1 Personen en instellingen kunnen voor doeleinden van algemeen belang op hun verzoek door de minister van Justitie worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling van het recht, bedoeld in artikel 9, lid 3, van het Besluit tarieven in strafzaken, of van een gedeelte van dat recht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Het bepaalde in artikel 8 is niet van toepassing op inlichtingen uit de strafregisters, verstrekt aan personen en instellingen die deze inlichtingen kunnen verkrijgen op grond van het Besluit inlichtingen strafregisters (Stcrt. 1958, 221) Deze personen en instellingen zijn voor die inlichtingen geen recht verschuldigd, als bedoeld in artikel 9, lid 3, van het Besluit tarieven in strafzaken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Het besluit van de Minister van Justitie van 4 december 1963, nr. 380/663, (Stcrt. 1963, 237) wordt ingetrokken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als: Ministeriële voorschriften tarieven in strafzaken, zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking tegelijk met het Koninklijk besluit van 2 december 1981 (Stb. 1981, 744) tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken.

's-Gravenhage, 11 december 1981

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister,
Het

Hoofd

van de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp,

J. M. J. A. Dieteren

Naar boven