Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWPO
Niet officiële titelWBO
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003420
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 3. Besluit bekostiging WPO
 4. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 5. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
 6. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
 7. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
 8. Besluit overgangsmaatregelen b.o. 1985
 9. Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 10. Besluit trekkende bevolking WPO
 11. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
 12. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 13. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen
 14. Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
 15. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 16. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 17. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
 18. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 19. Bevoegdheden onderwijzers en kleuterleiders (m/v) met Surinaamse akten
 20. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
 21. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
 22. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
 23. Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
 24. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
 25. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel
 26. Intrekkingsbesluit diverse besluiten (volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden PO)
 27. Intrekkingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC
 28. Inwerkingtredingsbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente)
 29. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 30. OCW-intrekkingsregeling 2004
 31. OCW-intrekkingsregeling 2008
 32. Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018
 33. Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2018
 34. Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
 35. Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs
 36. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011
 37. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
 38. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
 39. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
 40. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
 41. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
 42. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
 43. Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO
 44. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 45. Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
 46. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 47. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 48. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
 49. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 50. Regeling modelprognose primair onderwijs 2013
 51. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 52. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 53. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 54. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 55. Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020
 56. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 57. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
 58. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
 59. Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
 60. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 61. Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019
 62. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
 63. Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019
 64. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
 65. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 66. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 67. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
 68. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 69. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 70. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
 71. Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
 72. Tenderregeling Werkplezier 2013
 73. Toetsbesluit PO
 74. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 75. Vaststellingsbesluit Besluit vernieuwde kerndoelen WPO en wijziging Besluit trekkende bevolking WPO (vaststelling vernieuwde kerndoelen basisonderwijs)
 76. Vaststellingsbesluit Kaderbesluit rechtspositie PO
 77. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 78. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 79. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering)
 80. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (invoering lumpsumbekostiging primair onderwijs)
 81. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 82. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)
 83. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO (aanpassen groeiregeling en onderwijsachterstandenbeleid primair onderwijs)
 84. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO (verlagen drempel en invoeren impulsgebieden ter bestrijding van onderwijsachterstanden)
 85. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO en Besluit bekostiging WEC (wijziging gewichtenregeling en groepsgrootte)
 86. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 87. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)
 88. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (wijziging Werkloosheidswet)
 89. Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
 90. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO
 91. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (bekostigingssysteem school voor varende kinderen)
 92. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
 93. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs)
 94. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 95. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (introductie nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
 96. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)
 97. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, enz.
 98. Wijzigingsbesluit Bevoegdhedenbesluit WPO, enz. (vaststelling bewijzen van bekwaamheid Duitse en Franse taal basisonderwijs)
 99. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO en Bekostigingsbesluit WPO
 100. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (verkleining groepsgrootte voor 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen)
 101. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 102. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (schrappen van geneeskundig onderzoek voor benoeming en bezoldiging van herintreders)
 103. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (arbeidsduurverkorting 1998)
 104. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 105. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carrièrepatronen)
 106. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)
 107. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)
 108. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof)
 109. Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
 2. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 3. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.8
 2. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 1
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 5. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 8
 6. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
  Artikelen: 1, 2
 8. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
  Artikel: 1
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 10. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 1
 11. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 58
 12. Besluit bekostiging WPO
  Titeldeel: IV
  Artikelen: 1, 36
 13. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikelen: 2.1, 5.1
 14. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikelen: 1, 2, 6
 15. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
  Artikelen: 1, 2, 3
 16. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: I
 17. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 18. Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit kerndoelen basisonderwijs 1998
 19. Besluit medezeggenschap onderwijs
  Artikel: C-1
 20. Besluit oude eigendoms- en huurscholen WPO
  Artikelen: 1, 11, 15
 21. Besluit overgangsmaatregelen b.o. 1985
  Artikel: A1
 22. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikelen: 1, 2, 3
 23. Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
  Artikel: 1
 24. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 5a
 25. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel: A 1
 26. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
  Artikel: 1
 27. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 28. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 29. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlage: Onderzoekskader 2019
 30. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 31. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 32. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 33. Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020
  Artikel: 1.1
 34. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 1, 2, 9, 32
 35. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 1, 2, 9, 34
 36. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 37. Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikelen: 1, 2, 10, 36
 38. Experimentenwet onderwijs
  Artikel: 1
 39. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 3
 40. Inrichtingsbesluit WVO BES
  Artikel: 3
 41. Instandhouding van basischolen
  Tekst: tekst
 42. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 113
 43. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 2
 44. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 7
 45. Overzicht publicaties primair onderwijs 2003
  Tekst: tekst
 46. Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties
  Artikel: 3
 47. Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO
  Artikel: 1.1
 48. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen
  Bijlage: 2
 49. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011
  Artikelen: 1, 32
 50. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
  Artikelen: 1, 32
 51. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
  Artikelen: 1, 2, 11, 32
 52. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
  Artikelen: 1, 2, 11, 32
 53. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikelen: 1, 2, 9, 14, 44
 54. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikelen: 1, 2, 9, 14, 38
 55. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikelen: 1, 2, 9, 31, 31a, 32
 56. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 57. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
  Artikel: 1
 58. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 59. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikel: 2
 60. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 4, 6, 7
 61. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 62. Regeling nationale EZ-subsidies
  Bijlage: 4.2.9
 63. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
 64. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
 65. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 66. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 67. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 68. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 69. Regeling overlopende kosten PO
  Artikel: 1
 70. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 71. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 72. Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen
  Artikel: 1
 73. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
  Bijlage: 1
 74. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 7
 75. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 76. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 77. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5
 78. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:6, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:6
 79. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 80. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:65:7
 81. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 82. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 83. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 84. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 4:12:2, 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7
 85. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 86. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 87. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 88. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:38:7, 4:45:7, 4:52:5, 4:57:7, 4:59:7, 4:60:6, 4:62:7, 5:40:7, 5:47:7, 5:54:5, 5:60:7, 5:62:7, 5:63:6, 5:65:7, 1
 89. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 90. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
  Artikel: 1
 91. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 92. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 32
  Bijlage: 1
 93. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikelen: 1, 21, 32
  Bijlage: 1
 94. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikelen: 1, 21, 32
 95. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 96. Specifieke aanpak wegwerken wachtlijsten toelating speciaal basisonderwijs
  Tekst: tekst
 97. Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs
  Artikel: 1
 98. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 99. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 1
 100. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 101. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 102. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 103. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs
  Bijlage: Basisselectiedocument
 104. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 105. Voorlichtingspublicatie meetjaar lumpsum primair onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging
  Tekst: tekst
 106. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 107. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 9*
 108. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.30
 109. Wet gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch
  Artikel: 20
 110. Wet gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren
  Artikel: 19
 111. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 3, 4, 8, 13, 20, 40
 112. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 6
 113. Wet op de beroepen in het onderwijs
  Artikel: XIX
 114. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 7
 115. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 44*, 1, 9, 29, 30a, 31, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 66, 69, 116a, 119, 143, 164a, 171
 116. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7a.3
 117. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3, 11, 11a, 11b, 24c, 26
 118. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 10g, 27c, 42a, 42b, 53b, 53e, 76d, 99, 118t
 119. Wet privatisering ABP
  Artikel: 2
 120. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikelen: 2, 3
 121. Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
  Artikel: 13
 122. Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
  Artikel: IIA
 123. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: XIV, XV
 124. Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
  Artikel: XI
 125. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 126. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 4
 127. Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school)
 128. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: III
 129. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikelen: II, IX
  Hoofdstuk: I
 130. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: IV, VI, XII
 131. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)
  Artikel: I
 132. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht)
  Artikel: IXE
 133. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
  Artikel: V
 134. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo
  Artikel: VA
 135. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)
  Artikel: XI
 136. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
  Artikelen: LV, LV-3, V, VII, XLII, XLVIII, XXXIII
 137. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: XI
 138. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)
  Artikel: I
 139. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum)
 140. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)
  Artikel: XXVI
 141. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs. enz. (afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding)
 142. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (discretionaire bevoegdheid minister t.a.v. kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen, enz.)
 143. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen)
 144. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)
 145. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs en Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (buitenschoolse opvang)
 146. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra (decentralisatie van arbeidsvoorwaarden)
 147. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen
 148. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding
 149. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet medezeggenschap onderwijs 1992
  Artikel: IX
 150. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: I
 151. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
  Artikelen: I, VI
 152. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)
 153. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: I
 154. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)
  Artikel: I
 155. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lumpsumbekostiging in het primair onderwijs)
  Artikelen: VI, VII, VIII
 156. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten alsmede aanvulling interventiemogelijkheden in het kader van overheidstoezicht, en verbetering van intern toezicht
 157. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming ouders)
  Artikel: I
 158. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: IV
 159. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikelen: I, XIa
 160. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
  Artikel: I
 161. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
  Artikel: I
 162. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen)
  Artikel: I
 163. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikelen: VIII, X
 164. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)
  Artikel: I
 165. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting)
  Artikel: II
 166. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: XXV
 167. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
  Artikel: IV
 168. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: I
 169. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikelen: 1.1, 2.1
 170. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: I, XI, XVII
 171. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikelen: IX, XVII
 172. Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs)
 173. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikelen: XII, XIV, XXX
Terug naar begin van de pagina