Instellingsbesluit adviescommissie Uitkeringswet Indische geïnterneerden

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 22-10-1981 t/m 13-11-2007

Besluit van 28 september 1981, houdende instelling van de Adviescommissie Uitkeringswet Indische geïnterneerden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 september 1981, nr. AO81/U2015, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Afdeling Overzeese Pensioenen;

Gelet op artikel 5 van de Uitkeringswet Indische geïnterneerden (Stb. 1981, 477);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

"Onze Minister": Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

"de Commissie": de Commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De Commissie heeft tot taak in bijzondere gevallen desgevraagd of uit eigen beweging Onze Minister te adviseren over een afwijking van het bepaalde in de Uitkeringswet Indische geïnterneerden.

Aan de Commissie zullen tevens ter onderzoek en advisering worden voorgelegd gevallen, waarin onduidelijkheid bestaat over de gegevens, vereist ingevolge de Uitkeringswet Indische geïnterneerden met het oog op een beslissing inzake toekenning van een uitkering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De Commissie bestaat uit:

  • a. een onafhankelijke voorzitter;

  • b. een vertegenwoordiger van de Indische belangenorganisaties;

  • c. een vertegenwoordiger van Onze Minister, welke vertegenwoordiger tevens optreedt als secretaris.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De voorzitter en de overige leden van de Commissie worden benoemd door Onze Minister. De benoeming van het in artikel 4 onder b genoemde lid geschiedt op voordracht van de gezamenlijke Indische belangenorganisaties.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

  • 1 Bij ontstentenis of wettige reden van verhindering van de voorzitter treedt het in leeftijd oudste lid als plaatsvervangend voorzitter op.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

  • 1 De adviezen van de Commissie worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en schriftelijk aan Onze Minister aangeboden. Ieder lid is bevoegd een afwijkende mening daarin te doen opnemen.

  • 2 Aan de beraadslaging nemen deel de voorzitter of diens plaatsvervanger als bedoeld in artikel 6, eerste lid, alsmede twee leden of hun plaatsvervangers.

  • 3 De voorzitter is bevoegd om boven het in het vorige lid bedoelde aantal, één of twee plaatsvervangende leden aan de beraadslaging te laten deelnemen indien hij zulks in bijzondere gevallen voor een goede oordeelsvorming door de Commissie wenselijk acht. Deze plaatsvervangende leden zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Onze Minister stelt de Commissie in kennis van de ten aanzien van een advies genomen beslissing. Indien deze afwijkt van het door de Commissie uitgebrachte advies, wordt de Commissie daarvan schriftelijk mededeling gedaan onder vermelding van de redenen welke daartoe hebben geleid.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De Commissie is bevoegd personen en instanties te raadplegen voor zover zij dat voor de uitvoering van haar taak noodzakelijk acht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

De kosten voortvloeiende uit de door de Commissie verrichte werkzaamheden, alsmede die welke na verkregen goedkeuring van Onze Minister in opdracht van de Commissie worden gemaakt, komen ten laste van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Aan de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers wordt uit 's Rijks kas vergoeding voor reis- en verblijfskosten verleend volgens de regelen, welke voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten wegens reizen voor 's Rijksdienst gelden voor categorie A.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als ten departemente van Binnenlandse Zaken. De bescheiden worden bij opheffing van de Commissie in het archief van het departement opgenomen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Onze Minister kan nadere richtlijnen geven met betrekking tot de werkwijze van de Commissie.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 14-11-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 28 september 1981

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Uitgegeven de twintigste oktober 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven