Besluit IT-reizen

[Regeling vervallen per 01-04-2009.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-04-1998 t/m 31-03-2009

Besluit IT-reizen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7 van Besluit ongeregeld luchtvervoer (Stb. 1975, 227),

Besluit:

Hoofdstuk I. – Begripsbepalingen en toepassing

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

De begripsbepalingen, gegeven in de Luchtvaartwet en de daarop rustende algemene maatregelen van bestuur, zijn tevens van toepassing op dit besluit.

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt voorts verstaan onder:

A. Alles-inbegrepen of IT (Inclusive Tour (reis):

retour- of rondreis, waarbij in de prijs per persoon naast het vervoer ten minste overnachtingsaccommodatie voor de duur van de reis op de aangeboden plaats(en) van bestemming is begrepen en welke als zodanig door of ten behoeve van een reisorganisatie of reisorganisator aan het publiek wordt aangeboden:

B. Europa:

het geografische Europa, de overige landen en gebieden gelegen in en rond de Middellandse Zee, alsmede de Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren.

C. Directe geregelde luchtdienst:

tussen 2 of meer punten uitgevoerde geregelde luchtdienst, waarbij de passagiers niet behoeven over te stappen.

D. Toestemming respectievelijk ontheffing:

door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende toestemming respectievelijk ontheffing, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer.

Toepassing

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1. Tenzij bij internationale overeenkomst anders is geregeld, gelden de bepalingen van dit besluit met betrekking tot het uitvoeren door luchtvaartmaatschappijen van vluchten voor alles-inbegrepen reizen naar of uit Nederland of met Nederland als tussenstation, alsmede voor vluchten in Nederland welke aansluiting geven op de hiervoren bedoelde vluchten.

 • 2. De luchthavens Schiphol en Rotterdam worden aangemerkt als luchthavens die zowel voor uitgaand als inkomend verkeer dezelfde reisdoelen bedienen.

Hoofdstuk II. – Toestemming

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1. De in het eerste lid van artikel 2 bedoelde vluchten mogen slechts worden uitgevoerd na aanvraag door en gegeven toestemming aan de betrokken luchtvaartmaatschappij(en).

 • 2. Het geven van toestemming wordt geacht te zijn geweigerd indien niet is beschikt:

  • a. op aanvragen die ten minste acht weken voor de voorgenomen vluchtdatum zijn ingediend, binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag;

  • b. op aanvragen die op een kortere termijn dan 60 dagen voor de voorgenomen vluchtdatum zijn ingediend, op een termijn die in redelijke verhouding staat tot de termijn waarop de aanvraag is ingediend.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van artikel 3 mogen zonder toestemming, door luchtvaartmaatschappijen in het bezit van een daartoe strekkende vergunning ex artikel 16 van de Luchtvaartwet voor ongeregeld luchtvervoer, vluchten worden uitgevoerd tussen Nederland en bestemmingen binnen Europa of vice versa, voor uitsluitend alles-inbegrepen reizen met een tijdsduur van ten minste drie overnachtingen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1 Krachtens een verleende toestemming als bedoeld in het eerste lid van artikel 3 of krachtens het bepaalde in artikel 4 uit te voeren vluchten, alsmede de bij zodanige vluchten te bewerkstelligen alles-inbegrepen reizen, dienen aan de in dit besluit gestelde bepalingen te voldoen, tenzij daarvan ontheffing is verleend.

 • 2 De Minister van Verkeer en Waterstaat kan verlangen dat een luchtvaartmaatschappij hem aantoont dat een door haar uit te voeren of uitgevoerde vlucht, alsmede het bij een zodanige vlucht te bewerkstelligen of bewerkstelligd vervoer voor alles-inbegrepen reizen, zal voldoen dan wel heeft voldaan aan de gestelde bepalingen; indien zulks niet op bevredigende wijze wordt aangetoond, kan voor één of meer vluchten toestemming worden onthouden dan wel een reeds verleende toestemming, inbegrepen de in artikel 4 bedoelde, worden ingetrokken.

Hoofdstuk III. – Alles-inbegrepen reizen binnen Europa

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Alle deelnemers aan alles-inbegrepen reizen dienen in het bezit te zijn van een niet overdraagbaar reisbiljet dat geldig is voor de heen- en terugreis en van een voucher, waaruit ten minste blijkt op welke overnachtingsaccommodatie de deelnemer recht heeft.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Op vluchten voor alles-inbegrepen reizen met een tijdsduur van ten minste drie overnachtingen, mogen ook reizigers vervoerd worden, die niet-deelnemers aan een alles-inbegrepen reis zijn. Het aantal van deze reizigers mag niet groter zijn dan 15% van het per vlucht beschikbare aantal stoelen.

Uit de vervoersbewijzen van de in dit lid bedoelde passagiers dient duidelijk te blijken dat zij uitsluitend van de geboden vervoersgelegenheid gebruik maken en dat een landarrangement niet is inbegrepen in de vervoersprijs.

Reizen met een tijdsduur minder dan één week

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Richtlijnen toestemming

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Voor vluchten ten behoeve van alles-inbegrepen reizen met een tijdsduur van minder dan drie overnachtingen tussen Nederland en bestemmingen binnen Europa of vice versa wordt in het algemeen geen toestemming verleend, indien

 • a. directe geregelde luchtdiensten hetzelfde reisdoel bedienen en daarbij mogelijkheden voor dit soort van reizen bieden, die, rekening houdende met de noodzaak van economische levensvatbaarheid van de betreffende diensten, in redelijke mate tegemoet komen aan de behoefte van het publiek aan reizen van korte duur, in het bijzonder wat de prijs, capaciteit en frequentie betreft en

 • b. het aantal op de geregelde luchtdiensten vervoerde passagiers, op jaarbasis gerekend, groter is dan het aantal passagiers vervoerd op de ongeregelde luchtdiensten.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Wanneer er tussen de plaatsen van vertrek en bestemming of redelijk nabij gelegen plaatsen van vertrek en/of bestemming directe geregelde luchtdiensten worden uitgevoerd, die echter niet de in artikel 9 bedoelde mogelijkheden voor reizen met een tijdsduur van minder dan drie overnachtingen bieden, en het aantal op de geregelde luchtdiensten vervoerde passagiers, op jaarbasis gerekend groter is dan het aantal passagiers vervoerd op de ongeregelde luchtdiensten, wordt voor vluchten voor het vervoer van deelnemers aan zodanige reizen toestemming verleend op voorwaarde dat:

 • a. de deelnemers de heen- en terugvlucht te zamen maken;

 • b. de alles-inbegrepen reis in het algemeen meer dan 24 uur van een weekeinde (zaterdag en/of zondag) omvat;

 • c. geen aanmerkelijke afzuiging behoeft te worden verwacht van geregelde luchtdiensten.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Wanneer er tussen de plaatsen van vertrek en bestemming of redelijk nabij gelegen plaatsen van vertrek en/of bestemming géén directe geregelde luchtdiensten worden uitgevoerd, wordt voor vluchten voor het vervoer van deelnemers aan alles-inbegrepen reizen met een tijdsduur van minder dan drie overnachtingen toestemming verleend.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Voordat een luchtvaartmaatschappij contracten sluit voor de uitvoering van vluchten voor alles-inbegrepen reizen met een tijdsduur van minder dan drie overnachtingen dient zij zich bij de Minister van Verkeer en Waterstaat te vergewissen of toestemming voor die vluchten kan worden verleend.

Hoofdstuk IV. – Alles-inbegrepen reizen buiten Europa

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Richtlijnen verkoopprijs

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1 Als criterium ten aanzien van de prijs voor alles-inbegrepen reizen op Noord-Atlantische routes geldt, dat de reizen moeten worden uitgevoerd tegen ten minste de minimum-verkoopprijzen en de daarbij behorende voorwaarden, aanbevolen krachtens recommandaties van de Europese Burgerluchtvaart Vergadering (ECAC), voor zover zodanige recommandaties door Nederland zijn aanvaard.

 • 2 De voor alles-inbegrepen reizen op Noord-Atlantische routes geldende minimum-verkoopprijzen worden als regel ten minste 6 maanden voor zij van toepassing zijn bekend gemaakt.

 • 3 Als criterium ten aanzien van de prijs voor alles-inbegrepen reizen op andere dan Noord-Atlantische routes geldt, dat de reizen moeten worden uitgevoerd tegen ten minste de minimum-verkoopprijzen en de daarbij behorende voorwaarden, die gelden voor alles-inbegrepen reizen voor groepen op geregelde diensten van en naar Nederland.

 • 4 Indien redenen van billijkheid of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan ontheffing worden verleend van de verplichting tot het aanhouden van de in de vorige leden bedoelde minimum-verkoopprijzen en daarbij behorende voorwaarden.

Bijzondere bepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Het alles-inbegrepen luchtvervoer op routes tussen Nederland enerzijds en de Nederlandse Antillen anderzijds wordt in beginsel voorbehouden aan de luchtvaartmaatschappijen van de genoemde landen, die geregelde luchtdiensten tussen deze landen onderhouden.

Hoofdstuk V. – Algemene richtlijnen en vervoersvoorwaarden

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Aanbieden van reizen

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat kan verlangen dat hem via de betrokken luchtvaartmaatschappij(en)wordt aangetoond dat gegevens in aanbiedingen in overeenstemming zijn met de te bewerkstelligen of daadwerkelijk bewerkstelligde alles-inbegrepen reizen.

 • 2 De door of ten behoeve van een reisorganisatie of reisorganisator uitgegeven reisfolders en andere aanbiedingen aan het publiek dienen dadelijk na uitgifte aan de Minister van Verkeer en Waterstaat te worden overgelegd.

Algemene vervoersvoorwaarden

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1 Aan de betrokken luchtvaartmaatschappij(en) kan ten aanzien van haar vluchten overlegging worden gevraagd van chartercontracten en van lijsten van de te vervoeren of vervoerde passagiers. Ook kan van de luchtvaartmaatschappijen ter zake van de door hen uitgevoerde of uit te voeren vluchten opgave worden gevraagd van alle reisorganisatoren ten behoeve waarvan op die vluchten passagiers zijn of worden vervoerd.

 • 2 De Minister van Verkeer en Waterstaat kan verlangen dat de luchtvaartmaatschappijen hen periodiek gedetailleerde overzichten verstrekken van de door hem krachtens dit besluit uitgevoerde vluchten.

 • 3 De Minister van Verkeer en Waterstaat kan tevens verlangen dat de luchtvaartmaatschappijen hem op zijn verzoek inzicht verschaffen in de hoogte van de stoelprijzen die zij de reisorganisatoren berekenen en in de kostenelementen, die aan deze prijs ten grondslag liggen.

Hoofdstuk VI. – Aanvraag toestemming

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1 Aanvragen voor toestemming voor alles-inbegrepen reizen dienen door de betrokken luchtvaartmaatschappij(en) te worden ingediend bij de Minister van Verkeer en Waterstaat (Koninginnegracht 19, Den Haag; faxnummer 070 356 34 50).

 • 2 In het geval van alles-inbegrepen reizen met een tijdsduur van ten minste één week (ten minste 6 overnachtingen) bedraagt de termijn van indiening:

  • a. voor een op zichzelf staande vlucht of voor een reeks van niet meer dan vier vluchten ten minste twee weken voor de (eerste) vlucht en

  • b. voor grotere reeksen vluchten ten minste 45 dagen voor de eerste vlucht.

 • 3 In het geval van alles-inbegrepen reizen met een tijdsduur van minder dan één week (5 overnachtingen of minder) bedraagt de termijn van indiening:

  • a. voor een op zichzelf staande vlucht of voor een reeks van niet meer dan vier vluchten ten minste 15 dagen voor de (eerste) vlucht en

  • b. voor grotere reeksen vluchten ten minste zes weken voor de eerste vlucht.

Gegevens

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

 • 1 Bij de aanvraag voor toestemming dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a. naam en adres van de reisorganisatie(s) of reisorganisator(en) als charteraar optredende;

  • b. telex- of telegramadres van de betrokken luchtvaartmaatschappij;

  • c. het traject, waarop het vervoer zal plaatshebben;

  • d. capaciteit en type van het vliegtuig;

  • e. de data en de tijden van vertrek uit en aankomst in Nederland;

  • f. de verkoopprijs per passagier voor de reis;

  • g. duur van de reis en de volledige route;

  • h. aard van de aangeboden accommodatie (hotel, bungalow, gemeubileerde flat, kampeerterrein, enz.).

 • 2 Indien het karakter van de aanvraag daartoe aanleiding geeft, dienen op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat door deze nodig geachte aanvullende gegevens te worden verstrekt.

Hoofdstuk VII. – Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel ‘Besluit IT-reizen’.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Het besluit van 12 maart 1980, nr. LV/L 21248 wordt ingetrokken.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-04-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in de Luchtvaartgids Nederland, terwijl bij Mededeling aan Luchtvarenden (MAL) en Information Circular de uitvaardiging van het besluit bekend wordt gemaakt.

Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie op de luchthaven Schiphol.

's-Gravenhage, 5 februari 1981

De

Staatssecretaris

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven