Regeling onderzoektarieven RIKILT

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 19-06-1998 t/m 31-12-2007

Regeling onderzoektarieven RIKILT

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 8 van het Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 549).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Het tarief voor te verrichten onderzoekingen door het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten te Wageningen, wordt als volgt per monster in punten vastgesteld:

   

Punten

1.

Voor administratie en gebruikelijke voorbereiding van het onderzoek

10

     

2.

Voor het bepalen van het gehalte aan:

 
 

Ruw eiwit

7

 

Verteerbaar ruw eiwit

14

 

Werkelijk eiwit

14

 

Stikstof totaal bij afwezigheid van nitraten

7

 

Stikstof totaal bij aanwezigheid van nitraten

14

 

Vocht (droogstofmethode)

4

 

Ruw vet (etherextract, petroleumetherextract)

7

 

(etherextract na hydrolyse)

11

 

(etherextract na voorextractie en hydrolyse)

13

 

Ruwe celstof

8

 

Ruwe cellulose

19

 

Zetmeel (Ewers)

11

 

(pancreatine, amyloglucosidase)

18

 

Suiker totaal

11

 

Reducerende suikers

11

 

Melksuikers (Luff)

11

 

(polarimetrisch)

8

 

(enzymatisch)

18

 

As

4

 

Onoplosbare as

6

 

Chloor

7

 

Fosfor oplosbaar in water

9

 

Fosfor oplosbaar in mineraalzuur

12

 

Fosfor oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat

13

 

Fosfor oplosbaar in 2 pct citroenzuur

13

 

Fosfor oplosbaar in 2 pct mierenzuur

18

 

Kooldioxyde

6

 

Fijnheid (bepaling per fractie)

5

 

Organische stof (trichloorazijnzuurmethode)

16

 

pH

7

3.

Voor de volgende bepalingen in vetten:

 
 

Geoxideerde vetzuren

30

 

Vetvrije vetzuren

9

 

Verontreinigingen

9

 

Onverzeepbare bestanddelen

21

4.

Voor onderzoek naar de aanwezigheid van levende niet sublethaal beschadigde salmonella

7

 

Bacteriekiemgetal

11

 

Schimmelkiemgetal

11

5.

Voor de bepaling van de:

Zuurbindende waarde

8

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Een punt, als bedoeld in artikel 1, komt exclusief b.t.w. overeen met f 5,50.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor spoedanalyse wordt het dubbele van de tarieven, vermeld in artikel 1, in rekening gebracht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Met machtiging van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan door de directeur van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten van de tarieven vermeld in artikel 1, worden afgeweken. Betreft de afwijking een verhoging, dan wordt tot het onderzoek niet overgegaan alvorens de inzender verklaard heeft daarmede genoegen te nemen.

 • 2 In gevallen waarin niet is voorzien en indien een meer dan gebruikelijke voorbereiding voor het onderzoek noodzakelijk is, zal door de in het eerste lid bedoelde directeur een tarief worden vastgesteld op basis van de hoeveelheid te verrichten werk. Tot het onderzoek wordt alsdan niet overgegaan alvorens de inzender verklaard heeft met het tarief genoegen te nemen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor gewaarmerkte afschriften van analyseverslagen is exclusief b.t.w. verschuldigd:

 • a. indien zij gelijktijdig met het onderzoek zijn aangevraagd, per stuk f 1;

 • b. indien zij afzonderlijk zijn aangevraagd:

  voor het eerste exemplaar f 5, voor elk volgend exemplaar f 1.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Betaling van het onderzoek dient te geschieden binnen één maand nadat de desbetreffende nota's zijn verzonden. Bedragen, welke moeten worden ingevorderd, kunnen worden verhoogd met de op de inning daarvan komende incasso- en deurwaarderskosten.

 • 2

In afwijking van het eerste lid dienen bedragen tot een hoogte van f 200 of, indien naar het oordeel van de directeur, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, hiertoe aanleiding bestaat, tot een door hem te bepalen hoger bedrag vóór de aanvang van de onderzoeking, dan wel de onderzoekingen, bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De beschikking van 19 december 1978, nr. J. 4434, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken (Stcrt. 1978, 252), betreffende het tarief voor onderzoekingen van meststoffen en veevoeders wordt ingetrokken.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling onderzoektarieven RIKILT.

 • 3 Deze beschikking zal worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking 14 dagen na deze bekendmaking.

's-Gravenhage, 27 april 1981

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven