Besluit vaststelling bedragen ex artikel 8 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-07-1981 t/m 08-03-2007

Besluit van 23 juni 1981, tot toepassing van artikel 14, zesde en zevende lid van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 8 mei 1981, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. 2179;

Gelet op artikel 14, zesde en zevende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657);

Overwegende dat tengevolge van bijzondere omstandigheden de ontwikkeling van de index van regelingslonen in de periode van ultimo oktober 1980 tot ultimo april 1981 tijdelijk in verhoudingsgewijs aanzienlijke mate achterblijft bij de feitelijke loonontwikkeling;

dat dientengevolge de halfjaarlijkse verhoging overeenkomstig artikel 14, eerste tot en met vierde lid, van genoemde wet tot een naar verhouding geringe stijging van het minimumloon op 1 juli 1981 zou leiden, waarna op 1 januari 1982 een naar verhouding sterke stijging zou volgen;

dat er derhalve een bijzondere aanleiding bestaat om de bedragen bedoeld in artikel 8, eerste lid, van genoemde wet, met ingang van 1 juli 1981 tijdelijk meer te verhogen dan zou voortvloeien uit toepassing van artikel 14, eerste tot en met vierde lid, van genoemde wet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 juni 1981, no. 810527/10);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken dd. 18 juni 1981, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. 2974;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Met ingang van 1 juli 1981 worden de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag onder a, b en c, onderscheidenlijk verhoogd tot:

  • a. f 1925,30

  • b. f 444,30

  • c. f 88,86.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1981.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Lage Vuursche, 23 juni 1981

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken a.i.,

G. J. M. Braks

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven