Eenhedenbesluit 1981

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 14-03-2001 t/m 31-01-2007

Besluit van 21 september 1981, houdende uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onder b, en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 4a van de IJkwet 1937 (Stb. 627)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 7 augustus 1981, no. 681/683 W.J.A.;

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onder b, en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 4a van de IJkwet 1937 (Stb. 627);

De Raad van State gehoord (advies van 11 september 1981, no. 810909/18);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil, van 17 september 1981, no. 681/849 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:

wet: de IJkwet (Stb. 1989, 10);

bij de wet aangewezen eenheden of eenheden, aangewezen bij de wet: de eenheden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de wet.

§ 2. Definitief erkende eenheden

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Als eenheden, welke worden afgeleid van de bij de wet aangewezen eenheden, worden aangewezen de eenheden van de grootheden, genoemd in kolom 1 van de navolgende tabel. Als namen, symbolen en omschrijvingen van deze afgeleide eenheden gelden de namen, de symbolen en de omschrijvingen, welke onderscheidenlijk in de kolommen 2, 3 en 4 van die tabel achter de betrokken grootheden zijn vermeld.

  grootheid

  eenheid

     
   

  naam

  symbool

  omschrijving

  1

  2

  3

  4

  frequentie

  hertz

  Hz

  1 Hz = 1 s-1

  kracht

  newton

  N

  1N = 1 m*kg*s-2

  druk, spanning

  pascal

  Pa

  1 Pa = 1 N*m-2

  arbeid, energie, hoeveelheid warmte

  joule

  J

  1 J = 1 N*m

  vermogen, energieflux

  watt

  W

  1 W = 1 J*s-1

  hoeveelheid elektriciteit, elektrische lading

  coulomb

  C

  1 C = 1 s*A

  elektrische spanning, elektrische potentieaal, elektromotorische spanning

  volt

  V

  1 V = 1 W*A-1

  elektrische weerstand

  ohm

  Ω

  1 = 1 V*A-1

  geleiding

  siemens

  S

  1 S = a*V-1

  elektrische capaciteit

  farad

  F

  1 F = 1 C*V-1

  magnetische flux

  weber

  Wb

  1 Wb = 1 V*s

  magnetische inductie

  tesla

  T

  1 T = 1 Wb*m-2

  inductantie

  henry

  H

  1 H = 1 Wb*A-1

  lichtstroom

  lumen

  lm

  1 lm = 1 cd*sr

  verlichtingssterkte

  lux

  lx

  1 lx = 1 lm*m-2

  ioniserende stralingsactiviteit

  bequerel

  Bq

  1 Bq = 1 s-1

  geabsorbeerde dosis, soortgelijke energieoverdracht, kerma, geabsorbeerde dosisindex

  gray

  Gy

  1 Gy = 1 J*kg-1

  dosisequivalent

  sievert

  Sv

  1 Sv = 1 J*kg-1

  celsiustemperatuur

  graad Celsius

  °C

  1 °C = 1 K; een celsiustemperatuur van 0 °C komt overeen met 273,15 K

 • 2 Als eenheden, welke worden afgeleid van de bij de wet aangewezen eenheden, worden mede aangewezen de eenheden van andere dan de in artikel 1, tweede lid, van de wet genoemde grootheden, welke eenheden worden omschreven als:

  • a. machten van de bij de wet aangewezen eenheden of van de eenheden, aangewezen in het eerste lid;

  • b. produkten van twee of meer van de eenheden, aangewezen bij de wet, in het eerste lid van het onderhavige artikel of onder a.

 • 3 De in het tweede lid aangewezen eenheden worden aangeduid met de namen, onderscheidenlijk symbolen, van elk der eenheden waaruit zij zijn samengesteld, op een zodanige wijze, dat machten of produkten daarbij mede tot uitdrukking worden gebracht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Als eenheden, welke samenhangen met de bij de wet aangewezen eenheden, worden aangewezen de eenheden van de grootheden, genoemd in kolom 1 van de navolgende tabel. Als namen, symbolen en omschrijvingen van deze samenhangende eenheden gelden de namen, de symbolen en de omschrijvingen, welke onderscheidenlijk in de kolommen 2, 3 en 4 van die tabel achter de betrokken grootheden zijn vermeld.

  grootheid

  eenheid

   
   

  naam

  symbool

  omschrijving

  1

  2

  3

  4

  sterkte van optische systemen

  dioptrie

  1 dioptrie = 1 m-1

  oppervlakte

  are

  a

  1 a = 102 m2

  werkzame doorsnede

  barn

  b

  1 b = 10-28 m2

  inhoud, volume

  liter

  l of L

  1 l = 1 L = 10-3 m3

  massa

  ton

  t

  1 t = 103 kg

   

  metriekkaraat

  1 metriekkaraat = 2 *10-4 kg

   

  geünificeerde atomaire massaeenheid

  u

  1 u = 1/12 van de massa van een atoom van de nuclide 12C

  lineïeke massa

  tex

  tex

  1 tex = 10-6 kg*m-1

  tijd

  minuut

  min

  1 min = 60 s

   

  uur

  h

  1 h - 60 min

   

  dag

  d

  1 d = 24 h

  druk, spanning

  bar

  bar

  1 bar = 105 Pa

  bloeddruk en druk van andere lichaamsvloeistoffen

  millimeter

  mmhg

  1 mmHg = 133,322

   

  kwik

   

  Pa

  energie

  elektronvolt

  eV

  1 eV = de kinetische energie die een elektron krijgt wanneer deze een potentiaalverschil van 1 volt in vacuüm doorloopt

  schijnbaar vermogen van elektrische wisselstroom

  voltampère

  VA

  1 VA = 1 V*A

  reactief vermogen van elektrische wisselstroom

  var

  var

  1 var = 1 V*A

  vlakke hoek

  volle hoek

  1 volle hoek = 2 π rad

   

  graad

  ...°

  1° = 1/360 volle hoek

   

  minuut

  ...'

  1 = 1'/60°

   

  seconde

  ..."

  1 = 1"/60'

   

  decimale

     
   

  graad of gon

  gon

  1 gon = 1/400 volle hoek

  alcoholvolumegehalte van een mengsel van water en alcohol

  volumeprocent

  % vol

  1% vol = 0,01m3*m-3

  alcoholmassagehalte van een mengsel van water en alcohol

  massaprocent

  % mas

  1% mas = 0,01 kg*kg-1

  geluidniveau

  decibel A

  dB(A)

  de decibel A is de eenheid van geluidniveau van een geluid, waarbij onder geluidniveau wordt verstaan het twintigvoud van de briggslogaritme van de verhouding van de effectieve waarde van de geluiddruk van het geluid, gewogen volgens de curve A, vastgelegd in Publikatie 651 (eerste druk, 1979) van de International Electrotechnical Commission, en een vergelijkingsdruk van 2*10-5 pascal

 • 2 Als eenheden, welke samenhangen met de bij de wet aangewezen eenheden, worden mede aangewezen de eenheden van andere dan de in artikel 1, tweede lid, van de wet genoemde grootheden, welke eenheden worden omschreven als:

  • a. machten van eenheden, aangewezen in het eerste lid;

  • b. produkten van twee of meer van de eenheden, aangewezen in het eerste lid of onder a;

  • c. produkten van een of meer van de bij de wet of in artikel 2 aangewezen eenheden enerzijds en een of meer in het eerste lid of onder a aangewezen eenheden anderzijds.

 • 3 Ten aanzien van de aanduiding van de eenheden, aangewezen in het tweede lid, is artikel 2, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Artikel 4, eerste lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van:

  • a. de eenheden, genoemd in artikel 2, eerste lid;

  • b. de eenheden: dioptrie, are, liter, ton, metriekkaraat, atomaire massaeenheid, tex, bar, elektronvolt, voltampère, var, decimale graad of gon, en barn, met dien verstande, dat het honderdvoud van de are, indien dit veelvoud niet wordt aangeduid door een getal voor de naam van die eenheid, wordt aangeduid met de naam hectare.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder b, worden decimale veelvouden en delen van de eenheden, aangewezen in artikel 3, eerste lid, aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van die eenheden.

 • 3 Met betrekking tot de eenheden, aangewezen in artikel 2, tweede lid, en 3, tweede lid, zijn artikel 4, eerste en tweede lid, van de wet en het eerste en tweede lid van het onderhavige artikel van toepassing ten aanzien van elk der eenheden, waaruit de bedoelde eenheden zijn samengesteld, met dien verstande, dat bij decimale veelvouden en delen van machten van eenheden het voorvoegsel, onderscheidenlijk het symbool, betrekking heeft op die eenheden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Ten aanzien van de onderstaande erkende eenheden gelden de daarbij vermelde beperkingen in hun gebruik:

  eenheid

  uitsluitend ter aanduiding van:

  are

  de oppervlakte van grond

  metriekkaraat

  de massa van edelstenen

  tex

  de lineïeke massa van textielvezels en garens

  barn

  werkzame doorsnede bij kerninteracties

 • 2 De eenheden volumeprocent en massaprocent mogen ten aanzien van een mengsel van water en alcohol uitsluitend worden gebezigd ter aanduiding van onderscheidenlijk het alcoholvolumegehalte, bij 20 °C, en het alcoholmassagehalte van een zodanig mengsel, bepaald met inachtneming van krachtens artikel 9, tweede lid, van de wet gestelde regelen omtrent de methode voor de bepaling van die gehalten van een mengsel als vorenbedoeld.

§ 3. Benamingen van grootheden

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De benaming "EEG-natuurgewicht" mag uitsluitend worden gebezigd ter aanduiding van het natuurgewicht van graan, uitgedrukt in kilogram per hectoliter en bepaald met behulp van een toestel, bestemd voor de meting van het natuurgewicht van granen, dat is voorzien van een geldig ijkmerk van eerste EEG-ijk of dat bij de herkeuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder b of c, van de wet is goedgekeurd en niet van een afkeuringsmerk is voorzien.

 • 2 Bij of in verband met de handel in granen tussen, in verschillende Lid-Staten van de Europese Unie of andere Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gevestigde, kopers en verkopers mogen ter aanduiding van het natuurgewicht van graan slechts benamingen worden gebezigd, welke een gelijke betekenis hebben als de benaming "EEG-natuurgewicht".

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De benaming "alcoholgehalte" mag met betrekking tot een mengsel van water en alcohol voor geen andere grootheid worden gebezigd dan voor het alcoholvolumegehalte of het alcoholmassagehalte voor het uitdrukken waarvan het gebruik van de eenheden % vol en % mas is toegelaten.

 • 2 Ter aanduiding van het gehalte aan alcohol van een mengsel van water en alcohol mogen geen andere benamingen worden gebezigd dan die welke een gelijke betekenis hebben als alcoholvolumegehalte of alcoholmassagehalte voor het uitdrukken waarvan het gebruik van de eenheden % vol en % mas is toegelaten.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Het Eenhedenbesluit (Stb. 1968, 673) wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Eenhedenbesluit 1981.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1981.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 21 september 1981

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

P. H. van Zeil

Uitgegeven de negenentwintigste september 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven