Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, [...] aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geldend van 11-09-1981 t/m heden

Besluit van 2 december 1981, houdende de overdracht van de coördinatie van het emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 30 november 1981, nr. 315903, mede namens Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De zorg voor het ontwikkelen van een samenhangend emancipatiebeleid, waaronder wordt verstaan het coördineren en integreren van het emancipatiebeleid in het algemeen regeringsbeleid en het scheppen van mogelijkheden voor de begeleiding, ondersteuning en stimulering van het emancipatieproces, thans behorende tot de taak van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gaat, met uitzondering van het emancipatiebeleid dat door middel van de Tijdelijke rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk wordt gevoerd, te rekenen vanaf 11 september 1981 over naar het Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Het Oude Loo, 2 december 1981

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Den Uyl

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Van der Louw

Uitgegeven de negenentwintigste december 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Terug naar begin van de pagina