Rijksregeling, subsidiering niet-curatieve geslachtsziektenbestrijding kruiswerk

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 12-02-1987 t/m 27-08-2004

Rijksregeling, subsidiëring niet-curatieve geslachtsziektenbestrijding kruiswerk

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Overwegende, dat het gewenst is de financiering van de niet-curatieve geslachtsziektenbestrijding die in sommige regio's door provinciale kruisorganisaties wordt uitgevoerd, welke financiering tot nu toe op ad hoc basis werd geregeld, hechter te funderen,

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ‘Minister’:

de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne;

b. ‘hoofdinspecteur’:

de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid;

c. ‘inspecteur’:

de geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid binnen wiens ambtsgebied de te subsidiëren of gesubsidieerde instelling werkzaam is;

d. ‘instelling’:

een provinciale instelling voor kruiswerk die een sociaal-medische dienst in stand houdt, die onder meer is belast met de praktische uitvoering van de niet-curatieve geslachtsziektenbestrijding;

e. ‘rechtspositieregeling’:

de geldende arbeidsvoorwaarden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan een instelling kan onder de voorwaarden, vermeld in deze regeling, subsidie worden verleend.

Hoofdstuk II. Werkzaamheden

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Uit de statuten van de instelling moet blijken dat tot de taken van de sociaal-medische dienst op het terrein van de niet curatieve geslachtsziektenbestrijding behoren:

 • a. de bemiddeling bij bron- en contact opsporing;

 • b. individuele begeleiding van cliënten bij wie een geslachtsziekte door een arts is vastgesteld;

 • c. het geven van voorlichting.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het werkgebied van de instelling wordt door de instelling vastgesteld na overleg met de inspecteur(s). Het besluit tot vaststelling van het werkgebied behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister.

Hoofdstuk III. Medewerkers

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Bij de instelling zijn een of meer sociaalverpleegkundigen voor de geslachtsziektenbestrijding, hierna s.v.g. te noemen, belast met de in artikel 3 genoemde taken.

 • 2 De Minister stelt na overleg met de instelling de subsidiabele formatie van s.v.g. 'en vast.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De s.v.g. dient, behoudens in gevallen waarin de Minister krachtens artikel 20 anders bepaalt, in het bezit te zijn van:

  • -

   het diploma A verpleegkundige of het diploma ziekenverpleging en het diploma M.G.Z. of de wijkaantekening, of

  • -

   het diploma H.B.O.V., of

  • -

   het diploma M.B.O.V. Indien betrokkene het M.B.O.V.-diploma bezit dient tevens twee jaar werkervaring in de maatschappelijke gezondheidszorg te zijn opgedaan.

 • 2 Aan een s.v.g. met H.B.O.V. -dan wel M.B.O.V. -diploma zal gedurende de periode van aanvang van werkzaamheden voldoende begeleiding dienen te worden geboden

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De instelling treft maatregelen, opdat geneeskundig onderzoek op tuberculose der ademhalingsorganen van de s.v.g. geschiedt volgens de richtlijnen van de hoofdinspecteur.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leiding van de niet-curatieve geslachtsziektenbestrijding berust bij een arts van de in artikel 1, onder d. bedoelde dienst voor welke taak echter geen subsidie wordt verleend.

Hoofdstuk IV. Bepalingen betreffende de subsidie

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het subsidie bedraagt 100% van de werkelijke kosten voortvloeiende uit de formatie, bedoeld in artikel 5, voor zover deze niet uitstijgen boven het in de begroting van de instelling vastgestelde arbeidskostenbudget, verhoogd met een opslag voor overige kosten, inclusief administratieve assistentie, welke opslag 40% bedraagt van het deel van het arbeidskostenbudget dat op grond van het maximumbedrag van de schaal districtsverpleegkundige zonder kaderopleiding (schaal d.v.z.) aan de aangestelde s.v.g.'en is toe te rekenen.

 • 2 Het arbeidskostenbudget wordt jaarlijks aangepast met een percentage dat wordt vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende norm als bedoeld in artikel 5 van de Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector (Stb. 1985, 695).

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Indien met betrekking tot een s.v.g. subsidie wordt verlangd dient vooraf door tussenkomst van de inspecteur een verzoek om goedkeuring van de aanstelling bij de Minister te worden ingediend onder vermelding van de personalia van betrokkene.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Salariskosten, verband houdende met vervanging wegens ziekte, komen voor subsidiëring in aanmerking, mits goed keuring voor de vervanging door de Minister is verleend.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Een voorschot wordt gegeven aan de hand van een kwartaalsgewijze in te dienen voorschotaanvraagformulier volgens een door de Minister voorgeschreven model.

 • 2 De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van een in te dienen subsidieaanvraag volgens een door de Minister voorgeschreven model.

Hoofdstuk V. Toezicht en verslaglegging

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De instelling legt volgens aanwijzingen van de hoofdinspecteur van elke cliënt niet-nominatieve gegevens vast in zodanige vorm, dat jaarlijks inzicht kan worden verkregen in het aantal bezoekers en de aard van de geleverde diensten.

 • 2 Vóór 1 augustus van elk jaar zendt de instelling een schriftelijk verslag van de werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar door tussenkomst van de inspecteur aan de Minister.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De inspecteur oefent toezicht uit op de werkzaamheden van de instelling.

 • 2 De instelling verleent desgevraagd inzage in de administratie en boekhouding aan de inspecteur of aan de hiertoe door of vanwege de Minister aan te wijzen ambtenaren. De instelling is verplicht de Minister op zijn verzoek alle gewenste inlichtingen te verstrekken, desgevraagd schriftelijk.

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op een naar zijn oordeel met voldoende redenen omkleed verzoek van de instelling kan de Minister ontheffing verlenen van de voorwaarden en bepalingen in deze regeling.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als: 'Rijksregeling, subsidiering niet-curatieve geslachtsziektenbestrijding kruiswerk'.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit met de daarbij behorende toelichting wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant: het treedt terstond in werking en werkt terug tot 1 januari 1981.

Afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Leidschendam, 12 oktober 1981

De

Minister

voornoemd,

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen

Naar boven