Restitutiebeschikking tabak

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-1988 t/m 23-01-2004

Restitutiebeschikking tabak

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 6, en 8 van de In- en uitvoerbeschikking tabak 1981 onderscheidenlijk het In- en uitvoerbesluit tabak 1981;

Mede gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet;

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de toepassing van deze beschikking:

  • a. worden, voor zover van belang de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 50) overgenomen;

  • b. en wordt voorts verstaan onder:

   de Beschikking:

   de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 50).

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder a, is voor de uitvoering van deze beschikking Hoofdstuk I van de Beschikking van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ten aanzien van de formaliteiten met betrekking tot de uitvoer van tabak is het bepaalde in Hoofdstuk II, paragraaf 2, onder A, van de Beschikking van toepassing: bij het doen van een aangifte ten uitvoer van tabak dient een naar waarheid ingevuld formulier L, als bedoeld in artikel 19 van de Beschikking, te worden overgelegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten aanzien van het verlenen van de restitutie, als bedoeld in artikel 5 van de in en uitvoerbeschikking tabak 1981 onderscheidenlijk het In- en uitvoerbesluit tabak 1981, is het bepaalde van Hoofdstuk V van de Beschikking van toepassing.

 • 2 De toekenning van de restitutie vindt plaats door het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. Ter zake zijn de artikelen 118, 120 en 122 van de Beschikking van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als ‘Restitutiebeschikking tabak’.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 17 maart 1981.

's-Gravenhage, 22 oktober 1981

De

Minister

van Landbouw en Visserij, Voor deze, De

plv. secretaris-generaal

,

J. P. van Zutphen

Naar boven