Vaststelling verkeersscheidingsstelsels

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-11-1981 t/m heden

Vaststelling verkeersscheidingsstelsels

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Voorschrift 10, onder (a), van de bijlage, behorende bij het Koninklijk besluit van 4 augustus 1976, houdende vaststelling van Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, Stb. 1976, 773, zoals dit voorschrift is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 juli 1980, Stb. 438;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld worden de verkeersscheidingsstelsels zoals deze zijn omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 1981. Het wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

De bij het besluit behorende bijlage wordt opgenomen in het Handboek routering van schepen, dat bij de Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage verkrijgbaar wordt gesteld.

's-Gravenhage, 13 oktober 1981

De

Minister

voornoemd,

H. J. Zeevalking

Naar boven