Wet voogdij minderjarige Koning

[Regeling vervallen per 18-12-2013.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 27-07-1981 t/m 17-12-2013

Wet van 10 juni 1981, houdende benoeming van een voogd en regeling van de voogdij over de minderjarige Koning

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 32 en 33 der Grondwet, voor het geval van erfopvolging door de troonopvolger die minderjarig is, nog bij Ons leven bij een wet de voogdij van de minderjarige Koning moet worden geregeld en de voogd of voogden moeten worden benoemd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

Gedurende de tijd, dat Onze uit het huwelijk van Ons, Beatrix, met Zijne Koninklijke Hoogheid Claus George Willem Otto Frederik Geert, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg, geboren opvolger, krachtens erfopvolging Koning geworden, minderjarig is, is Onze echtgenoot voornoemd zijn voogd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

 • 1 De bepalingen van het gemene burgerlijk recht zijn op deze voogdij van toepassing, voor zover niet uit deze wet het tegendeel volgt.

 • 2 Niet van toepassing zijn de bepalingen van de artikelen 326-335, 336a, 344-352, 353, tweede lid, 354-362, 365-368, 370, 371 en 374 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

De voogd is vrijgesteld van het stellen van zekerheid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

 • 1 De voogd wordt ter zijde gestaan door een Raad van Voogdij, die aanstonds na het in werking treden van deze wet wordt samengesteld.

 • 2 Leden van deze Raad zijn vier door Ons, de Raad van State gehoord, aan te wijzen Nederlanders benevens de vice-president en het oudste lid van de Raad van State naar rang van benoeming, de president van de Algemene Rekenkamer, de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

 • 3 Zo spoedig mogelijk nadat de minderjarige troonopvolger Koning is geworden en de leden de bij artikel 7 voorgeschreven eed of belofte hebben afgelegd, roept de vice-president van de Raad van State de Raad van Voogdij bijeen teneinde de Raad uit zijn midden een voorzitter en een secretaris te doen benoemen en de orde der werkzaamheden en bijeenkomsten te doen regelen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

 • 1 De door Ons aangewezen leden van de Raad van Voogdij kunnen, zolang geen voogdij bestaat, door Ons, de Raad van State gehoord, worden ontslagen en vervangen.

 • 2 Tijdens de voogdij kunnen zij worden ontslagen en vervangen bij de wet.

 • 3 Indien tijdens de voogdij hun aantal niet minder dan twee bedraagt, kan vervanging achterwege blijven.

 • 4 De in dit artikel bedoelde leden, die ontslag hebben verzocht, vervullen de plichten, die uit hoofde van deze betrekking op hen rusten, totdat het ontslag is verleend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

Besluiten van de Raad van Voogdij kunnen slechts genomen worden bij meerderheid van stemmen van het werkelijk aantal leden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

Alvorens de betrekking te aanvaarden, legt elk lid van de Raad van Voogdij in de bij artikel 34 der Grondwet bedoelde verenigde vergadering van de Staten-Generaal in handen van de voorzitter de volgende eed of belofte af:

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; ik zweer (beloof) al de plichten, welke op mij als lid van de Raad van Voogdij rusten, met de meeste toewijding te zullen vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! ("Dat beloof ik!")."

Artikel 8

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

Totdat de in artikel 34 van de Grondwet bedoelde eed of belofte is afgelegd, kan de benoemde voogd in de voogdij de voorzieningen treffen, die geen uitstel kunnen lijden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Bij verhindering of ontstentenis van de voogd vervult de Raad van Voogdij diens taak totdat de verhindering of de ontstentenis is geëindigd, dan wel totdat in de voogdij opnieuw is voorzien.

 • 2 De Raad wordt gehoord bij de keuze van de opvoeders en leraren van de minderjarige Koning.

 • 3 Buitenlands verblijf van de minderjarige Koning met een te verwachten duur van langer dan twee maanden is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

 • 1 In deze voogdij wordt geen toeziende voogd benoemd.

 • 2 De werkzaamheden, die het gemene burgerlijk recht aan de toeziende voogd opdraagt, worden verricht door de Raad van Voogdij.

 • 3 Telkenmale wanneer de bepalingen van het gemene burgerlijk recht de tegenwoordigheid of het verhoor, hetzij van de toeziende voogd, hetzij van de bloed- of aanverwanten van de minderjarige, hetzij van beiden vorderen, treedt in deze voogdij de tegenwoordigheid of het verhoor van de Raad van Voogdij, vertegenwoordigd door zijn voorzitter of door een zijner daartoe door de Raad gemachtigde leden, hiervoor in de plaats.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Zo spoedig mogelijk na aanvaarding der voogdij doet de voogd in tegenwoordigheid van drie leden van de Raad van Voogdij, daartoe door de Raad aangewezen, overgaan tot inventarisering van het vermogen van de minderjarige Koning.

 • 2 Deze boedelbeschrijving wordt bij notariële akte opgemaakt.

 • 3 De deugdelijkheid daarvan wordt niet onder ede bevestigd.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

De begroting van de uitgaven ten behoeve van de minderjarige Koning en van de kosten, welke op het beheer van het vermogen mogen vallen, wordt door de Raad van Voogdij, op voordracht van de voogd, vóór de aanvang van ieder kalenderjaar vastgesteld.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Binnen de eerste zes maanden van ieder kalenderjaar wordt een staat van de ontvangsten en de uitgaven ten behoeve van de minderjarige Koning gedurende het afgelopen jaar door de voogd aan de Raad van Voogdij overgelegd en door deze vastgesteld.

 • 2 In die staat worden mede opgenomen als ontvangsten de inkomsten welke tot het vruchtgenot van de voogd behoren, en als uitgaven de kosten, die daaraan zijn verbonden, en het verschil tussen deze inkomsten en deze kosten, dat aan de voogd toekomt. Het vruchtgenot strekt zich niet uit tot de grondwettelijke uitkering aan de minderjarige Koning.

 • 3 Het batig overschot van de ontvangsten boven de uitgaven, voorkomende op de in het eerste lid bedoelde staat, zomede de in de loop van het jaar ontvangen kooppenningen van verkochte goederen, aflossingssommen van effecten en andere afgeloste kapitalen worden zo spoedig mogelijk, en zulks met goedkeuring van de Raad van Voogdij belegd.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 10 juni 1981

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de zevende juli 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven