Vergoedingenbesluit leden en plaatsvervangende leden huurcommissies

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-07-2003

Besluit van 31 augustus 1981, tot vaststelling van de vergoedingen van de leden en plaatsvervangende leden van huurcommissies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 13 juli 1981, nr. 0710929, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Wet op de huurcommissies (Stb. 1979, 16);

De Raad van State gehoord, advies van 14 augustus 1981, no. 810812/18;

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 25 augustus 1981, nr. 0820932, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

  • 1 De leden en de plaatsvervangende leden van een huurcommissie genieten een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 90,76 per dag waarop zij één of meer bijeenkomsten van de huurcommissie bijwonen.

  • 2 Het lid van een huurcommissie, dat door die commissie, ingevolge artikel 4, derde lid, van de Wet op de huurcommissies, tot waarnemend voorzitter is aangewezen, geniet per dag waarop hij één of meer bijeenkomsten van de commissie leidt, een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 113,45.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

De leden en de plaatsvervangende leden van een huurcommissie genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten terzake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Vergoedingenbesluit leden en plaatsvervangende leden huurcommissies". Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 31 augustus 1981

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

G. Ph. Brokx

Uitgegeven de vijftiende september 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven