Aanwijzing opsporingsambtenaren volgens Noodwet Geneeskundigen

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Aanwijzing opsporingsambtenaren volgens Noodwet Geneeskundigen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen (Stb. 1971, 396);

Gezien het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 26 september 1980 (Stcrt. 1980, 214);

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de Noodwet Geneeskundigen, worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel 2

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant, waarin het is geplaatst.

's-Gravenhage, 30 september 1981

De

Minister

voornoemd,

J. de Ruiter

Naar boven