Besluit regelen toekennen van ontslaguitkeringen aan buitenlandse onderwijzers

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-08-1998 t/m 30-11-2005

Besluit van 14 augustus 1981, houdende regelen met betrekking tot het toekennen van ontslaguitkeringen aan buitenlandse onderwijzers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 22 mei 1981, nr. 143933, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Overwegende, dat het wenselijk is, regelen te stellen met betrekking tot de toekenning van ontslaguitkeringen door Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan buitenlandse onderwijzers, verbonden aan openbare dan wel uit openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor lager onderwijs;

Gelet op artikel 57 van de Grondwet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1981, nr. 810708/7);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i. van 10 augustus 1981, nr. 144286, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder "buitenlandse leraar" verstaan:

het personeelslid verbonden aan een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, dat onderwijs in taal en cultuur verzorgt van het land van oorsprong ten behoeve van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Op de buitenlandse leraar in dienst van een openbare of uit openbare kas bekostigde bijzondere basisschool of speciale school voor basisonderwijs, van wie de bezoldiging door Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt vergoed, zijn de bepalingen van hoofdstuk I-H ten aanzien van de belanghebbenden werkzaam bij het basisonderwijs, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel van overeenkomstige toepassing.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1981.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 14 augustus 1981

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

A. Pais

Uitgegeven de eerste september 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven