Instelling Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 25-05-1981 t/m 30-12-2004

Instelling Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en de Minister van Sociale Zaken,

Besluiten:

een Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie in te stellen en daarbij het volgende te bepalen.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie heeft tot taak:

  • a. het coördineren van lopende beleidsaangelegenheden op het terrein van de volwassenen-educatie van de departementen van Onderwijs en Wetenschappen, resp. CRM en Sociale Zaken, en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van terzake genomen besluiten;

  • b. het doen van voorstellen voor een samenhangend beleid op het terrein van de volwassenen-educatie met inbegrip van voorstellen inzake organisatorische, financiële en juridische maatregelen welke in verband met dat beleid te treffen zijn;

  • c. het voorbereiden van periodiek overleg tussen de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen, resp. CRM en Sociale Zaken, over aangelegenheden betreffende de volwassenen-educatie;

  • d. het onderhouden van contacten met externe commissies en -instanties met een adviserende of coördinerende taak op het terrein van de volwassenen-educatie.

 • 2 Ter uitoefening van haar taken kan de Interdepartementale Stuurgroep Volwassenen-Educatie afzonderlijke werkgroepen instellen.

 • 3 Deze beschikking treedt in werking met ingang van haar dagtekening en zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

Naar boven