Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-02-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWPO
Niet officiële titelWBO
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003420
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 3. Besluit bekostiging WPO
 4. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 5. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
 6. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
 7. Besluit register onderwijsdeelnemers
 8. Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 9. Besluit trekkende bevolking WPO
 10. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
 11. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 12. Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
 13. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 14. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
 15. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 16. Bevoegdheden onderwijzers en kleuterleiders (m/v) met Surinaamse akten
 17. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
 18. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
 19. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
 20. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
 21. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
 22. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
 23. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 24. OCW-intrekkingsregeling 2004
 25. OCW-intrekkingsregeling 2008
 26. Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018
 27. Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2019
 28. Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2018
 29. Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
 30. Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs
 31. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
 32. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
 33. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
 34. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
 35. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
 36. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
 37. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 38. Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
 39. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 40. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
 41. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 42. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 43. Regeling modelprognose primair onderwijs 2013
 44. Regeling omtrent verdeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO
 45. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 46. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 47. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 48. Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2021
 49. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 50. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
 51. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
 52. Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
 53. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 54. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020
 55. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021
 56. Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019
 57. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
 58. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
 59. Regeling voorzieningenplanning po 2021
 60. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 61. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 62. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 63. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
 64. Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
 65. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 66. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
 67. Tenderregeling Werkplezier 2013
 68. Toetsbesluit PO
 69. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 70. Vaststellingsbesluit Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en wijziging Besluit trekkende bevolking WPO (vaststelling vernieuwde kerndoelen basisonderwijs)
 71. Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19
 72. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 73. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 74. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering)
 75. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (invoering lumpsumbekostiging primair onderwijs)
 76. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 77. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)
 78. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO (aanpassen groeiregeling en onderwijsachterstandenbeleid primair onderwijs)
 79. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO (verlagen drempel en invoeren impulsgebieden ter bestrijding van onderwijsachterstanden)
 80. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO en Besluit bekostiging WEC (wijziging gewichtenregeling en groepsgrootte)
 81. Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
 82. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO
 83. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (bekostigingssysteem school voor varende kinderen)
 84. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
 85. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs)
 86. Wijzigingsbesluit Bevoegdhedenbesluit WPO, enz. (vaststelling bewijzen van bekwaamheid Duitse en Franse taal basisonderwijs)
 87. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO en Bekostigingsbesluit WPO
 88. Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
 2. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 3. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 4. Besluit vaststelling beleidsregel Advieskader nieuwe scholen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.8
 2. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 1
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 5. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 8
 6. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
  Artikelen: 1, 3
 7. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
  Artikelen: 1, 2
 9. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
  Artikelen: 1, 2, 8
 13. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 14. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 1
 15. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 58
 16. Besluit bekostiging WPO
  Titeldeel: IV
  Artikelen: 1, 36
 17. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikelen: 2.1, 5.1
 18. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikelen: 1, 2, 6
 19. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 20. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: I
 21. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 22. Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit kerndoelen basisonderwijs 1998
 23. Besluit medezeggenschap onderwijs
  Artikel: C-1
 24. Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO
  Artikelen: 1, 11, 15
 25. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikelen: 1, 2, 3
 26. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 2, 6, 7, 8, 25, 28, 29
  Bijlage: bij de artikelen 23 tot en met 39 van het Besluit register onderwijsdeelnemers
 27. Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
  Artikel: 1
 28. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 5a
 29. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel: A 1
 30. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
  Artikel: 1
 31. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 32. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 33. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlage: Onderzoekskader 2019
 34. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 37. Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020
  Artikel: 1.1
 38. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 1, 2, 9, 32
 39. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 1, 2, 9, 34
 40. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikelen: 1, 2, 10, 36
 41. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
  Artikelen: 1, 2, 10, 34
 42. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 43. Experimentenwet onderwijs
  Artikel: 1
 44. Gemeentewet
  Bijlage: I
 45. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 3
 46. Inrichtingsbesluit WVO BES
  Artikel: 3
 47. Instandhouding van basischolen
  Tekst: tekst
 48. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 113
 49. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 2
 50. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 7
 51. Overzicht publicaties primair onderwijs 2003
  Tekst: tekst
 52. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen
  Bijlage: 2
 53. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
  Artikelen: 1, 32
 54. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
  Artikelen: 1, 2, 11, 32
 55. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
  Artikelen: 1, 2, 11, 32
 56. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikelen: 1, 2, 9, 14, 44
 57. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikelen: 1, 2, 9, 14, 38
 58. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikelen: 1, 2, 9, 31, 31a, 32
 59. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 60. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
  Artikel: 1
 61. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 62. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikel: 2
 63. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 1
  Bijlagen: 4, 6, 7
 64. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 65. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
 66. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
 67. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 68. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 69. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2020
 70. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 71. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 72. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 3, 4, 17
  Bijlage: 1
 73. Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19
  Artikel: 2
 74. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 75. Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen
  Artikel: 1
 76. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
  Bijlage: 1
 77. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 7
 78. Regeling voorzieningenplanning po 2021
  Artikel: 1
 79. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 80. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 81. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 82. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 1
 83. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 1
 84. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 1
 85. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5
 86. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:6, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:6
 87. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 88. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:65:7
 89. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 90. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 91. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 92. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:12:2, 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 93. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 94. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 95. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 96. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 97. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 98. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
  Tekst: tekst
 99. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 100. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 32
  Bijlage: 1
 101. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikelen: 1, 21, 32
  Bijlage: 1
 102. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikelen: 1, 21, 32
 103. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 104. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2020
  Artikel: 1
 105. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2021
  Artikel: 1
 106. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10)
  Bijlage: 1c
 107. Specifieke aanpak wegwerken wachtlijsten toelating speciaal basisonderwijs
  Tekst: tekst
 108. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 109. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
  Artikel: 1
 110. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 1
 111. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 112. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 1
 113. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
  Artikel: 1
 114. Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5
  Artikel: 1
 115. Subsidieregeling zij-instroom PO G5
  Artikel: 1
 116. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 117. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 10
 118. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
  Artikel: 1.1
 119. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 1.2
 120. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 121. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs
  Bijlage: Basisselectiedocument
 122. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 123. Voorlichtingspublicatie meetjaar lumpsum primair onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging
  Tekst: tekst
 124. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 125. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 9*
 126. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.30
 127. Wet gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch
  Artikel: 20
 128. Wet gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren
  Artikel: 19
 129. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 3, 4, 8, 13, 20
 130. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 6
 131. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 7
 132. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 44*, 1, 9, 29, 30a, 31, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 66, 69, 116a, 118a, 119, 143, 164a, 171
 133. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7a.3
 134. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3, 11, 11a, 11b, 26
 135. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 10g, 27c, 42a, 42b, 53b, 53e, 76d, 99, 118t
 136. Wet privatisering ABP
  Artikel: 2
 137. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikelen: 2, 3
 138. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 5, 20, 37
 139. Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
  Artikel: 13
 140. Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
  Artikel: IIA
 141. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: XIV, XV
 142. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
  Artikel: XI
 143. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 4
 144. Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school)
 145. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: III
 146. Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
  Artikel: II
 147. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
 148. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)
  Artikel: I
 149. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
  Artikel: V
 150. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo
  Artikel: VA
 151. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)
  Artikel: XI
 152. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
 153. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)
  Artikel: I
 154. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum)
 155. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)
  Artikel: XXVI
 156. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs. enz. (afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding)
 157. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: I
 158. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)
 159. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: I
 160. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)
  Artikel: I
 161. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming ouders)
  Artikel: I
 162. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikelen: I, XIa
 163. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
  Artikel: I
 164. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
  Artikel: I
 165. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)
  Artikel: I
 166. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting)
  Artikel: II
 167. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: XXV
 168. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
  Artikel: IV
 169. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: I
 170. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikelen: 1.1, 2.1
 171. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: I, XI, XVII
 172. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikelen: IX, XVII
 173. Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs)
 174. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikelen: XII, XIV, XXX
Terug naar begin van de pagina