Koffiebeschikking 1981

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 25-09-1981 t/m 23-01-2004

Koffiebeschikking 1981

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 4, 5, 6 en 10 van het In- en uitvoerbesluit koffie 1981;

Mede gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet;

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In deze beschikking wordt verstaan onder;

  besluit:

  In- en uitvoerbesluit koffie 1981;

  Minister:

  Minister van Landbouw en Visserij;

  toepassingsregelen:

  regels betreffende de toepassing van certificaten van oorsprong wanneer quota van kracht zijn, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij Verordening (EEG) no. 2436/79 van de Raad van 9 oktober 1979 (Pb. E. G. nr. L 282);

  overeenkomst:

  Internationale Koffieovereenkomst 1976 (Trb. 116);

  ambtenaar:

  ambtenaar der invoerrechten en accijnzen;

  hoofdproduktschap:

  Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

  deelnemend land:

  hetgeen artikel 3, vijfde lid, van de Internationale Koffieovereenkomst 1976 (Trb. 116) daaronder verstaat.

 • 2 Voor de toepassing van deze beschikking wordt mede begrepen onder invoer:

  • -

   handelingen waarmee beoogd wordt koffie, voor zover deze een binnengekomen douanegoed is, anders dan door invoer en anders dan als douanegoed tijdelijk in het binnenlands verkeer te brengen

   en onder uitvoer:

  • -

   handelingen waarmee beoogd wordt koffie, voor zover deze een uitgaand douanegoed is, en voor zover deze, dan wel de koffie waaruit of met behulp waar van zij is verkregen, zich anders dan na invoer en anders dan als binnengekomen douanegoed tijdelijk in het binnenlands verkeer heeft bevonden het Nederlands grondgebied te doen verlaten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Vergunningen als bedoeld in artikel 2 van het besluit worden namens de Minister verleend door het hoofdproduktschap.

 • 2 De vorm van de vergunning stemt overeen met die van de vergunning, die door het hoofdproduktschap ingevolge artikel 2 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980 wordt verleend voor de invoer van goederen, die niet onderworpen zijn aan een gemeenschappelijke marktorganisatie, met dien verstande, dat:

  • a. in de linkerbovenhoek dient te worden verwezen naar het besluit;

  • b. dient te blijken, dat de vergunning namens de Minister is verleend.

 • 3 De vergunning is slechts geldig, indien deze is ondertekend door een bevoegde functionaris dan wel is voorzien van enig stempel of merk, waaruit blijkt dat zij bevoegdelijk is afgegeven.

 • 4 Het hoofdproduktschap kan een door hetzelve ingevolge het bepaalde in het eerste lid verleende vergunning namens de Minister op de voet van het bepaalde in artikel 9 van de In- en uitvoerwet intrekken.

 • 5 Het produktschap kan namens de Minister aan een vergunning voorschriften verbinden en deze onder beperkingen verlenen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Van het verbod van invoer van koffie zonder vergunning als bedoeld in artikel 2 van het besluit is vrijgesteld:

  • a. de invoer van koffie tot een hoeveelheid, al dan niet in de vorm van monsters, van ten hoogste 60 kg netto ongebrande koffie of het equivalent daarvan zoals vermeld in de toepassingsregelen;

  • b. de invoer van koffie ter zake waarvan bij de aangifte ten invoer aan de ambtenaar bij wie de aangifte wordt gedaan, wordt overgelegd een op de in te voeren zending betrekking hebbend, deugdelijk ingevuld geldig certificaat als bedoeld in de toepassingsregelen, en wel, al naar het geval, hetzij

   • -

    een certificaat van oorsprong (formulier 0), hetzij

   • -

    een certificaat van heruitvoer (formulier R), hetzij

   • -

    een certificaat van herverzending (formulier RS), hetzij

   • -

    een certificaat van doorvoer (formulier T) hetzij

   • -

    een certificaat van doorvoer (formulier T), voorzien van het opschrift ‘non member coffee’.

 • 2 De ambtenaar aan wie het in het eerste lid, onder b, bedoelde geldige certificaat is overhandigd, zendt het certificaat toe aan het hoofdproduktschap, na daarop de gegevens te hebben ingevuld overeenkomstig het bepaalde in de toepassingsregelen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Van het verbod van uitvoer van koffie zonder certificaat van heruitvoer als bedoeld in artikel 3 van het besluit is vrijgesteld:

  • a. de uitvoer van koffie tot een hoeveelheid, al dan niet in de vorm van monsters, van ten hoogste 60 kg netto ongebrande koffie of het equivalent daarvan zoals vermeld in de toepassingsregelen;

  • b. de uitvoer van koffie in kleine hoeveelheden, bestemd voor direct verbruik aan boord van schepen, vliegtuigen en andere bedrijfsmatig geëxploiteerde vervoermiddelen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In de gevallen waarin het uitvoer van koffie naar een deelnemend land betreft, geeft de ambtenaar het origineel van het certificaat van heruitvoer na afstempeling af ter begeleiding van de zending en zendt hij het eerste afschrift van dit certificaat, afgestempeld, toe aan het hoofdproduktschap.

 • 2 In de gevallen waarin het uitvoer van koffie naar een niet-deelnemend land betreft, zendt de ambtenaar het origineel alsmede het eerste afschrift van het certificaat van heruitvoer afgestempeld toe aan het hoofdproduktschap.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De in de artikelen 3 en 4 bedoelde certificaten alsmede de eventueel daarbij behorende zegels worden voor wat betreft Nederland, met uitzondering van de certificaten van doorvoer (formulier T) afgegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van het besluit, afgegeven door het hoofdproduktschap.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Met certificaten welke door het hoofdproduktschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 5 zijn ontvangen handelt het hoofdproduktschap overeenkomstig het bij de overeenkomst en de toepassingsregelen bepaalde.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het hoofdproduktschap neemt bij de toepassing van de artikelen 2, eerste en vijfde lid, 6 en 7 de aanwijzingen van de Minister in acht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ontheffing als bedoeld in artikel 4 van het besluit wordt namens de Minister verleend door de voorzitter van het hoofdproduktschap.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ten aanzien van de overlegging van certificaten ter zake van de invoer van koffie waarvan de datum van export uit het land van herkomst ligt voor de datum van inwerkingtreding van de toepassingsregelen gelden de afwijkende procedures zoals die in de toepassingsregelen zijn opgenomen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking kan worden aangehaald als koffiebeschikking 1981, zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 26 augustus 1981.

's-Gravenhage, 21 september 1981

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven