Instelling begeleidingscommissie inbouw opleiding pedagogische medewerkers in m.b.o.

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 14-07-1981 t/m 27-08-2004

Instelling begeleidingscommissie inbouw opleiding pedagogische medewerkers in m.b.o.

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. G. C. Wallis de Vries mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. K. de Jong Ozn.,

In aanmerking nemende de gezamenlijke beslissing door middel van projecten de doelstelling van de Opleiding Pedagogisch Medewerker (OPM) in de middelbare beroepsopleiding Inrichtingswerk (IW) en de middelbare beroepsopleiding Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) te verwezenlijken zodat daar meer dan voorheen leerlingen kunnen worden voorbereid op een functie in de zwakzinnigenzorg,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld die tot taak zal hebben:

 • a. het opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Staatssecretaris van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk en aan de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van projectplannen ter verwezenlijking van de doelstelling van de OPM in de m.b.o.'s IW en KV/JV, waarbij onder meer aandacht besteed zal dienen te worden aan de volgende punten:

  • -

   de opzet en uitvoering van de projecten;

  • -

   de ondersteuning van de projecten;

  • -

   de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de projecten;

  • -

   de evaluatie

 • b. het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, inzake:

  • -

   de scholing en nascholing van de betrokkenen bij de projecten;

  • -

   de materiële condities waaronder de projecten moeten worden uitgevoerd;

  • -

   eventuele maatregelen ter zake van de maatschappelijke aanvaarding van opleidingen IW en KV/JV waarbinnen projecten plaatsvinden;

  • -

   alle specifieke aangelegenheden die de projecten betreffen.

 • c. het coördineren en bewaken van de uitvoering van de projecten onder meer door:

  • -

   het nemen van beslissingen inzake de uitvoering;

  • -

   het formuleren van doelstellingen en het ontwerpen van globale opleidingsinhouden en zonodig formuleren van aanbevelingen met betrekking tot de aanpassing van de inrichting van het onderwijs;

  • -

   het onderhouden van relaties met het werkveld van de zwakzinnigenzorg en met het onderwijsveld;

  • -

   het in relatie brengen van de projecten met het proces van herstructurering MHNO/MSPO.

  • -

   het beoordelen van het doelmatig gebruik van verleende faciliteiten en toegekende geldmiddelen.

 • d. het jaarlijks rapporteren aan de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, over de voortgang van de projecten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de in artikel 1 genoemde commissie worden benoemd:

 • a. tot leden:

  drs. J. Kalisvaart en C. B. J. van Klooster, op voordracht van de Stichting Opleidingen voor Ambulante Zwakzinnigenzorg;

  M. J. Ruitenberg, op voordracht van het Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg alsmede van de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties;

  B. van Delft, op voordracht van het Kontaktorgaan van de direkties dagscholen MSPO.

  mevrouw H. C. J. Straus, op voordracht van het Landelijk Overleg Orgaan KV/JV;

  J. M. van Zijl, op voordracht van het 3-Bondenkontakt Beroepsonderwijs;

  mevrouw A. Th. M. Bogers en M. Struys, op voordracht van de Stichting Federatie van instellingen voor Aanvullende Zorg en Dagverblijven voor Zwakzinnigen respectievelijk de Landelijke Vereniging Tehuizen en de Landelijke Stichting Dagverblijven,

  W. F. Kanaar op voordracht van de scholen voor MSPO De Lok en ‘De Meerberg’.

  mevrouw A. C. S. M. van der Heyden, op voordracht van de deelnemende KV/JV scholen in Tilburg, Roermond, Zetten en Hilversum.

  J. J. Sorensen op voordracht van de deelnemende KV/JV-scholen in Rotterdam (2), Alkmaar, Groningen en Leeuwarden;

 • b. tot waarnemers:

  G. L. Buikema, chef van de afdeling VO/LMB/MBO/2 van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;

  mevrouw drs. G. Fienieg, algemeen beleidsmedewerker van de afdeling Sociale Revalidatie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

  L. E. Vels, verpleegkundige afdeling Verpleging en Opleiding van de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

  mevrouw G. M. C. Gelauff, inspecteur VO/MBO van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;

  mevrouw drs. M. W. Sotthewes, inspecteur VO/MBO van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, als toekomstig opvolgster van mevrouw G. M. C. Gelauff;

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • a. De Begeleidingscommissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • b. De Begeleidingscommissie is bevoegd specifieke deskundigen te benoemen als leden ad hoc zonder stemrecht.

 • c. Tot secretaris van de Begeleidingscommissie wordt benoemd de ten behoeve van het inbouw-proces aangestelde onderwijskundig begeleider, drs. A. L. van Bemmel.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de leden van de Begeleidingscommissie wordt vergoeding van reis- en verblijfkosten toegekend overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1971.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de belanghebbenden en aan de Algemene Rekenkamer, treedt in werking op de dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot de datum waarop de Begeleidingscommissie haar werkzaamheden heeft aangevangen, te weten 10 oktober 1978.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

G. C. Wallis de Vries

Naar boven