Gelijkstelling studenten medische opleidingen aan geneeskundigen

Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 24-09-1981 t/m heden

Gelijkstelling studenten medische opleidingen aan geneeskundigen

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Noodwet Geneeskundigen (Stb. 1971, 396);

De Raad voor de buitengewone geneeskundige en farmaceutische voorziening gehoord (advies van 8 november 1979, nr. 75486/CV);

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens de Noodwet Geneeskundigen bepaalde staan gelijk met geneeskundigen degenen die:

  • a. de opleiding tot arts volgen en het doctoraal examen in de studierichting der geneeskunde met goed gevolg hebben afgelegd;

  • b. de opleiding tot tandarts volgen en het doctoraal examen in de studierichting der tandheelkunde met goed gevolg hebben afgelegd;

  • c. de opleiding tot verloskundige volgen en het examen aan het einde van het tweede leerjaar van die opleiding met goed gevolg hebben afgelegd;

  • d. de opleiding tot apotheker volgen en het apothekersexamen eerste gedeelte met goed gevolg hebben afgelegd.

Artikel 2

De in het eerste artikel onder a., b., c. en d. bedoelde personen zijn, voor zover zulks noodzakelijk is ter nakoming van de hun krachtens de Noodwet Geneeskundigen opgelegde verplichtingen, bevoegd tot beroepsuitoefening als onderscheidenlijk arts, tandarts, verloskundige en apotheker.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

  • 2 Het treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het in de Nederlandse Staatscourant is geplaatst.

Leidschendam, 21 september 1981

De

Minister

voornoemd,

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen

Naar boven