Vaststelling aanmeldingsformulieren Pensioen- en Spaarfondsenwet

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-03-1981 t/m 21-09-2004

Vaststelling aanmeldingsformulieren Pensioen- en Spaarfondsenwet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Het aanmeldingsformulier, met gebruikmaking waarvan het bestuur van een ondernemingspensioenfonds of spaarfonds verplicht is zich bij de Minister van Sociale Zaken en de Verzekeringskamer ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet aan te melden, wordt vastgesteld als volgt:

Ministerie van Sociale Zaken

PENSIOEN- EN SPAARFONDSENWET

Aanmeldingsformulier

1.

Ondernemingspensioenfonds of ondernemingsspaarfonds?

 

a.

Naam, adres en telefoonnr. van het fonds:

 

b.

Rechtsvorm (stichting, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid):

 

c.

Naam van de onderneming of instelling, waaraan het fonds verbonden is:

 

d.

Tot welke bedrijfstak behoort de onderneming (aard van het bedrijf)?

 

e.

Aantal personen, op wie de regeling van toepassing is op de datum van aanmelding.

 

2.

Financiële structuur van het pensioenfonds:

 

a.

Zijn de pensioenverplichtingen volledig herverzekerd?

Ja/Neen

b.

Zijn de pensioenverplichtingen gedeeltelijk herverzekerd?

Ja/Neen

c.

Worden de pensioenverplichtingen volledig in eigen beheer gehouden?

Ja/Neen

   

................................................. 19 ...

Het bestuur van het fonds:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Het aanmeldingsformulier, met gebruikmaking waarvan het bestuur van een bedrijfspensioenfonds verplicht is zich bij de Minister van Sociale Zaken en de Verzekeringskamer ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet aan te melden, wordt vastgesteld als volgt:

Ministerie van Sociale Zaken

PENSIOEN EN SPAARFONDSENWET

Aanmeldingsformulier

1.

Bedrijfspensioenfonds

 

a.

Naam, adres en telefoonnr, van het fonds:

 

b.

Rechtsvorm (stichting, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid):

 

c.

In welke bedrijfstak of gedeelte daarvan werkt het fonds?

 

d.

Is de werking van het fonds beperkt tot een deel van het land?

 
 

Zo ja, welk deel?

 

e.

Aantal personen die bij het fonds zijn verzekerd op de datum van aanmelding:

 

f.

Aantal ondernemingen, die bij het fonds zijn aangesloten op de datum van aanmelding:

 

2.

Financiële structuur van het fonds:

 

a.

Zijn de pensioenverplichtingen volledig herverzekerd?

Ja/Neen

b.

Zijn de pensioenverplichtingen gedeeltelijk herverzekerd?

Ja/Neen

c.

Worden de pensioenverplichtingen volledig in eigen beheer gehouden?

Ja/Neen

   

................................................. 19 ...

Het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Aanmeldingsformulieren, overeenkomstig de bij deze beschikking vastgestelde modellen, zijn op aanvrage bij het Ministerie van Sociale Zaken verkrijgbaar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De beschikking van 5 juli 1954, Afd. Arbeidsbescherming, no. 570 (Stcrt. 1954, 131) wordt ingetrokken;

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de dag, waarop de wet van 21 januari 1981, Stb. 17, tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten in werking treedt.

, 10 februari 1981

De

Staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven