Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 21-07-1981 t/m heden

Besluit van 26 februari 1981, houdende overdracht van de aangelegenheden betreffende de centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 februari 1981, nr. 306918, mede namens Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen en Onze Minister voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op de brief van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken inzake taken en bevoegdheden van de Minister voor Wetenschapsbeleid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 5 september 1978 (Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 15 146, nummer 1);

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De aangelegenheden betreffende de centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, voor zover deze thans zijn opgedragen aan Onze Minister van Financiën, gaan met ingang van de datum van dagtekening van dit besluit over op Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen met dienovereenkomstige wijziging van de taak van beide departementen.

Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Lage Vuursche, 26 februari 1981

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Van Agt

De Minister van Financiën,

Van der Stee

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i.,

Van Agt

De Minister voor Wetenschapsbeleid,

Van Trier

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven